Dat er steeds meer buitenlandse studenten komen, presenteren universiteitenvereniging VSNU en de Vereniging Hogescholen (VH) als een onontkoombaar feit. Eén op de drie universitaire docenten is international, net als de helft van alle promovendi. En het aantal buitenlandse bachelor- en masterstudenten groeide de afgelopen vijf jaar van 31.000 naar 48.000.

De onderwijsinstellingen zien vooral voordelen: het onderwijs wordt er beter van, studenten worden voorbereid op een internationale carrière en buitenlandse studenten vullen de tekorten op de arbeidsmarkt aan die ontstaan door de vergrijzing. Maar om de onderwijskwaliteit te waarborgen willen ze meer middelen en selectiemogelijkheden.

Internationalstop

Zo willen ze bijvoorbeeld in kunnen grijpen als er te veel buitenlandse studenten naar een opleiding komen, of als het percentage Nederlanders te klein dreigt te worden. Om de diversiteit van de international classroom te garanderen willen onderwijsinstellingen op nationaliteit kunnen selecteren.

Daarnaast pleiten de instellingen voor het aanbieden van een Nederlandstalige én een Engelstalige variant van opleidingen. Nederlanders hebben dan altijd toegang (via de Nederlandstalige track) tot de opleiding; voor de Engelstalige variant kun je dan een studentenstop hanteren. Op dit moment kan er alleen een numerus fixus worden ingesteld voor een hele opleiding. Met de mogelijkheid van een studentenstop bij de Engelstalige variant blijft het hoger onderwijs ook in de toekomst voor Nederlandse studenten toegankelijk, zelfs bij een vloedgolf van buitenlandse studenten.

Hoger collegegeld

Ook pleiten de VSNU en de VH in hun internationaliseringsagenda voor een (nog) hoger collegegeld voor studenten van buiten Europa en voldoende studentenhuisvesting. En ze willen gezamenlijk afspraken maken over de onderwijstaal, zodat er voldoende Nederlandstalige opleidingen blijven bestaan. Bovendien moeten docenten worden bijgeschoold zodat iedereen het Engels minstens op C1-niveau beheerst.

De internationaliseringsagenda van de hogeronderwijsinstellingen is vooral een discussiestuk, bedoeld als input voor minister Van Engelshoven van Onderwijs. Volgende maand stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer waarin ze haar visie op internationalisering en Engelstalig onderwijs uiteen zet.

Lees één reactie