Open brieven, een gesloten debat?

Als we de diversiteit op onze universiteit echt willen bevorderen, moeten we komen tot een duurzame gelijkheid, aldus Payal Arora. Het is een reactie op de open brief over diversiteit van een aantal medewerkers aan de EUR-gemeenschap.

Beeld: Levien Willemse

Tegenwoordig is er voor alles een manifest. Feministen, conservatieve christenen, radicaal links, nationalisten, allemaal laten ze hun stem horen. Een krachtige mix van opinies, visie en actie. Als er op het internet een manifest met de titel Jihadisten tegen Joden en Kruisvaarders verschijnt, kun je er zeker van zijn dat er ergens op Google een tegengeluid te horen is.

Misschien hebben manifesten zo’n grote aantrekkingskracht omdat ze inspirerend werken. We snakken naar inspiratie. Actie vereist meer dan rationaliteit en logica alleen. We hebben visie en emotie nodig om maatschappelijke verandering tot stand te brengen. Vandaag de dag verschijnen manifesten in de vorm van open brieven op het internet. Ze zijn de verpersoonlijking van urgentie.

Enkele medewerkers van onze universiteit hebben onlangs een open brief gepubliceerd waarin ze erop wijzen dat er op de universiteit dringend behoefte is aan meer diversiteit. Aan deze brief is tevens een online petitie verbonden. Met zijn specifieke wereldbeeld en oproep tot verandering nodigt de brief eerder uit tot consensus dan tot het voeren van een debat, vrees ik. Ik heb de petitie weliswaar ondertekend om het initiatief te ondersteunen, maar ik sta niet honderd procent achter de inhoud.

Is dit de beste manier om een debat over diversiteit te voeren en er iets aan bij te dragen? Het gevaar is dat de boodschap wordt gecommuniceerd dat je tegen ‘onze’ versie van diversiteit bent als je de petitie niet ondertekent.

Er wordt gestreefd naar gelijkheid en er is een proces om dit ideaal te bereiken. Het is begrijpelijk waarom sommigen het hier niet direct mee eens zullen zijn. Er zijn legitieme redenen om een debat te voeren over wat diversiteit precies inhoudt en over de manier waarop diegenen die worden uitgesloten moeten worden opgenomen zonder hierbij diegenen binnen de groep van zich te vervreemden. Identiteitspolitiek botst hier met een politiek van meritocratie.

Zijn blanke Nederlandse mannen nu de vijand? Is geslacht de graadmeter voor diversiteit? Wat is er gebeurd met sociale mobiliteit in de wetenschappelijke wereld, zeker nu we ons in het tijdperk van Trump en Brexit bevinden?

In andere delen van de wereld hebben we kunnen zien dat diversiteitsbeleid ook problemen met zich mee kan brengen. Quotasystemen op universiteiten in India hebben de kastenpolitiek aangewakkerd. Het in de Verenigde Staten gevoerde voorkeursbeleid toont ons de uitdagingen van een systeem dat mensen eerst op identiteit en daarna pas op verdienste beoordeelt.

Bovendien, als we radicale veranderingen van binnenuit willen realiseren, moeten we ervoor zorgen dat belanghebbenden zich deze ideeën eigen maken. Zou een petitie die een groot aantal verschillende wereldbeelden mobiliseert door een stevig debat te voeren over wat diversiteit inhoudt en waarom het zo belangrijk is, niet veel meer teweegbrengen dan een petitie met een oproep van een klein groepje mensen?

Als we de diversiteit op onze universiteit echt willen bevorderen, moeten we volgens mij komen tot een duurzame gelijkheid die langer standhoudt dan identiteitspolitiek.

Deel dit artikel

 • Geef een reactie
 • Reacties

 • Ik heb de petitie ook ondertekend en hoop dat ze tot heel veel consensus en weinig debat leidt. In goed Rotterdamse traditie zegt de petitie: “Geen woorden maar daden”, met andere woorden we moeten nu diversiteit doen in plaats van bepraten. De petitie is bedoeld om te laten zien dat het diversititeirsbeleid niet de singuliere hobby van het CvB is maar breed gedragen wordt door de EUR bevolking. Niets bijzonders. Met die steun kunnen de diversity officers meer onderhandelingskracht creeren dan zonder. Mobiliseer en gebruik die achterban dus in plaats van de komma’s en de punten van de formulering te ontleden, en tot nog meer debat op te roepen. We weten sinds de vroege jaren 80 wel wat er in Noord-Europa werkt qua diversiteitsbeleid, we zijn noch de VS, noch India. Dus laten we onze pijlen niet op elkaar richten maar op de mensen die ertoe doen en uitvoeringsmacht hebben. Bevraag hen eens over hun gedrag, motieven en witte identiteitspolitiek. Maar liever, zorg dat ze eens wat anders DOEN in plaats van zich verschuilen achter nog een rondje overleg.

