Maandagmiddag presenteerde Kristel Baele, voorzitter van College van Bestuur, de missie en het raamwerk van de nieuwe strategie van de universiteit tijdens de Opening van het Academisch Jaar 2018-2019. Ze gaf daarmee het startsein voor een traject van een jaar, want de complete strategie wordt pas gepresenteerd in september 2019.

Missie en zeven prioriteiten

Het raamwerk bestaat nu uit de missie, geformuleerd door het College van Bestuur en decanen van de faculteiten, en een zevental prioriteiten.

Missie

“Onze missie is een positieve maatschappelijke impact creëren. We streven ernaar om hedendaagse complexe maatschappelijke uitdagingen te leren begrijpen en met ons onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan de oplossing ervan. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze externe partners op zowel lokaal niveau als wereldwijd.”

De zeven prioriteiten zijn de afgelopen maanden mede vormgegeven door een groep van ongeveer vijftig jonge medewerkers en studenten die samen een zogeheten green team vormden.

Deze meedenkers hebben de globaal geformuleerde prioriteitenlijst van de bestuurders aangescherpt en aangevuld. De groep bestond uit ‘vrijdenkers’ en ‘tegendenkers’ die zijn benaderd of zich hebben aangemeld om invulling te geven aan de gestelde prioriteiten. Tijdens die bijeenkomsten ging het ging écht ergens over – ‘want kletsen kan iedereen’, benadrukt de collegevoorzitter.

7 prioriteiten

  1. Toekomstgericht onderwijs
  2. Uitstekend wetenschappelijk onderzoek verankerd in de samenleving
  3. Ontwikkelen van onze maatschappelijke impact-identiteit
  4. Ons interdisciplinaire potentieel optimaal benutten
  5. Investeren in ons talent voor de toekomst
  6. Versterken van professional services
  7. De stap zetten naar een volgend niveau van duurzaamheid

Duurzaamheid eigen plek

KristelBaele_2018
Voorzitter van het College van Bestuur Kristel Baele Beeld door: EUR

Duurzaamheid werd, na druk van het green team en de studenten uit de Universiteitsraad, een zelfstandige prioriteit in het raamwerk. “We hebben het er lang over gehad of duurzaamheid niet alleen ingebouwd moest worden in elke pijler, of dat het ook  apart aandacht moest krijgen. Uiteindelijk is op aandringen van de meedenkers voor het laatste gekozen”, zegt Baele.

Ook werd bij de prioriteit over onderwijskwaliteit ‘toekomstgericht’ toegevoegd. “Dat hebben we echt bijgesteld op grond van de input van de betrokken studenten. Het gaat niet alleen om goed onderwijs, maar ook om studenten goed voorbereiden op toekomstige transities in de maatschappij, of dat nu gaat om duurzaamheid of robotisering.”

Waar is een universiteit goed voor?

Externe partners spelen een belangrijke rol binnen de strategie van de universiteit. “Deze universiteit komt voort uit een maatschappelijk belang, maar voor het eerst vormen onderwijs, onderzoek en dat maatschappelijk belang gelijkwaardige elementen in de strategie. De universiteit moet niet alleen nadenken over waar ze goed in is, maar ook waar ze goed voor is”, benadrukt Baele.

Daarom zat het bestuur bij het opstellen van het raamwerk met een tiental stakeholders, van de gemeente, het havenbedrijf en onderwijs uit de regio, om tafel om ook hen te vragen wat zij nu verwachten van de universiteit.

Jaar voor de invulling

In het najaar belegt de nieuwe rector Rutger Engels een ‘impact-conferentie’ om nadere invulling te geven aan wat maatschappelijke impact nu precies is en wat de universiteit daar mee beoogt.

De komende maanden gaan het College van Bestuur en de decanen ‘even op hun handen zitten’, zoals Baele het formuleert. Het is dan aan de universitaire gemeenschap en stakeholders om het raamwerk in te vullen, te concretiseren en van voorstellen (ook over invoering) te voorzien.
In september 2019 moet de strategie af zijn, en kan de universiteit vooruit tot 2024.

Meedoen

Het raamwerk (missie + zeven prioriteiten) wordt de komende maanden verder uitgewerkt in zogeheten Strategy Design Labs (SDL). Per prioriteit zal een groep van tien tot vijftien mensen uit de academische gemeenschap (studenten, medewerkers en externe partners) voorstellen schrijven om de beoogde doelen te bereiken. Dit vraagt een tijdsinvestering van één tot twee dagen per week van de deelnemers. Belangstellenden die geen tijd hebben voor deelname in een SDL, of van wie de SDL van hun interesse vol zit, kunnen zitting nemen in een zogeheten Community of Interest. Deze community mag feedback geven op de plannen van het SDL gedurende het proces.

De SDL’s leveren in december hun plannen op. Daarna is het strategieteam (CvB en decanen) weer aan zet om de voorstellen uit te (laten) werken tot een compleet Instellingsplan voor de universiteit. In september 2019, bij de Opening van het Academisch Jaar, wordt het strategisch plan 2019-2024 gepresenteerd.

Via MyEUR, de intranetsite van de universiteit, worden studenten en medewerkers de komende maanden geïnformeerd over de voortgang.