Dit jaar kun je kiezen uit 53 studenten als jouw vertegenwoordiger in de Universiteitsraad. Die studenten hebben zich georganiseerd in tien verschillende lijsten, waar overtollige stemmen verdeeld kunnen worden onder de kandidaten, zoals bij de landelijke verkiezingen. Vier lijsten hebben meerdere leden, terwijl twee kandidaten meedoen als lijst van ‘gekoppelde kandidaten’. De overige studenten stellen zich kandidaat als onafhankelijke kandidaat.

Update 10 mei: Sinds de publicatie van deze lijst hebben enkele kandidaten zich teruggetrokken, zij zijn verwijderd uit de lijst. Er doen nu nog 53 kandidaten mee aan de verkiezingen, dit waren er oorspronkelijk 57.

De kandidatenlijst is gerangschikt op volgorde van binnenkomst door het Centraal Stembureau. Onderstaande teksten zijn aangeleverd door de kandidaten zelf en worden onbewerkt gepubliceerd (links zijn verwijderd). Het stond de kandidaten vrij om zowel in het Nederlands als in het Engels een toelichting te sturen. EM heeft de teksten niet vertaald, dus als kandidaten geen Nederlandse versie hebben aangeleverd, vind je hieronder de Engelse versie.

Als EUR-student kun je tussen maandag 15 mei en dinsdag 23 mei, 23:59 uur je stem uitbrengen op verkiezingen.eur.nl.

Tony van der Linden

02. Tony van der Linden (1)
Beeld door: Eigen foto

(onafhankelijke kandidaat)

Ik ben sinds begin dit schooljaar onderdeel van de opleidingscommissie van het ESSB waarin ik actief meepraat als vertegenwoordiger van de stem van de student. Vanwege mijn sterke communicatieve skills en vele ervaring zowel binnen als buiten de studie doe ik dit naar behoren voor mijn gevoel en ben ik een goed aanspreekpunt geworden voor mijn studenten in het eerste jaar. Ik wil deze ervaring en kwaliteit meebrengen naar de University Council om daar op een groter podium te strijden voor onze gemeenschap: Studenten, docenten en alles wat er op de campus rondloopt. Beleid en bestuur past bij mij en niet alleen omdat ik bestuurskunde doe, maar omdat ik leiderschapskwaliteiten hebt die gepaard gaan met een gevoel van sociale verantwoordelijkheid. We moeten als universiteit kijken naar oplossingen en toekomstig beleid uitrollen voor de volgende generatie studenten, en ik weet dat ik een goede bijdrage kan doen aan dit doel. Ik hoop dan ook dat ik dit vertrouwen kan krijgen en we SAMEN kunnen bijdragen aan de universiteit van de toekomst. Duurzaamheid, gelijkheid, samenhorigheid en betrokkenheid van onze studenten is waar ik naar streef en daarom ben ik ervan overtuigd dat ik een positie in de University Council goed kan benutten.

Erasmus United

(Gekoppelde kandidaten)

Als Erasmus United zijn wij van mening dat de volgende punten essentieel zijn om de universiteit en haar studentenpopulatie te verbeteren:

 

 1. Studenten betrekken bij de besluitvorming over het universitair beleid: Erasmus United pleit voor het betrekken van studenten bij de besluitvorming over het universitair beleid omdat wij een kloof hebben geconstateerd tussen wat de universiteit denkt dat de studenten willen en wat de studenten werkelijk willen. Met onze vertegenwoordiging van 4 faculteiten en aanzienlijke bestuurlijke ervaring zijn wij in een sterke positie om te pleiten voor de betrokkenheid van studenten bij deze belangrijke beslissingen.
 2. Uitbreiding van de openingstijden van de universiteit: Erasmus United steunt de uitbreiding van de openingstijden van de universiteit, met name die van de universiteitsbibliotheek, om (internationale) studenten een veilige en comfortabele omgeving te bieden waar zij buiten de reguliere werktijden kunnen studeren. Dit is essentieel voor hun studiesucces, en wij geloven dat ons pleidooi voor deze kwestie de studentengemeenschap als geheel ten goede zal komen.
 3. Efficiëntie bij het besteden van universiteitsgeld: Erasmus United is van mening dat universiteitsgeld efficiënt moet worden besteed door onder andere te investeren in binding tussen studenten. Wij hebben geconstateerd dat sommige universitaire evenementen niet altijd de beste belangen van studenten vertegenwoordigen, en wij willen dit veranderen door te pleiten voor de financiering van activiteiten die positieve relaties aanmoedigen en een gevoel van gemeenschap op de campus bevorderen.
 4. Meer contact met studie-, studenten- en sportverenigingen: Erasmus United wil haar doelen bereiken door meer contact met studie-, studenten- en sportverenigingen. Door nauw samen te werken met deze organisaties kunnen we de behoeften en wensen van de studentengemeenschap beter begrijpen en pleiten voor beleid en beslissingen die in hun belang zijn.

In het algemeen tonen deze punten het belang aan van betrokkenheid van studenten, de behoefte aan een comfortabele studieomgeving, de waarde van efficiënt gebruik van universitaire middelen, en de voordelen van meer contact met studentenorganisaties.

1. Rick Vuijk

01. Rick Vuijk
Beeld door: Eigen foto

(Gekoppelde kandidaat)

Mijn naam is Rick Vuijk, 21 jaar oud en aankomend vierdejaars double-degree student Economie & Recht en ik wil me dit jaar graag kandidaat stellen voor de Universiteitsraad. Het afgelopen jaar heb ik veel ervaring opgedaan met wat de behoeften van zowel studenten, faculteiten maar ook andere belanghebbenden precies zijn, vooral in mijn functie als voorzitter van Studievereniging In Duplo, de vereniging voor double-degree studenten.

Ik hoop deze ervaring, met jouw steun, het komende jaar te kunnen gebruiken als lid van de Universiteitsraad. Daarbij ben ik gemotiveerd om rekening te houden met de belangen van studenten en weet ik door mijn ervaring ook voor elk onderwerp de juiste studenten en universitaire contacten te vinden.

Verder is het belangrijk dat er een nuchtere en rationele visie wordt vertegenwoordigd binnen de Universiteitsraad. Ik denk dat ik deze visie goed kan vertegenwoordigen, onder andere gezien de multidisciplinaire visie die ik heb ontwikkeld door mijn studies aan zowel ESL als ESE.

Al met al denk ik dat ik met mijn kwaliteiten en ervaring een aanvulling kan zijn voor de Universiteitsraad. Ik ben gemotiveerd om samen met de universiteit en al haar studenten, medewerkers en docenten een positieve impact te maken in de samenleving en heb er alle vertrouwen in dat we met onze Rotterdamse universiteitsgemeenschap een mooie toekomst tegemoet gaan.

2. Myouska Zwijnenburg

02. Myouska Zwijnenburg
Beeld door: Eigen foto

(Gekoppelde kandidaat)

Ik ben verheugd mijn kandidatuur aan te kondigen voor de universiteitsraadsverkiezingen van 2022-2023. Als voorzitter van ESN Rotterdam, de grootste internationale studentenvereniging in Rotterdam, heb ik veel ervaring met het tegemoetkomen aan de behoeften van zowel studenten als de universiteit.

Nu we het 110e lustrumjaar van de universiteit naderen, wil ik ervoor zorgen dat studenten goed vertegenwoordigd zijn in het besluitvormingsproces, vooral bij het plannen van impactvolle activiteiten voor de jubileumviering. Als iemand die de afgelopen vier jaar deel heeft uitgemaakt van de Erasmus-gemeenschap, begrijp ik hoe belangrijk het is om positieve veranderingen door te voeren en een blijvende impact achter te laten.

