Het College van Bestuur heeft de twee medezeggenschapsraden om advies gevraagd, maar de raden hebben geen instemmingsrecht en kunnen dus de fusieplannen niet wegstemmen. Dat recht ligt bij de Universiteitsraad, die daar op 11 juni over vergadert. Ook moet het vakbondsoverleg EUROPA nog instemmen met de door het College verzochte ‘verkorte procedure’ van de fusie.

De raad van de ESHCC heeft dinsdag een brief gestuurd waarin de raad de fusieplannen ‘volledige afwijst’. Volgens de leden is het plan voor de fusie niet duidelijk genoeg over de redenen en doelstellingen van de fusie. Ook vinden ze dat het proces te snel gaat en niet gaat zoals het hoort. In de brief stelt voorzitter Ana Uribe Sandoval voor om samen met het College van Bestuur meerdere toekomstscenario’s te onderzoeken voor de ESHCC en de ESSB, of dat nou als één faculteit is of apart van elkaar. De raad van ESHCC organiseert zelf in mei en juni verschillende bijeenkomsten voor studenten en medewerkers, waarin nagedacht wordt over nieuwe plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek, studenten en ondersteuning.

ESSB heeft ‘grote aarzelingen’

Tijdens de vergadering van de ESSB-raad op donderdag vertelde voorzitter Jacko van Ast dat zijn raad nog geen positief advies kon geven. Daarvoor gaf hij de vier belangrijkste redenen. Ten eerste gelooft de raad niet dat een fusie mogelijk is in een verkorte procedure, zoals het College wil. “Zo’n procedure is bedacht voor als je twee eenheden samenvoegt zonder verdere consequenties. Voor deze situatie is dat niet bedoeld.” Ten tweede ziet Van Ast ‘beperkte voordelen’ voor zijn faculteit en vooral een hoop nadelen. “Het wordt door de fusie een heel grote, pluralistische faculteit, met heel veel onderwijsprogramma’s. En dat terwijl we net uit een ingrijpende reorganisatie komen.”

Het derde punt is dat er bij de raad twijfels zijn over het gebrek aan vertrouwen binnen de ESHCC, waar meer dan honderd medewerkers zich uitspraken tegen de fusie en waar veel wantrouwen is jegens de interim-decaan Dymph van den Boom. “Wij moeten onze due diligence kunnen doen. We krijgen van alles te horen over die faculteit, maar die informatie spreekt zichzelf soms ook tegen. Dat maakt ons erg onzeker.” Als laatste noemt Van Ast dat er ook binnen de eigen faculteit ‘niemand echt enthousiast is’ over de fusie. De raad komt komende week met een officiële brief.

EUROPA sceptisch over verkorte procedure

Vakbondsoverleg EUROPA is formeel nog niet gevraagd om instemming, dat gebeurt pas nadat de Universiteitsraad een fusieplan heeft goedgekeurd. Toch zegt EUROPA-voorzitter Roel Pieterman persoonlijk ‘grote aarzelingen’ te hebben bij een ‘verkorte procedure’, mocht het College van Bestuur daar om vragen.

Een verkorte procedure is een uitgeklede reorganisatie die alleen kan worden toegepast als alle gevolgen vooraf overzienbaar zijn, als daar geen ingrijpende consequenties bij zijn, en als de veranderingen binnen een half jaar afgerond zullen zijn. Dat lijkt misschien zo als de faculteiten ‘alleen maar’ administratief worden samengevoegd. Maar volgens Pieterman impliceren de plannen van decaan Dymph van den Boom veel meer dan alleen een administratieve fusie.

Eerst meerwaarde

“De bedoeling van het College en Van der Boom is dat er na een administratieve fusie op 1 augustus 2019 nog anderhalf jaar de tijd (tot 2021, ES) nodig is om de fusie verder uit te werken. Dus de fusie zelf is volgens hen heel eenvoudig, maar dat is in mijn ogen veel te simplistisch. Het gaat immers om de aanpassingen in het onderwijs en het onderzoek van beide faculteiten. Wij zien liever dat de procedure omgegooid wordt: eerst de meerwaarde van die aanpassingen inzichtelijk maken en dan daarna pas daadwerkelijk fuseren. Of niet, als die meerwaarde niet duidelijk gemaakt kan worden.”

Pieterman schaart zich achter het idee om éérst met het personeel en studenten nieuwe plannen te smeden, en dan pas na te denken wat de beste organisatorische oplossing daarvoor is. “En dan lijkt mij de doelstelling van het CvB om 2021 met nieuwe programma’s in een aangepaste organisatie van start te gaan nog best haalbaar.”

Lees 2 reacties