Klasen maakte de bloktoets, onderdeel van de coschappen bij het Erasmus MC, op 20 juni 2019. Hij haalde voor de toets een onvoldoende en vroeg daarop om inzage. Die kreeg hij, maar slechts heel beperkt: per thema kreeg hij een indicatie van zijn score, maar individuele vragen en antwoorden waren niet in te zien. De opleiding weigerde volledige inzage, omdat zij wil voorkomen dat alle vragen op straat komen te liggen en omdat het niet zou passen in de ‘didactische visie’. Pas bij het niet halen van de herkansing volgt normaal gesproken een – beperkte – inzage en een gesprek met de docent.

Volgens Klasen kon hij met deze beperkte inzage niet controleren of de beoordeling van de docent op een correcte manier verlopen was en kon hij ook niet leren van zijn gemaakte fouten. Klasen verloor hierover een zaak bij het College van beroep voor de examens, een onafhankelijk beroepsorgaan van de universiteit. Daarna ging hij in hoger beroep bij de hoogste onderwijsrechter, het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. Dat verklaarde het hoger beroep deze week gegrond.

'Inzage' voldoet niet aan de wet

Met de zeer beperkt inzage voldoet de opleiding niet aan de wet, oordeelt het CBHO. De Wet op het hoger onderwijs verplicht dat in een Onderwijs- en examenregeling (OER) wordt vastgesteld hoe en op welke termijn de student kennis kan nemen van de vragen, opdrachten en gehanteerde normen. In de OER van Geneeskunde is geen bepaling opgenomen voor het inzien van de vragen, en daardoor is de OER volgens de onderwijsrechter onvolledig.

Het verweer van de universiteit dat het in dit geval niet om een tentamen ging maar om een deeltoets (en de tentamenbepalingen dus niet van toepassing zouden zijn) schuift de rechter ook terzijde. “Juist omdat het resultaat van de deeltoets medebepalend is voor het eindcijfer, is het College van oordeel dat de bloktoets als onderdeel van een tentamen moet worden aangemerkt, waarop (…) inzagerecht betrekking heeft”, is te lezen in de uitspraak. Dat er volgens de universiteit didactische argumenten zijn om pas na het niet halen van de herkansing inzage te verschaffen, is volgens de rechter onvoldoende reden om de wet onvolledig toe te passen.

Proceskosten

De opleiding Geneeskunde moet nu – met inachtneming van deze uitspraak – opnieuw een beslissing nemen over het inzageverzoek van Klasen. De universiteit moet de gemaakte proceskosten, ruim 1000 euro, aan Klasen vergoeden. Het Erasmus MC laat weten nu nog niet in te willen gaan op de gevolgen van de zaak. “Het Erasmus MC respecteert de uitspraak van de rechter uiteraard en zal zich gaan beraden op de toekomstige invulling van het toetsen in de masterfase. Dit kan wel enige tijd gaan duren”, deelt een woordvoerder mee.

Eerder lukte het Klasen om via een beroep op de privacywet AVG een kopie van zijn tentamen op te vragen. Omdat de opleiding oordeelde dat alleen zijn antwoorden persoonsgegevens waren, werden alle vragen onleesbaar gemaakt. Daardoor kon Klasen alsnog niet leren van zijn gemaakte fouten. Dit wil hij alsnog aanvechten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

cbho raad van state paleiszaal Den Haag Jasper Klasen Erasmus MC foto Elmer Smaling (7) (2000px)

Lees over de rechtszaak

Student eist volledige inzage in geneeskundetoets bij onderwijsrechter

Inzage bij de bloktoets heelkunde is niet mogelijk om te voorkomen dat de vragen…