Bovendien wil ik graag bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van de universiteit en adviseren over manieren om dit inclusiever en duurzamer te maken. Als RSM- en ESPHIL-student beschik ik over meerdere perspectieven en een open geest die ertoe zullen bijdragen dat de universiteit haar verantwoordelijkheid neemt om een leeromgeving te bieden die zowel academisch stimulerend als sociaal en internationaal inclusief is.

Kortom, ik ben ervan overtuigd dat ik over de vaardigheden, ervaring en passie beschik om een belangrijke bijdrage te leveren aan de Erasmus Universiteitsraad. Ik ben enthousiast over de mogelijkheid om samen met de leiding van de universiteit en medestudenten te blijven werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Mira Ivova Nikolova

04. Mira Ivova Nikolova (1)
Beeld door: Eigen foto

(onafhankelijke kandidaat)

Als kandidaat voor de Universiteitsraad ben ik enthousiast om mijn ervaring en perspectief in te brengen. Met vier jaar ervaring, opgedaan tijdens mijn bachelor, als lid van de opleidingscommissie International Business en een jaar als onderdeel van de Academie Medezeggenschapsraad van Handel en International Business aan de NHL Stenden, begrijp ik de behoeften en wensen van zowel studenten als faculteit heel goed.

Als huidige Pre-master in Management student bij RSM streef ik er voortdurend naar om mijn kennis en vaardigheden uit te breiden. Ik sta te popelen om wat ik heb geleerd toe te passen en te blijven leren ten voordele van de universitaire gemeenschap. Volgend jaar zal ik een MSc in Management of Innovation volgen, wat mijn begrip van het bedrijfsleven verder zal verbreden en mij in staat zal stellen om nog effectiever bij te dragen aan de universiteitsraad.

Door mijn ambitie en optimisme ben ik voortdurend op zoek naar mogelijkheden voor verbetering en groei. Ik ben een kritische denker die niet bang is om de status quo ter discussie te stellen en innovatieve oplossingen voor te stellen voor complexe problemen. Ik geloof dat samenwerking onze universiteit tot een nog betere plek kan maken voor al haar leden.

Als ik in de Universiteitsraad word gekozen, zal ik een frisse blik en een sterk engagement voor samenwerking en inclusiviteit meebrengen. Ik zal me onvermoeibaar inzetten om de behoeften en belangen van zowel studenten als docenten te vertegenwoordigen en ervoor te zorgen dat onze universiteit een toonaangevende instelling voor hoger onderwijs blijft.

Erasmus Alliance

Wij streven naar een gelijkwaardige positie voor alle studenten, waarin zij kunnen excelleren, ontwikkelen en zich onderdeel voelen van de Erasmiaanse gemeenschap.  Het horen, vertegenwoordigen en beschermen van studenten dient weer centraal te komen staan. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt op basis van etnische of sociaaleconomische achtergrond, huidskleur, geaardheid, geslacht, politieke voorkeur, geloofsovertuiging, leeftijd of enig ander groepsidentiteit.

De Erasmiaanse community dient vanuit een holistische beschouwing te worden gediend, faculteit overschrijdend en met het oog op het welzijn van studenten en medewerkers.  De universiteit is momenteel erg gedecentraliseerd, waardoor de samenwerking niet goed verloopt. Studenten dienen medezeggenschap en controle te krijgen in het verloop en invulling van hun opleiding, waarbij de universiteit dit dient te faciliteren. Wij zijn daarom ook voorstanders van student-assessoren op bestuurlijk niveau, zowel centraal als binnen de faculteiten. Stressfactoren dienen te worden weggenomen door meer studentpsychologen aan te stellen, kleinere werkgroepen in te stellen, duidelijke richtlijnen te hanteren met betrekking tot tentaminering en bekendmaking van tentamenresultaten en betere begeleiding vanuit de universiteit. Colleges dienen altijd te worden opgenomen en digitaal beschikbaar te worden gesteld.

De partijleden van Erasmus Alliance hebben zich het afgelopen jaar in de medezeggenschapsraden — zowel de faculteitsraden als de universiteitsraad — ingezet om bovenstaande punten te verwezenlijken. De leden van Erasmus Alliance hebben de krachten gebundeld en willen zich dit jaar gezamenlijk inzetten binnen de universiteitsraad. Wij rekenen daarom op jullie steun, zodat we de universiteit inclusiever kunnen maken voor iedereen, studentenwelzijn kunnen verbeteren en de rechten van studenten kunnen waarborgen.

1. Cagla Altin

01. Cagla Altin
Cagla Altin. Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Alliance)

Mijn naam is Cagla Altin, een B3 rechtsgeleerdheid studente aan Erasmus school of Law, huidig universiteitsraadslid en vicepresident van de faculteitsraad Erasmus school of Law. Dit is inmiddels mijn tweede jaar binnen de universiteitsraad. Ik ben gemotiveerd om mijn werk voort te zetten en stel mij om deze reden herkiesbaar.

 • Ik zet mij graag in voor het studentenwelzijn van studenten. Ik ben van mening dat de werkdruk van studenten verlicht moet worden. Dit jaar heb ik samen met andere leden bijgedragen aan het verkorten van het academische jaar. Als afstuderende student zal ik hier helaas niet van kunnen profiteren, maar dat maakt mij niet minder trots.
 • Ik hecht veel waarde aan de persoonlijke ontwikkelingen die studenten meemaken in zijn/haar studententijd. Ik vind dan ook dat er meer ruimte moet bestaan voor studenten om nevenactiviteiten te verrichten.
 • Diversiteit en inclusie zijn belangrijke elementen binnen de samenleving. De universiteit weerspiegelt de maatschappij en de nieuwe generatie van young professionals. Studenten met een beperking, studenten met een laag sociaaleconomische achtergrond, studenten met verschillende etnische achtergronden, geloofsovertuigingen en culturen horen zich dan ook thuis te voelen binnen de universiteit. Hoe zorgen wij er, als universiteit, voor dat diverse mensen met diverse achtergronden elkaar begrijpen en dezelfde ruimte ervaren?

Samen hebben wij veel bereikt, maar er is altijd ruimte voor verbetering en verandering. Voorgaande jaren was mijn statement: ‘denken, doen en doorzetten is durven’, daar is geen woord van achterhaald.

Kan ik rekenen op jouw stem?

2. Timo Zandvliet

02. Timo Zandvliet
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Alliance)

Mijn naam is Timo Zandvliet en ik ben derdejaars student Bedrijfskunde. Studentenvertegenwoordiger zijn is iets wat ik altijd erg leuk vond om te doen. Dus toen ik over de Universiteitsraad hoorde, wist ik dat ik deze kans niet voorbij kon laten gaan.

Tijdens de middelbare school heb ik de studenten vertegenwoordigd in alle verschillende raden. Ik heb vier jaar in de studentenraad gezeten, waarvan ik twee jaar voorzitter was. Daarnaast maakte ik deel uit van beide medezeggenschapsraden en vertegenwoordigde ik de studenten bij vele andere gelegenheden. Maar bovenal was ik studentenvertegenwoordiger in de UC voor het jaar 21/22. Ik heb het altijd leuk gevonden om de belangen van de studenten te behartigen en ervoor te zorgen dat de stem van de studenten in alle lagen van de organisatie werd gehoord. Ik was de drijvende kracht achter vele positieve veranderingen waar de studenten om vroegen en hoop dit nog eens te kunnen doen in de universiteitsraad.

Als lid van de Universiteitsraad zal ik de belangen van de studenten zo goed mogelijk behartigen. Mijn belangrijkste focus zal zijn om opnames van colleges terug te halen, omdat dit veel voordelen heeft voor de studenten. Ik neem geen blad voor de mond en ben zeker geen opgever. Dus ik zal er alles aan doen om jullie allemaal zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik kijk ernaar uit om jullie te vertegenwoordigen in de Universiteitsraad.

