De Erasmus Universiteit ziet het niet zitten om studenten per studiepunt te laten betalen, omdat dat de ‘studeerbaarheid en de inhoudelijke samenhang van onderwijsprogramma’s niet ten goede komt’.

De Tweede Kamer stemde onlangs in met een experiment dat studenten de mogelijkheid biedt om per studiepunt te betalen. Die regeling is bedoeld voor studenten die gehinderd worden in hun studietempo, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden of zwangerschap. Zij kunnen betalen per studiepunt in plaats van het volledige collegegeld, waardoor ze niet betalen voor vakken die ze toch niet kunnen volgen.

Weinig animo

De universiteit twijfelt of het experiment daadwerkelijk bijdraagt aan de flexibilisering van het onderwijs. “We staan terughoudend tegenover het experiment flexstuderen. Vanuit de opleidingen bestaat er weinig animo voor het experiment in deze vorm, omdat het de studeerbaarheid en de inhoudelijke samenhang van onderwijsprogramma’s niet ten goede komt”, aldus woordvoerder Sandra Van Beek.

De universiteit is wel voorstander van verdere flexibilisering van het onderwijs. Daarom pleit de EUR voor een bredere doelgroep en een andere aanpak van flexstuderen, die meer is gericht op deeltijdonderwijs en de mogelijkheid biedt digitaal onderwijs te volgen.

Steun bij persoonlijke omstandigheden

De universiteit biedt al compensatie aan studenten die door persoonlijke omstandigheden vertraging oplopen. Studenten die door bijvoorbeeld familieomstandigheden, ziekte, zwangerschap of een functiebeperking vertraging oplopen kunnen terecht bij de studentendecaan. Ze komen, onder een aantal voorwaarden, in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Die ondersteuning komt uit het profileringsfonds, in de vorm van een bestuursbeurs of een andere financiële compensatie. Navraag leert dat 57 studenten in 2015 via het profileringsfonds een vergoeding ontvingen vanwege persoonlijke omstandigheden.