Meer dan de helft (56 procent) van alle medewerkers aan de Erasmus Universiteit heeft een Nederlandse herkomst. Dat wil zeggen dat deze medewerkers zelf, maar ook hun ouders, in Nederland zijn geboren. Van de overige medewerkers heeft 17 procent een Europese herkomst, en 27 procent een herkomst buiten Europa.

Dit blijkt uit de Barometer Culturele Diversiteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De barometer biedt een overzicht van de herkomst van de medewerkers van de EUR en werd in het najaar van 2022 uitgevoerd, nadat deze aanvankelijk niet doorging na protest vanuit verschillende universiteiten in het land.

Ondervertegenwoordiging in hogere functies

Uit de cijfers uitgesplitst naar de verschillende functies binnen de wetenschappelijke staf, blijkt dat de verhoudingen sterk afwijken van het gemiddelde. Onder promovendi (intern en extern) ligt het percentage medewerkers met een herkomstland buiten Europa op respectievelijk 37 en 43 procent, en met herkomstland Nederland op respectievelijk 42 en 47 procent. Terwijl bij de hoogste wetenschappelijke functie, de hoogleraar, bij 74 procent het herkomstland Nederland is en 12 procent van buiten Europa. In het totale overzicht zie je dat het percentage wetenschappers met een herkomstland buiten Europa afneemt naarmate ze verder stijgen in de wetenschappelijke hiërarchie.

Een vergelijkbaar patroon is te zien als het gaat om dienstverband: waar er voor tijdelijke contracten een beduidende oververtegenwoordiging is van medewerkers met een herkomst buiten Europa, zijn zij ondervertegenwoordigd onder de medewerkers met vaste contracten. Verder is er een ondervertegenwoordiging van medewerkers met een herkomst buiten Europa in de hogere leeftijdscategorieën en de hogere salarisschalen. Dat er juist wel veel promovendi met een herkomst van buiten Europa zijn, kan betekenen dat er barrières zijn in de doorstroom voor deze groep medewerkers, concludeert de universiteit naar aanleiding van de barometer.

Stimuleringsprogramma

Overigens maakt de universiteit in haar reactie op het rapport van het CBS een voorbehoud over de categorisering. Mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond vallen binnen de categorie ‘buiten Europa’, maar in diezelfde categorie vallen ook internationale medewerkers van buiten Europa, die mogelijk andere barrières ervaren dan mensen met de genoemde migratieachtergrond.

Ondanks deze kanttekening ziet de universiteit ‘duidelijke aanwijzingen dat er voor wetenschappelijk personeel met een herkomst buiten Europa barrières bestaan in de doorstroom naar hogere wetenschappelijke functies’, zo staat in een reactie op de resultaten op de website van de universiteit. Daarom heeft het College van Bestuur besloten met het programma Beyond 25/25: Towards Inclusive Academia te starten. Met dat programma worden wetenschappers van ‘structureel ondervertegenwoordigde groepen’, bijvoorbeeld vanwege ras, sekse of migratieachtergrond, ondersteund in hun loopbaan. Het is een vervolg op het 25/25-stimuleringsprogramma, bedoeld om de genderkloof aan te pakken, die stond voor 25 procent vrouwelijke hoogleraren in 2025. Dat streefgetal is inmiddels gehaald.

“Naast het ondersteunen van individuele medewerkers op hun weg naar promotie, is het ook de bedoeling van dit programma om een culturele verandering teweeg te brengen, in de hoop alle leden van onze gemeenschap te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. Hiermee hopen we bij te dragen aan een meer rechtvaardige, inclusieve en uiteindelijk meer diverse gemeenschap”, stellen de organisatoren op de website van de EUR.

De inschrijving voor het programma Beyond 25/25 opent op 21 augustus en sluit op 22 september 2023. Meer informatie, ook over het aanmelden, op deze webpagina.

De volledige monitor Culturele diversiteit Erasmus Universiteit van het CBS vind je hier.

Erasmus MC diversiteit artsen studenten nietwesterse achtergrond – Elzeline Kooy

Lees meer

EUR voorlopig enige universiteit in Barometer Culturele Diversiteit

Vorig jaar zagen universiteiten af van deelname aan de Barometer Culturele Diversiteit,…