3. Lucienne de Rooij

03. Lucienne de Rooij
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Alliance)

Hoi, ik ben Lucienne, 22 jaar oud en ik zou jullie graag vertegenwoordigen in de universiteitsraad van de EUR. Ik streef naar een positieve, open omgeving met gelijke kansen voor alle studenten. Gezien het huidige politieke klimaat meen ik dat het belangrijk is om polarisatie te minimaliseren. Na hier een aantal jaren gestudeerd te hebben, voel ik mij geroepen deze ervaring te gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

4. Emre Ulusoy

04. Emre Ulusoy
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Alliance)

Mijn naam is Emre Ulusoy, een tweedejaars student Bedrijfskunde. Of we het nu leuk vinden of niet, de wereld verandert snel. Je hebt het waarschijnlijk ook gemerkt. Klimaatverandering die het helaas onmogelijk heeft gemaakt om in de winter een echte sneeuwpop te bouwen; protesten waardoor je te laat komt voor je les en wc-papier dat belachelijk duur is.

Dit zijn veranderingen die ons negatief beïnvloeden. Aan de andere kant veranderen sommige dingen die veranderd zouden moeten worden helemaal niet. Hetzelfde geldt voor onze universiteit:

Ondanks de steeds verdergaande digitalisering en de groeiende vraag van studenten, blijven opgenomen colleges grotendeels niet beschikbaar. Ik vind dat alle colleges moeten worden opgenomen en op Canvas moeten worden geplaatst. Vorig jaar liet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zien dat ‘meer dan de helft van de studenten (51%) kampt met psychische klachten als eenzaamheid, prestatiedruk, stress en slaapproblemen.’ Studenten krijgen steeds moeilijker hulp bij geestelijke gezondheidszorg, terwijl tegelijkertijd de behoefte ernaar groeit.

Ik vind dat de universiteit hier dringend op moet reageren. Tot slot wil ik de medezeggenschap van studenten in de besluitvorming vergroten, want zoals gezegd verandert de wereld snel. We hebben de inbreng van onze studenten hard nodig.

Ik kan de klimaatcrisis misschien niet oplossen of voorkomen dat onze studenten geen wc-papier kunnen kopen, maar ik zal ervoor zorgen dat ik me aan alle bovengenoemde punten houd. Uw stem is nog nooit zo belangrijk geweest en ik wil u vertegenwoordigen.

5. Yasin Demir

05. Yasin Demir
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Alliance)

Betere voorzieningen, eerlijke kansen en meer ondersteuning. Mijn naam is Yasin Demir en ik ben derdejaars geneeskundestudent aan het Erasmus MC. De afgelopen twee jaar ben ik actief geweest in de faculteitsraad van het Erasmus MC om te pleiten voor betere studentenvoorzieningen, het beoordelingssysteem in de masters te veranderen om discriminatie van studenten te voorkomen en de werkdruk voor studenten te verlagen. Dit jaar wil ik in de universiteitsraad zitten om deze verworvenheden toe te passen op meer faculteiten, omdat ik vind dat alle studenten een gelijke kans verdienen. Dit zijn de doelen waar ik aan zou werken:

 • Betere campusvoorzieningen die aansluiten bij de behoeften van de student op het gebied van studeerbaarheid, (mentaal) welzijn en de mogelijkheid tot bezinning/bidden.
 • Eerlijke kansen voor alle studenten, met de nadruk op minderheden binnen de studentenpopulatie
 • Meer ondersteuning op het gebied van onderwijs, presteren en buitenschoolse activiteiten, waarbij de student centraal staat en niet zijn/haar prestaties.

Om dit mogelijk te maken heb ik jouw stem nodig! Stem op mij zodat ik jou kan vertegenwoordigen binnen het hoogste medezeggenschapsorgaan van onze universiteit. Stem voor betere voorzieningen, meer studentengelijkheid en meer ondersteuning!

6. Merel Buiter

06. Merel Buiter
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Alliance)

Mijn naam is Merel Buiter, een B3 studente Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg. Naast mijn studie ben ik ambassadeur voor de faculteit Erasmus School of Health, Policy & Management, personal trainer & werk ik als stagiaire bij Buurtdokters. Ik vind persoonlijke ontwikkeling en het verrichten van nevenactiviteiten naast mijn studie zeer belangrijk. Ik heb naast mijn studie een bestuursjaar gedaan bij de studievereniging SHARE. Gedurende mijn bestuursjaar was ik president van het 39ste bestuur.

Ik zet mij graag in voor de algehele verbetering van het onderwijs binnen de universiteit en leg de focus op het verbeteren van de positie van studenten.

7. Nisanur Arik

07. Nisanur Arik
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Alliance)

Mijn naam is Nisanur Arik. Ik ben 21 jaar en zit nu het derde jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid. Momenteel werk ik bij Bierens Incasso Advocaten, en ben daarbij actief bezig bij verschillende verenigingen en stichtingen. Ik wil mij graag inzetten voor de studenten aan de Erasmus Universiteit, in het bijzonder voor etnische en religieuze minderheden.

8. Wesley Hennep

08. Wesley Hennep
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Alliance)

Het afgelopen jaar nam ik plaats in de universiteitsraad namens Erasmus Alliance. Daarnaast was ik 2 jaar actief in de faculteitsraad van ESSB.

De reden dat wij Erasmus Alliance hebben opgericht is omdat we geloven in een constructieve en pragmatische aanpak en realistische voorstellen.

Indien jij als student zijnde belang hecht aan :

 • Transparantie
 • Privacy
 • Studentenwelzijn
 • Kwaliteit van het onderwijs
 • Toegankelijkheid

ben je bij Erasmus Alliance aan het juiste adres.

Onze partij wil niet meegaan in het politiseren en polariseren rondom vraagstukken die de universiteitsraad op tafel krijgt. Wij zijn van plan om ons te richten op het algemeen belang.

Zo willen wij

 • De bureaucratie of de negatieve effecten ervan binnen de universiteit verminderen
 • Geen complete vegan campus, maar keuzevrijheid en autonomie voor iedereen behouden

Klinkt dit voor jou als muziek in de oren? Stem voor studenten, stem Erasmus Alliance.

9. Burcin Uslu

09. Burcin Uslu
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Alliance)

Mijn naam is Burcin Uslu, B3 Rechtsgeleerdheid studente aan Erasmus school of Law. Naast mijn studie werk ik als jurist voor Arslan & Arslan advocaten. Ik zie mijzelf graag in de positie een helpende hand te zijn voor andere studenten. Ik zet mij graag in voor onderwerpen zoals studentenwelzijn en het bevorderen van digitaal onderwijs.

10. Simo Azzarhouni

10. Simo Azzarhouni
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Alliance)

Als huidig en voormalig student binnen ESSB, ESL en ESPhil, zit ik momenteel in de universiteitsraad. Ik zet mij in voor meer interdisciplinair onderwijs, studentenwelzijn, diversiteit en inclusie en algehele verbetering van de positie van studenten. Ik heb met andere leden kunnen bijdragen aan de afschaffing van de tweede camera tijdens proctoring binnen de meeste faculteiten, meer studieplekken kunnen realiseren binnen en buiten de campus, meer aandacht en versimpeling van het onderwijs en tentamens en stressfactoren van studenten proberen weg te nemen. Ik stel mij opnieuw beschikbaar om hier verder aan te werken en de andere problemen die wij binnen de universiteit ervaren op te lossen. Mijn doelen voor het komend jaar:

 • Student centraal en meer invloed: aanstelling student-assessoren binnen het universiteitsbestuur en faculteitsbestuur, zodat de studenten meer invloed krijgen
 • Eigen capaciteiten en kwaliteiten moeten leidend zijn: studenten moeten hun studie kunnen vormgeven zoals zij dat willen: academisch jaar korter maken, meer ruimte voor herkansingen, alle colleges digitaal opnemen en beschikbaar stellen en meer studieplekken
 • Gelijke kansen voor iedereen: alle studenten moeten zich veilig en prettig kunnen voelen binnen de EUR, ongeacht etniciteit, seksualiteit, politieke en religieuze overtuiging of beperkingen. Kansen moeten voor alle studenten gelijk zijn, ook bij het solliciteren voor functies binnen de EUR en verenigingen
 • Deeltijdstudenten moeten dezelfde onderwijskwaliteit krijgen als voltijdstudenten.
 • Studenten voorbereiden op een onzekere toekomstige arbeidsmarkt: meer cursussen en studenten in contact brengen met werkgevers voor stages en toekomstige banen