 • We write this statement in full support of actions that are conducive of more diversity and inclusion at EUR and for debates about the meanings of diversity. We are also concerned about calls for the boycott of the open letter circulated by the EUR Diversity officer as this boycott not only displays a lack of awareness regarding the lack of diversity characterizing Dutch higher education, but also is missing opportunities to encourage greater excellence at EUR. The boycott’s arguments display the exclusionary wave that is sadly emerging in these complex times in the Netherlands, Europe and indeed across the world.
  The International Institute of Social Studies (ISS) is the international faculty of EUR in the City of the Hague. For 65 years, we have built up an international reputation for the academic and policy work we have done in the field of international development studies. At ISS we are convinced that diversity of peoples, knowledges and life trajectories is a pre-condition of quality scholarship and a vibrant and fulfilling academic life. Diversity presents an opportunity to enrich the University community. Diverse and inclusive environments where different perspectives are valued is where academic excellence thrives.
  At ISS we fully support actions that will lead to more diversity and inclusion at EUR. At ISS we agree that more conversations and debates on what is diversity and why it is important are very much needed. The letter that 40 of us signed is one concrete way to start these conversations.
  Just last week at ISS 65Th Dies Natalis, we asked people to think who is not included in academia, and what we should be transforming in our academic environments. This is what a XXI Century University demands us to do.

  Members of ISS Diversity Team, ISS Gender Committee and ISS Institute Council

 • Een petitie is een manier om een debat te bevorderen (vandaar hebben wij vermoedelijk allebei de petitie wel getekend), maar ik ben het wel met je eens, Dr. Arora, dat we door te pleiten voor diversiteit, zonder een actie-perspectief te bieden, inderdaad een gevaar lopen om mensen ‘te vervreemden’.

  Laten wij dan zien of we dit onderwerp op een meer genuanceerdere manier kunnen aanpakken, bijvoorbeeld via een breed uitgezette enquête, om te onderzoeken hoe studenten, facultaire- en andere medewerkers binnen de EUR diversiteit ervaren. Ik ga ervan uit dat er interessante contrasten zullen zijn tussen de verschillende faculteiten en bevolkingsgroepen binnen de EUR, wat zeer belangrijk is voor ons begrip.

  Daarnaast vind ik het ook belangrijk om de bestaande polarisatie te verminderen door een open, kritische maar bovenal respectvolle publieke discussie te organiseren, ook om deze onderwerpen verder te analyseren en concrete ideeën te genereren over hoe we diversiteit op de EUR kunnen bevorderen.

  = = =
  And for my non-Dutch-speaking colleagues:

  A petition is one way to trigger a debate (and this is presumably why we both signed the petition), but I fully agree with you, Dr. Arora, that in making the case for diversity without including an action perspective, one can create a real danger that people in the community may feel alienated.

  Let us then take a look at whether we can take on this issue in a more nuanced fashion, for example through a broadly-situated survey, in order to determine how students, faculty and other colleagues at EUR experience the issue of diversity. I fully expect that we will see some interesting contrasts across the different faculties and population groups within the EUR, which are very important for us to understand better.

  In addition, I also feel it is important to reduce the existing polarization through the organizing of an open, critical and above-all respectful public discussion, in order to further unpack these issues and generate some concrete ideas on how we can take the debate on diversity further within the EUR.

 • Dear Jeff, thank you for this thoughtful response. I cannot agree more. It’s not about debating whether or not diversity is important and needed, but rather the starting point is to involve people in reflecting on this issue and include their narratives. I feel it is critical to create a forum where we can allow all voices to express their concerns and fears of how this could play out. If I was a white male who is young and ambitious, I can see how this would make him worried and be in full support of the need for diversity. Also, it is essential we acknowledge that there is action going on currently. There is already a commitment to diversity at the university level currently and pressure to address it now. There are diversity officers who have been appointed such as myself and we are in dialogue with the leadership and with staff and students. We are brainstorming on creative ways to engage people and shift policy which is effective to include those who have been excluded but also policy that can evolve as the situation changes and new forms of exclusion come about.

