Tijdens de raadsvergadering lazen zowel de studentleden, de medewerkers als de voorzitter van de raad verklaringen voor, waarin ze het mailonderzoek scherp veroordeelden. “Een onderzoek als dit ondermijnt het wederzijds vertrouwen, evenals het vertrouwen in management en hogere leidinggevenden”, zei voorzitter van de medewerkersgeleding John van Wel. Jordie van der Burgt, voorzitter van de studenten, sloot zich daarbij aan: “Ik roep het College van Bestuur op om de argumenten voor hun beslissing met ons te delen en om de ernst van deze situatie en de impact die het heeft te erkennen.”

'Vertrouwen herstellen'

Raadsvoorzitter Hans van den Berg somde vervolgens zes verzoeken aan het College van Bestuur op. De Universiteitsraad wil dat het CvB duidelijk maakt op welke juridische gronden het onderzoek heeft plaatsgevonden. Van den Berg vraagt het CvB om te antwoorden op de open brief van meer dan vijfhonderd wetenschappers. Ook zouden de reglementen herzien moeten worden om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen.

De raad stelt bovendien voor om een onafhankelijke instantie, zoals de Universiteitsraad of de Raad van Toezicht, de opdracht te geven om voortaan de noodzakelijkheid van dit soort onderzoeken vooraf te toetsen. Verder vraagt de raad om duidelijkheid over haar inspraakrechten wat betreft de privacy van studenten en medewerkers. Tot slot moet het CvB een plan opstellen om het vertrouwen met de academische gemeenschap te herstellen.

'We betreuren de onrust'

Engels beloofde per brief in te gaan op de verzoeken van de raad. In antwoord op de betogen van de raadsleden antwoordde Engels dat het CvB erkent dat het mailonderzoek veel impact gehad heeft. “Wij betreuren de onrust die veroorzaakt is door deze zaak ten zeerste, vooral omdat het onderzoek juist bedoeld was om een veilige werkomgeving te creëren. Volgens velen is het onderzoek als maatregel disproportioneel geweest.” Op de vraag vanuit de raad of hij het dan zelf ook een disproportionele maatregel vond, reageerde de rector ontkennend.

Engels vindt niet dat het CvB de universiteitsraad vooraf had moeten consulteren over het onderzoek. “De raad heeft instemmingsrecht op beleid, niet op de toepassing van beleid.” Wel zei hij te willen onderzoeken wat de rechten van de Universiteitsraad precies zijn. Hij benadrukte dat het CvB veel geleerd heeft van de reacties op deze zaak, en zegde toe die ervaringen mee te nemen in toekomstige casussen. Verder kondigde hij twee debatten aan over sociale veiligheid.

Lees 3 reacties