11. Younes Assou

(Lijst Erasmus Alliance)

Anjana Krishna

07. Anjana Krishna (1)
Beeld door: Eigen foto

(onafhankelijke kandidaat)

Mijn naam is Anjana Krishna, ik ben een 22-jarige premasterstudent uit India, en waarom wil ik meedoen aan de verkiezingen voor de universiteitsraad? Omdat ik een gewone student ben, net als de volgende student aan de EUR, wiens enige zorg bestaat uit het navigeren in een wereld die belooft inclusief en ondersteunend te zijn, maar jammerlijk faalt. En ik ben moe van het klagen tegen mijn vrienden en kennissen over dingen die beter en gemakkelijker zouden kunnen worden gemaakt aan deze universiteit met behulp van een ander perspectief, dat het leven van zoveel studenten zoveel gemakkelijker zou maken.

Het enige wat ik aan deze positie kan toevoegen, als vertegenwoordiger van andere studenten zoals ik, is een oprecht verlangen om te leren, te begrijpen en te onderhandelen over dingen die er echt toe doen, bijvoorbeeld een manier vinden om alle studenten stage te laten lopen als ze dat willen. Ik heb veel tijd besteed aan gesprekken met studenten tijdens verschillende evenementen en gelegenheden die ik kreeg, en besefte dat er soortgelijke problemen zijn die een passende oplossing behoeven, die alleen mogelijk is als studenten zoals ik proberen de ruimte te nemen en onze zorgen te uiten waar het ertoe doet.

Daarom heb ik ervoor gekozen me kandidaat te stellen voor de verkiezingen, er zijn misschien geen kettingen te verliezen, maar studenten hebben wel een wereld te winnen!

Progressive student party

Beste medestudenten,

Wij, de Progressieve Studenten Partij, geloven dat de kracht van verandering ligt in de handen van jonge mensen zoals wij. We staan in de voorhoede van een snel veranderende wereld en het is onze verantwoordelijkheid om vooruitgang in elk aspect van onze samenleving te stimuleren. Daarom zijn we hier vandaag, om te strijden voor onze drie belangrijkste eisen: Dekoloniseren, Decarboniseren, Democratiseren.

Ten eerste eisen we de dekolonisatie van onze universiteit. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een rijke geschiedenis, maar het is tijd voor ons om de koloniale erfenis ervan te erkennen en te confronteren. We moeten een leeromgeving creëren die inclusief is en de diversiteit van onze studentenpopulatie erkent.

Ten tweede moeten we werken aan een duurzame toekomst door onze universiteit koolstofvrij te maken. De klimaatcrisis is een wereldwijde kwestie die onmiddellijke actie vereist, en we kunnen niet wachten tot anderen het voortouw nemen. We moeten investeren in hernieuwbare energiebronnen, onze koolstofvoetafdruk verminderen en duurzame praktijken in de hele universiteit bevorderen.

Ten slotte eisen wij de democratisering van onze universiteit. Ons onderwijssysteem moet ons niet alleen opleiden, maar ons ook in staat stellen deel te nemen aan besluitvormingsprocessen. We moeten transparantie en inclusiviteit in de bestuursstructuur van de universiteit bevorderen en ervoor zorgen dat de stem van elke student wordt gehoord.

Als leden van de Progressieve Studenten Partij zijn wij toegewijd aan het pleiten voor verandering en het creëren van een betere toekomst voor iedereen. Sluit je bij ons aan in deze strijd en laat ons werken aan een meer rechtvaardige, duurzame en democratische universiteit!

1. Maryam Mohamed

01. Maryam Ahmed Mohamed
Maryam Mohamed. Beeld door: Eigen foto

(Lijst Progressive Student Party)

Hi, my name is Maryam Mohamed (she/her) 

I am a second-year student studying psychology. As a woman of colour, I have experienced first-hand the impact of systemic discrimination and prejudice in our society, also within the context of our university. If you are a member of a marginalized group, you may have faced barriers and obstacles that others have not and you may have witnessed or experienced acts of racism, sexism or other forms of discrimination that have gone unaddressed. My main motivation is to give marginalized groups a voice and create a safer environment for everyone. Working in the university council would allow me to try and make some changes and hopefully have some long-lasting impact. 

These would be my priorities once elected: 

 • having more people of colour represented in our literature 
 • to have more critical discussion in working groups 
 • creating a safer environment for critical discussions 
 • make EUR as an institution think about their role in the world and force meaningful impact in their actions 

I am running so you can walk! 

2. Tom van Dijken

02. Tom van Dijken
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Progressive Student Party)

Dear reader,  

Thank you first of all for taking the time to vote!  

My name is Tom (he/they) and I am currently completing my bachelor’s degrees in criminology and philosophy. Next year, I will be pursuing my master’s degree here at EUR. Throughout my time as a student, I have actively participated in various faculty councils and am currently a member of the University Council. These experiences have taught me how to navigate the university environment, but they have also highlighted the challenges of effecting real change. This is why I helped establish the Progressive Student Party, a party that aims to amplify the voices of a more diverse group of students and institutionalize a force for change. 

It’s clear that universities are becoming more focused on professionalization and profit, rather than driving for real social and environmental change. It’s crucial to acknowledge that our current way of living is unsustainable and relies on the exploitation of millions of people living under horrible conditions. Our current social order is driven by a logic of profit and growth, which has already pushed us to the brink of climate collapse. Despite this, our university is failing to adequately address these issues. This is why it’s more important than ever to raise awareness and make our voices heard! 

My goal for participating in the University Council next year is to continue to push the university towards more radical change. I firmly stand by our demands: Democratize, Decolonize, Decarbonize! 

3. Maaike Weitering

03. Maaike Weitering foto
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Progressive Student Party)

My name is Maaike (they/them), and I am running for University Council because I care about this university, the people studying and working here, and their collective role in society – Rotterdam and beyond.  

I did my bachelor’s at EUC, with a major in neuroscience, and two minors: one in computational neuroscience at EMC, and one minor in political philosophy and critical theory. Currently, I am in the Engaging Public Issues sociology master’s at ESSB. Having studied at multiple faculties and campuses of this university, and concerning myself with multiple fields and topics, I have gotten to know this university well. This includes things that need to be changed and improved. I am thinking about inadequate sustainability initiatives, while we are on the brink of climate disaster; efforts to improve diversity and inclusivity that seem symbolic at best; precarious conditions for staff and students alike; and the list goes on…  

It is time to stop running this university like a business. With the Progressive Student Party, we will fight to shift the focus from profitability to accountability.

4. Aki Negate

04. Aki Negate
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Progressive Student Party)

Dear fellow students, 

My name is Aki (he/him), I am currently finishing my bachelor’s in psychology. Next to my studies I work at ErasmusX and the IDEA-centre as a member of the Student Council for Diversity, Equity and Inclusion. Through these experiences I have had the chance to get to know our university from different perspectives. But even before entering these positions, I have always felt like a lot of the university’s ideas about positive societal impact fall short compared to its actions. There is a lot of discourse around sustainability, while the university maintains close ties with the fossil fuel industry. Lately, there has been more attention for diversity and inclusion, but is the university ready to go beyond that and fully acknowledge its colonial origins?  

I believe that we should ask ourselves how much ‘positive societal impact’ our university can really make, when it fails to challenge our social order based on exploitation and an endless drive for profit. We believe change is necessary, hence our demands: Democratize, Decolonize and Decarbonize. 