  • Dear Payal, dear colleagues,

   Thank you for your considerate reply. In accomplishing greater diversity, which is very clearly needed throughout the academy, we need to look at the structural conditions (both external and internal), and not merely the willingness of those to be part of the discussion. Indeed, it would be unrealistic to expect that all will take part in this discussion.

   So how do you propose to proceed, at least among those interested in a critical, respectful dialogue (of which there are many at this Institute)?

   Kind regards from the ISS at the EUR “Hague Campus”

   = = = =
   En voor mijn NL-talige collega’s:

   Beste Payal, beste collega’s,

   Bedankt voor je zorgvuldige reactie. Om het doel grotere diversiteit te bereiken, wat heel duidelijk in de academische wereld nodig is, moeten we kijken naar de structurele omstandigheden (zowel extern als intern), en niet alleen naar de bereidheid van hen om deel te nemen aan deze discussie. Het zou juiste onrealistisch zijn om te verwachten dat iedereen aan deze discussie zal deelnemen.

   Dus, hoe stel je voor om verder te gaan, althans onder degenen die geïnteresseerd zijn in een kritische, respectvolle dialoog (waarvan er veel bij dit instituut zijn)?

   Met vriendelijke groeten van het ISS (EUR in Den Haag)

 • Wie of wat is het debat over diversiteit aan het politiciseren of aan het polariseren? Doet een ontzettend constructieve brief die getekend is door een groot aantal collega’s en studenten dat? En wat is het gevaar daar dan van? Dat we de vraag over diversiteit in onze universiteit een fundamenteel politieke maken? Waarin we het (willen) hebben over hoe macht en zeggenschap op onze universiteit is verdeeld? Volgens mij is dat helemaal niet gevaarlijk. Volgens mij is het interessanter, “gevaarlijker” en emblematisch voor het probleem dat uitgerekend de groep die die macht en zeggenschap (als sinds jaar en dag) heeft op onze universiteit zo bang is voor politicering. En dat uitgerekend die groep het nu opeens over identiteitspolitiek heeft. Ontzettend jammer en zorgelijk dat die strategie door deze column (en haar auteur) nog meer ruimte en legtimering krijgt.

  • Beste Jiska (met excuses voor mijn taalfouten),

   Je hebt er helemaal gelijk dat we moeten vragen aan wie deze debat polariserende is. Politiek is het zeker, en dat is geen slechte ding, maar polarisering houdt deze debat tegen. Het is niet de brief wat deze debat polariseert; ik ben er helemaal van overtuigd dat er een enorme grote probleem is met diversiteit op het EUR (en in het algeemeen, door het hele academie en in de meeste andere sectoren) en daarom heb ik met volle overtuiging ook de petitie getekent.

   Maar wat ik ook realiseren is dat een gebrek aan een actie perspectief, en zonder een heldere visie over wat diversiteit is (of kon zijn) maakt het zeer moeilijk voor andere mensen aan te sluiten in het debat. Payal roept om een inclusief debat terwijl anderen (binnen en buiten EUR) trekken een onverdraagzaam lijn in de zand; ze zijn duidelijk niet geïntereseerd in een debat, misschien omdat ze al jaren/eeuwenlang aan de macht zit, en dat is inderdaad jammer en zorgelijk.

   Maar laten we niet al te veel energie insteken in de tweede groep mensen en samen creatief denken hoe we deze discussie verder kunnen trekken in een respectvol en inclusief manier.

   = = =
   And in English (for the sake of inclusiveness):

   You are absolutely right to ask who this debate is polarizing. It is certainly, and that’s not a bad thing, but polarization stops this debate in its tracks. It is not the letter that polarizes this debate; I am entirely convinced that there is a huge problem with diversity at the EUR (and throughout the academy, and indeed in most other sectors), and so I fully subscribed to signing the petition.

   But what I also realize is that the lack of an action perspective, and a failure to produce a clear vision of what diversity is (or could be) makes it very difficult for other people to join in the debate. Payal calls for an inclusive debate while others (both inside and outside EUR) draw an intolerant line in the sand; they are clearly not interested in a debate, perhaps because they have been in power for years/centuries, and that is indeed both disappointing and something to be deeply concerned about.

   But let’s not put too much energy into the second group of people and think creatively how we can take this discussion further (with those who are willing to engage) in a respectful and inclusive way.

 • Reacties zijn momenteel gesloten.