5. Ilse Pieroen

Ilse Pieroen
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Progressive Student Party)

Dear fellow students,  

My name is Ilse (she/her), I´m a second-year philosophy student and I’m excited to hopefully make some much-needed changes at this university.  

I think our university could truly have a positive societal impact, but then we have to change the path we are on right now. It hurts me to see the bad conditions my fellow students are in and the EUR being a part of creating a future that is harmful to its own students. I would love to see this university become more sustainable; cut ties with fossil fuel industries; create more secure conditions for students and staff; take the beautiful diversity of its students into account and to talk more with them, not about them. Hopefully, we will see these changes in the near future and I hope to contribute to making these happen.  

Through activism and by being in the youth council of my former municipality I’ve already tried to create a much-needed change. Because of this, I have experience in making change happen by talking and negotiating as well as putting pressure on those in power. In September I actively started doing this at the university by organizing and participating in OccupyEUR.   

Before this I´ve put a lot of time into integrating people into activist movements, making sure they felt welcome and heard. I am planning on continuing this work at our university. I´m looking forward to talking to many of you and hearing all your valuable opinions. 

 

6. Malakye Outerbridge

06. Malakye Outerbridge2
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Progressive Student Party)

Fellow students, 

My name is Malakye (he/him). I am a first year MISOC student from Bermuda.  

Since coming to The Netherlands, I have had to adjust like people usually do when moving to a new country. Unfortunately, I have seen hostility towards myself and other people of colour who are only trying to make a life for themselves. Even more concerning is the lack of solidarity, voice and critical opposition to racism and neo-colonialism within the student body. I hope that through the university council we can build better connections within the student body so that no one is forced to feel alone in this fight. 

As a part of the Progressive Student Party, I stand to decolonize, decarbonize and democratize our university. Together we can leave a legacy for future students of acceptance, support and compassion. 

7. Kate Frenzen

07. Kate Frenzen
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Progressive Student Party)

Dear fellow students, 

My name is Kate (she/her), and as a first year Master student of medicine starting next academic year, it is with great excitement that I am announcing my candidacy for the university council. I am running for this council because I believe that the medical faculty deserves a strong and progressive voice in the decision-making process of our institution. Due to the physical segregation of our medical campus from the main campus, the impact on our faculty of the decisions made at Woudestein is often overlooked by both medical students and the university council alike. In the council I will ensure that the medical campus is well-represented in the council’s vision and policies, and that the specific needs and challenges of our faculty are addressed and hopefully resolved.  

As a member of the Progressive Student Party, I share their values of inclusivity, sustainability and equity in education. I want to use your vote to advocate for a more diverse and supportive learning environment at the university, where students from all backgrounds and identities can thrive and succeed. I have the capacity, the passion and the motivation to serve you as your student representative, and I hope you will support me in this election. 

8. Martino Gaiser

08. Martino Gaiser (1)
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Progressive Student Party)

Dear fellow students,  

My name is Martino (he/him), and I am excited to state my candidacy for the university council. As a passionate Sociology student, I believe that I have the skills necessary to make a real positive societal impact at our university. I will elaborate on this below. Throughout my time at Erasmus, I have been actively involved in various political activities, including protesting at EUR for more transparency about the ties with big companies like Shell. Through these experiences, I learned that our current way of living needs some drastic change. With my social skills and open mindset I would like to listen to and represent all concerned students.    

If elected to the student council, my primary goal will be to make existing power structures visible and work to a more progressive and actually durable campus where everyone can learn. Through our party I hope to create an understanding and supportive community for all students.   

As a member of the university council, I will represent the students to the best of my ability. I will actively seek out feedback and suggestions from my fellow students to ensure their voices are heard. Thank you for considering my candidacy. It would be an honour to represent the voice of the students as a member of the university council. I will give it my best. 

9. Coos van Est

09. Coos van Est
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Progressive Student Party)

Hi, my name is Coos (they/she) and I am a second year RASL (Rotterdam Arts and Sciences Lab) student. For me, that means that I study Illustration at the Willem de Kooning Academy and Humanities at EUC (Erasmus University College), with a minor in Intersectional Perspectives.  

In my courses at EUC I have learnt to look at society through critical lenses, unpacking issues like the climate crisis, racism, colonialism and sexism. When applying these lenses to EUR itself, it becomes clear that our university is built upon and complicit in upholding the harmful status quo, for instance by closely working together with fossil fuel companies. 
We need the university to cut these ties, and take its responsibility to act in decolonial and sustainable ways, both in its organization and the education it offers. Among other things, this means (more) people of colour, queer people, trans people, neurodivergent and disabled people need to be in decision making positions, authors of the literature we read, and tutors of our classes. Furthermore, I think EUR could use some creativity to reshape its ways of teaching, broadening what is considered educational. 

In short, I would love to see a university that makes all of its students and staff feel supported. A university that encourages collaboration and community over competition. A university where students and tutors learn from and with each other. With the Progressive Student Party, I am ready to fight to make this happen! 

10. Jasper Schut

Jasper Schut PSP
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Progressive Student Party)

Dear reader,  

My name is Jasper (he/him), I’m currently in my second year as a sociology student.  

For the past one and a half year, I have tried to commit myself to creating a better university for students and the world. I do this by fighting for a more just and sustainable world through activism while I also try to be there for my fellow students as an active member of student union STUUR. I believe that a university can have a central role as a force for good in this world and I want to contribute to making this a reality, not only in name but also in deeds. The current system is not sustainable and we must use all means at our disposal to leverage power to creating alternatives.

Liberi Erasmi

09.-Liberi-Erasmis-0.-Logo

Opnieuw is Liberi Erasmi als partij verkiesbaar om in de universiteitsraad te komen, dit jaar nog groter en nog diverser. Vorig jaar zijn we met 3 zetels de raad ingekomen, en hebben we gedurende het jaar veel input ontvangen van jullie medestudenten. Steeds meer medestudenten merken dat de universiteit een bepaalde kant op aan het ontwikkelen is die niet altijd wenselijk is voor de grote meerderheid die ook niet altijd durft uit te spreken. Er heerst een angstcultuur waardoor het kritisch denken en een inclusief debat worden ondermijnd. Liberi Erasmi komt op voor deze groep en zal zich actief uitspreken over zaken als de komst van de vegan campus, afnemende academische vrijheid, de ideologische cancel-cultuur en het slap handelen van de EUR-bestuurders tegen activisten die regelmatig campusgebouwen bezetten zonder rekening te houden met anderen.

Onze missie blijft daarom ook om op te komen voor de groep die zich steeds minder herkent op deze universiteit door te focussen op het bevorderen van het open debat en het kritisch denken. Geen sociale uitsluitingen van bepaalde gastsprekers en cancel culture dus, of symboolpolitiek waar niet iedereen zich in kan vinden.

Tot slot gaat Liberi Erasmi zich ook inzetten om het algemeen belang van studenten beter zichtbaar te maken, meer direct stemrecht aan studenten te geven, het studentenleven en studentenwelzijn te bevorderen, de individuele vrijheden van studenten te waarborgen, en om een betere bestuurscultuur, waarin studenten een belangrijkere rol in krijgen, te bevorderen.

Het volledige partijprogramma kun je vinden op onze website: https://www.liberierasmi.nl/

1. Nawin Ramcharan

09. Liberi Erasmi 2. Nawin Ramcharan
Nawin Ramcharan. Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Waar kan je me van herkennen?

Ik ben Nawin Ramcharan, 26 jaar, bestuurskunde en sociologie student. Hiervoor bedrijfskunde en elektrotechniek student. Dit jaar verkozen als Universiteitstraad-lid. Vaak te vinden in Erasmus Sport gebouw of Polak/UB.

Mediapublicaties zoals de Telegraaf, EM, FunX etc.

 

Wat heb ik al betekend voor studenten?

Voor mijn jaar in de universiteitsraad –> Gelobbyd bij/met verschillende organen zoals politieke (jongeren)partijen, ministeries, ngo’s, psychologische-en-medische organisaties, mediakanalen, onderwijsorganen zoals de LSVB, ISO en LAKS, en de kinderombudsman waarmee we de druk hebben opgevoerd om uiteindelijk het hoger onderwijs tijdens de lockdown van vorig jaar open te krijgen.

Mijn jaar in de universiteitsraad –> Alternatieven geboden tegen de opdringerij van bepaalde ontwikkelingen zoals verplichte klimaatcursussen voor eerstejaars, een vleesverbod op de campus, de ondemocratische komst van een regenboogzebrapad, en nationale aandacht weten te vragen voor de afnemende mate van academische en ideologische vrijheid. Helaas hebben we niet een meerderheid om altijd wat te veranderen, en daarom is jouw stem hard nodig als je dezelfde zorgen deelt!

 

Reden waarom ik herkiesbaar ben en wat ik wil veranderen:

Ik wil voorkomen dat de universiteit niet nog ontoegankelijker wordt voor nieuwkomende studenten, maar juist weer toegankelijk wordt voor iedereen, ongeacht je afkomst, religie of ideologie. Ik heb gemerkt dat een kleine activistische groep veelal hun zin krijgt wat ten koste gaat van de grotere meerderheid. Het bestuur zaait daar bovenop paniek door een ‘climate-emergency state’ uit te roepen waarmee nog meer individuele vrijheid ontnomen kan worden de komende jaren. De EUR is steeds minder toegankelijk voor iedereen die anders denkt dan de heersende norm. Symboolpolitiek zoals een regenboogzebrapad, of statements via social media over maatschappelijke thema’s zorgen voor een niet-inclusieve, maar juist een polariserende sfeer. Ik wil de campus graag betrokken houden voor iedereen door de universiteit meer samen te laten werken met alle studentenassociaties, meer individuele stemrechten te realiseren voor alle studenten over bestuurlijke zaken, meer open debatten te organiseren en aandacht te houden voor onze individuele vrijheid!

2. Wincey Randoe

02. Wincey Randoe
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

De afgelopen jaren heb ik op de EUR gemerkt dat het niet vanzelfsprekend is dat je een andere mening hebt. Mijn ervaring tijdens colleges en werkgroepen is dat de focus vrijwel niet ligt op het leren van verschillende theorieën en de belichting van verschillende kanten, maar eerder op het pushen van een richting of ideologie. Zo is het tamelijk lastig om debat te voeren over bijvoorbeeld het coronabeleid, de Europese Unie of het zogenaamde ‘cancel culture’. Een ieder zou zich vrij moeten kunnen uitspreken en daarbij zijn of haar mening kunnen delen, zolang dit respectvol gebeurt. Middels deelname aan de Universiteitsraad wil ik bereiken dat geen enkele student het gevoel heeft dat hij of zij niet kan uiten waarvoor hij of zij staat. Ongeacht welke afkomst, welke achtergrond, welk religie of ideologie je aanhangt, op de EUR dient er ruimte te zijn voor iedereen. Net zoals afgelopen jaar zal ik daarom in de raad het idee representeren dat het van belang is dat het onderwijs toegankelijk is voor iedereen en dat het kritisch denkvermogen van studenten gestimuleerd moet worden.

3. Iwany Alberts

03. Iwany Alberts
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Mijn motivatie om deel te nemen aan de universiteitsraad is omdat ik vrijheid erg belangrijk vind en dit graag meer terug wil zien op de universiteit. Ik vind het belangrijk dat studenten de ruimte en middelen hebben om zich kritisch te ontplooien en de ruimte krijgen op de universiteit om vrij te zijn in hun doen en denken en om hierbij vrij te zijn om fouten te maken en daarvan te leren en doormiddel van dit zich kritisch leren te ontplooien in plaats van een manier van denken voorgeschoteld te krijgen waarbij al het anderen per definitie als verkeerd bestempeld wordt. Daarnaast doe ik ook mee omdat ik het belangrijk vind dat alle studenten van de Erasmus Universiteit gerepresenteerd en gehoord worden, en ik wil graag bijdragen aan een echte inclusieve Universiteit en studie omgeving.

4. Jaron Buitelaar

04. Jaron Buitelaar
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Ik heb mezelf kandidaat gesteld omdat ik merk dat de regeldruk en bemoeienis in het persoonlijke leven van studenten steeds verder toeneemt. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat de universiteit ons verantwoordelijk genoeg acht om zelf keuzes te maken, zoals het eten van vlees en zuivel. Echter worden wij vrijgeboren studenten voortdurend bestookt met maatregelen die ons minder vrij maken, en dat vind ik een zorgelijke trend. Ook merk ik dat andere politieke en levensbeschouwelijke opvattingen niet altijd gehoord worden, of worden afgedaan als ouderwets, bekrompen of zelfs haatdragend. Ik wil het open debat weer aanmoedigen, waar de beste argumenten de discussie winnen, en niet de meest politiek correcte argumenten. Het woke gedachtegoed is niet alleen de doodsteek van het publieke debat, maar ook van de academische vrijheid. Laten we samen de vrijheid van meningsuiting blijven waarborgen, zo blijft het vuur van Erasmus branden.

5. Anthony van der Linden

05. Anthony van der Linden
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Beste medestudent,

Als derdejaars student aan deze universiteit ben ik me bewust van de vele uitdagingen en mogelijkheden waar we als studenten tegenaanlopen.

Als lid van de universiteitsraad zal ik jou, de student, vertegenwoordigen om een positieve invloed te hebben op onze universiteit. Ik vind dat universitair beleid heel kritisch moet worden bekeken door universiteitsraadsleden die jou vertegenwoordigen. Als ik verkozen word zal ik voorgesteld beleid uiterst kritisch beoordelen om ervoor te zorgen dat dit beleid positief is voor de student, voor jou.

De universiteit bestaat uit een diverse samenstelling van studenten, met verschillende achtergronden, verschillende behoeften en verschillende ideeën. De universiteit is een instelling die voor iedereen volledig toegankelijk moet zijn, ongeacht deze achtergronden, behoeften of ideeën.

Ik vind dat verenigingen een belangrijk onderdeel van de universiteit zijn, omdat ze studenten de mogelijkheid bieden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, verschillende mensen te ontmoeten met of zonder vergelijkbare interesses, relaties op te bouwen en het meeste uit hun tijd op de universiteit kunnen halen.

Verder begrijp ik de ethische en milieuredenen voor een vegan campus, maar veganistisch eten is niet voor iedereen een wenselijke optie. Als raadslid zal ik pleiten voor een diverse en inclusieve samenstelling van het voedselaanbod op de campus om te kunnen voldoen aan de behoeften en voorkeuren van onze diverse studenten. Ik sta voor jouw individuele keuzevrijheid!

6. Chaima Chahi

06. Chaima Chahi
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Geen onderwijs maar bovenwijs

Mijn naam is Chaima Chahi en ik studeer rechtsgeleerdheid aan de Erasmus School of Law.

 

‘’If you want to change the world, change education.’’ Aldus, Nelson Mandela.

Op het moment dat ik dit voorbij zag komen op het internet wist ik gelijk al deze man heeft gelijk. Als rechtenstudent aan de EUR merk ik op dat het onderwijssysteem voornamelijk gericht is op tentamens, waarbij het antwoord dient te luiden naar het woord van de professor. Ik heb maar weinig ruimte ondervonden om mijn volledig potentieel te kunnen ontwikkelen. Aan de hand van antwoordmodellen weet je waar je punten voor krijgt en zo heerst er een sfeer van efficiënt studeren en tentamens binnenhalen. Een ‘goed of slecht’ cijfer zegt vrij weinig over de capaciteiten van een student. Er worden geen open debatten georganiseerd, terwijl we een kennisinstituut zijn waarbij debatten juist tot hoofdbrekers kunnen leiden en hoofdbrekers weer tot nieuwe ideeën. Het is voor de wetenschap bevorderlijk als alles bespreekbaar is. Ik vind dat we als academici onvoldoende kritiek kunnen geven op bepaalde facetten van de EUR en alles wat daarbuiten gebeurt en ik vind dat de EUR vervolgens te weinig doet met onze input als we deze al dan niet kunnen geven. De EUR biedt onvoldoende ruimte voor creativiteit en innovatie. Hoe vaak word jij aangemoedigd om bijvoorbeeld in debat te gaan met de professor en of medestudent? Studenten krijgen weinig fysiek podium van de EUR en zij ervaren vaak drempels om zich te laten horen. Dit beschouw ik als een zonde, want aan volwaardige studenten ontbreekt het niet. Omdat er nog zoveel te winnen valt op de EUR, wil ik mijn medestudenten graag vertegenwoordigen in de universiteitsraad. Ik heb geen doelgroep voor ogen, want ik vind dat elke unieke student representatie verdient binnen de raad. Dit vergt een open mentale staat en die heb ik wel.

7. Brais Diaz Varela

07. Brais Diaz Varela
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat de universiteit zich achter bepaalde denkbeelden lijkt te scharen en te promoten en de tegengeluiden zijn naar de achtergrond vervaagd of worden zelfs niet meer gehoord. Ik heb mezelf dus als kandidaat gesteld voor de universiteitsraad van 2023-2024 om naar een campus toe te werken waar niet het ene idee boven het ander uitsteekt maar waar studenten met zowel (niet) progressieve als (niet) traditionele ideeën zich vrij voelen om deze te delen, bekritiseren en te ontplooien.

8. Linquendo van der Klooster

08. Linquendo van der Klooster
Linquendo van der Klooster is na de rectificatie toch verkozen in de U-raad. Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Na overtuigd te zijn van het nut van deze universiteitsraad en het in mijn ogen falende beleid wat het gevolg is van misplaatste ideologieën die deze raad in zijn gekropen, wil ik mij inzetten voor de partij en de studenten op de EUR.

9. Frank Scherpenisse

09. Frank Scherpenisse
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

De universiteit is niet alleen de plek waar studenten hun papiertje halen. Het is ook de plek waar studenten zich op persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat studenten ook de vrijheid hebben om zich te ontwikkelen. De laatste tijd heb ik gemerkt dat dit te weinig gestimuleerd wordt. De universiteit zou bij uitstek de plek moeten zijn waar de vrijheid van denken centraal staat. Dit is namelijk de plek waar jonge kritische denkers worden opgeleid. Een échte inclusieve universiteit is voor mij waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht voorkeur, afkomst of mening. Namens de partij Liberi Erasmi wil ik mij hier graag voor inzetten.

10. Sam Krekelaar

10. Sam Krekelaar
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Deze zomer eindigt mijn derde jaar als studente aan de Erasmus Universiteit. Hoewel ik vele sterke kwaliteiten herken in Erasmus als instituut, vallen mij ook verbeterpunten op. Een plek in de universiteitsraad biedt mij de kans om een geluid te vertegenwoordigen dat niet altijd even goed gehoord wordt. Als kandidaat streef ik er naar de spanning die momenteel staat op de vrijheid van debat en opinie te navigeren. Bovenal wil ik dat studenten van Erasmus kritisch met elkaar in gesprek kunnen blijven, op alle vlakken. In deze wil ik me inzetten om een toegankelijke en neutrale setting te kunnen bieden aan alle Erasmus studenten.

11. Joseph Ayinla

11. Joseph Ayinla
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Mijn drijfveer voor de deelname is dat ik graag verandering zien in bepaalde facetten van Eur. Ik denk dat er veel meningen en standpunten zijn die een beetje ongehoord blijven omdat de universiteit een bepaalde kant op gaat. Een voorbeeld hiervan is het plan om de campus geheel vegan te maken. Ik denk dat een meerderheid van de studenten hier niet mee eens zijn echter staat het toch op de planning. Dit is een van de meerdere voorbeelden die universiteit wil waarmaken zonder enig invloed van haar studenten of raad. Hier  moet verandering in komen.

12. Aaron Vriends

12. Aaron Vriends
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om academisch benadeeld te worden door het niet opvolgen van door de strot gedrukte ideologieën. Deze ideologieën hebben voet aan de grond gekregen door een kleine schreeuwende meerderheid. Ik wil een tegengeluid worden, de stem zijn van de stille meerderheid zijn en streven naar Universiteit waar echt iedereen zich thuis voelt.

13. Ali Elnakoury

13. Ali Elnakoury
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Running for the university council at Erasmus University Rotterdam, EUR, can be a fulfilling and impactful experience that allows one to make a positive difference in the university community. As a member of the council, I will have the opportunity to work collaboratively with other students, faculty members, and staff to promote transparency, accountability, and fairness in decision-making processes. 

By running for the university council, I can also help to shape the future of the university by advocating for policies and initiatives that align with your vision and values. Whether you are passionate about promoting diversity and inclusion, improving campus facilities, or enhancing student well-being, the university council provides a platform for one to share your ideas and make a meaningful impact. 

Additionally, serving on the university council can help me develop valuable skills such as leadership, communication, and problem-solving, which can be beneficial for one’s personal and professional development. By running for the university council at EUR, I can make a difference, gain valuable experience, and contribute to the vibrant community of students, faculty, and staff at the university. 

14. Luuk van Tol

(Lijjst Liberi Erasmi)

15. Davide Mazzanti

15. Davide Mazzanti
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

16. Max Meuser

16. Max Meuser
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

17. Jet Weterman

(Lijst Liberi Erasmi)

Ik wil geen ideologisch praatje houden, maar simpele dingen. Zoals, het hebben van lockers op campus. Niet op aanvraag, maar voor iedereen. Voor je weekendtas of je sporttas die je niet de hele dag mee wil zeulen. En magnetrons op campus, zodat wanneer die vegan campus er (helaas) komt, je nog wel zelf je rijst kip en broccoli kan eten.

18. Shaun Hek

(Lijst Liberi Erasmi)

19. Edward Oldenburger

19. Edward Oldenburger
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

20. Fabian Poortvliet

20. Fabian Poortvliet
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Namens Liberi Erasmi stel ik mij verkiesbaar omdat deze partij zich hard maakt voor een echt vrije universiteit. Een universiteit moet een plaats zijn waar docenten en studenten kennis genereren, uitwisselen maar bovenal ter discussie stellen. De laatste jaren vindt op onze Erasmus Universiteit een shift plaats naar een meer en meer dominante stroming welke de wijsheid in pacht meent te hebben. Discussie wordt daarmee ontmoedigd, vaste denkpatronen zijn leidend en clubjes die de orde van de universiteit verstoren krijgen hun zin met invoering van een vegan campus en dergelijke. Belachelijk, discussie en bovenal keuzevrijheid moeten leidend zijn op onze universiteit

21. Luna Becirspahic

21. Luna Becirspahic
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Liberi Erasmi)

Zofia Staszewska

10. Zofia Staszewska (1)
Beeld door: Eigen foto

(onafhankelijke kandidaat)

Toen ik in augustus 2021 in Rotterdam aankwam om Management of International Social Challenges te studeren, had ik een duidelijk beeld van mezelf voor na mijn afstuderen: Ik zou gaan werken in een van ’s werelds meest vooraanstaande organisaties, en daar de uitdagingen een voor een oplossen. Om dit hopelijk ooit te bereiken, besloot ik lokaal te beginnen, en te proberen veranderingen binnen de Erasmus Universiteit tot stand te brengen. Daarom ben ik als kersverse eerstejaarsstudent toegetreden tot de opleidingscommissie Bestuurskunde, waar ik tot op de dag van vandaag met een groep studenten en medewerkers samenwerk om ervoor te zorgen dat de programma’s die binnen dat vakgebied worden aangeboden echt de beste zijn en dat de studenten altijd worden gehoord binnen de faculteit.

Daarnaast ben ik dit academisch jaar voorzitter geweest van het bestuur van Erasmus Pride, de LGBTQIA+ studentenorganisatie aan de EUR. Mijn grootste prestatie binnen het bestuur is dat we niet alleen het debat zijn begonnen over genderneutrale toiletten op Campus Woudestein, maar dat we ook in contact zijn gekomen met de afdeling Vastgoed en Faciliteiten en momenteel werken we actief met hen samen om een aantal van de toiletten op de campus om te bouwen tot genderneutrale toiletten, in de hoop dat we daarmee onze campus gastvrijer maken voor iedereen.

Na de afgelopen twee jaar op kleinere schaal voor de EUR-gemeenschap te hebben gewerkt, zou ik graag mijn ervaringen op grotere schaal gebruiken binnen de Universiteitsraad, en ik hoop dat ik daartoe de kans krijg.

Met vriendelijke groet

Zofia Staszewska

Lano Mohealden

(onafhankelijke kandidaat)

Erasmus Student Coalition

Erasmus Student Coalition staat voor:

Een hoge kwaliteit van het onderwijs dat innovatief, duurzaam en toekomstbestendig is.

Het verhogen en versterken van studentenparticipatie door studenten gedurende het hele collegejaar te betrekken bij de medezeggenschapsraad, en input en advies op te halen bij de studenten.

Een inclusieve en veilige campus en universiteit waarin studenten met verschillende achtergronden de ruimte krijgen om zich maximaal te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Een leefbare campus met meer betaalbaar eten en drinken, en meer groen.

Een universiteit die maatschappelijk een belangrijke rol vervult en bijdraagt aan het oplossen en aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Het inclusief inrichten van het aanbod van studentenwelzijn, waarbij de universiteit faciliteert in de behoefte van studenten.

1. Achraf Taouil

01. Achraf Taouil
Achraf Taouil. Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Student Coalition)

Ik ben Achraf Taouil, 22 jaar en student Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als student ben ik zeer betrokken bij de universiteit, de campus en het studentenleven. Ik wil mij actief inzetten voor de belangen van mijn medestudenten aan de Erasmus Universiteit.

Ik wil een brug slaan tussen de studenten en de universiteit, door studenten meer te betrekken bij besluitvormingsprocessen, initiatieven en het studieproces. Input en ideeën van studenten kunnen op een positieve manier bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, de ervaringen van studenten en het functioneren van de universiteit.

Ik wil opkomen voor die studenten die op dit moment misschien niet even goed gehoord worden. Het is belangrijk dat deze groepen studenten, zoals etnische en religieuze minderheden, mee worden genomen in het beleid, zodat zij zich thuis voelen op de campus, en zichzelf maximaal kunnen ontplooien op de universiteit.

2. Rami Elorabi

02. Rami Elorabi
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Student Coalition)

Mijn naam is Rami en ik studeer financial economics. De afgelopen twee jaar heb ik veel contact gehad met verschillende onderdelen van de universiteit vanuit een studentenorganisatie, het terugkerende element was echter dat de universiteit over het algemeen niet snel beweegt en als organisatie vaak nog te erg op zichzelf gericht is, dit terwijl velen van ons veel tijd doorbrengen op de campus.  Ik stel mezelf kandidaat voor de universiteitsraad omdat ik me wil inzetten voor een universiteit met een leefbare campus met betere voorzieningen, betaalbaar eten, efficiënter gebruik van leegstaande ruimtes en meer groen. Daarnaast wil ik me inzetten voor onderwijs dat studenten beter voorbereid op het leven buiten de campus, denk hierbij aan meer interactie met studenten van andere disciplines en meer interdisciplinair onderwijs.  Tijdens corona hebben we gezien dat het opnemen van colleges studenten goed kan helpen bij hun studie, en er is geen goede reden om dit niet te faciliteren.

Ik beloof dan ook dat ik in de universiteitsraad alles op alles zal zetten om de belangen van studenten te behartigen en me in te zetten voor een campus die gericht is op gemak en leefbaarheid voor studenten en niet op het eigengemak.

3. Esra Kahramanoglu

03. Esra Kahramanoglu
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Student Coalition)

Mijn naam is Esra Kahramanoglu en ik studeer Bestuurskunde en Rechten. Ik vind het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen en te groeien, ongeacht achtergrond of identiteit. Als student is het voor mij belangrijk dat de universiteit een inclusieve plek is waar iedereen zich thuis voelt en waar er ruimte is voor diversiteit en inclusiviteit.

Om dit te bereiken wil ik mij graag inzetten voor een universiteit waar studenten zich gehoord voelen en waar er ruimte is voor hun ideeën en suggesties. Daarnaast is het voor mij van groot belang dat er voldoende faciliteiten en ondersteuning is voor studenten met een functiebeperking, zodat ook zij optimaal kunnen studeren.

Een ander belangrijk punt waar ik mij voor wil inzetten, is het verbeteren van de online leeromgeving. Met de huidige ontwikkelingen in het onderwijs, waarbij veel onderwijs online plaatsvindt, is het van cruciaal belang dat deze leeromgeving goed is ingericht. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van opgenomen hoorcolleges, zodat studenten deze op een later moment kunnen terugkijken en de stof beter kunnen begrijpen.

Ik geloof dat we samen kunnen werken aan een betere universiteit. Laten we ons daarom verenigen en ons inzetten voor een inclusieve en diverse universiteit, waar iedereen de mogelijkheid krijgt om te bloeien en te groeien.

4. Beyza Demiryurek

04. Beyza Demiryurek
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Student Coalition)

Via mijn connecties heb ik te horen gekregen over de deelname aan de Universiteitsraad van de Erasmus Universiteit. Dit maakte mij al snel enthousiast! Met dit stuk zou ik graag mijn motivatie willen toelichten om hieraan deel te nemen.

Mijn naam is Beyza en ik ben afgestudeerd aan de bachelor Sociologie op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel doe ik de master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid aan het Erasmus. Daarnaast ben ik werkzaam als student-assistente op de campus binnen het project Mijn Stad Rotterdam, wat onderdeel uitmaakt van het programma Vital Cities en Citizens. Verder ben ik bestuurslid in de studentenvereniging SV Mozaik aan het Erasmus. Hierin ben ik penningmeester en ben ik onder andere verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, maar bied daarbij ook graag ondersteuning aan andere bestuursleden door bijvoorbeeld events te organiseren of projecten te coördineren.

Zoals te zien is, ben ik erg actief en betrokken bij de Erasmus Universiteit door deel te nemen aan verschillende organisaties hiervan. Het Erasmus is niet alleen belangrijk voor mij omdat ik er zelf studeer, maar ook omdat ik na drie jaar te hebben genoten van een plezierige studententijd, de universiteit voor mij voelt als een ‘thuis’. Ik zou dan ook graag willen bijdragen aan het ontwikkelen van ditzelfde thuisgevoel voor mijn medestudenten.

Behalve mijn persoonlijke herinneringen aan de universiteit, staat het Erasmus voor diversiteit en inclusie. Door bestuurslid te zijn in de Universiteitsraad zou ik graag belangrijke waarden als diversiteit, inclusie, gelijkheid en tolerantie willen ondersteunen. Mijn bi-culturele achtergrond is hierbij goed in te zetten als tool, waarbij ik graag een verbindende rol zou willen aannemen om een brug te vormen onder studenten uit verschillende delen over de hele wereld.

Om deze doelen te kunnen verwezenlijken is het belangrijk om actief en betrokken te zijn, maar vooral ook om gehoor te geven aan en de stem te zijn van studenten. Ik ben ervan overtuigd dat ik over deze eigenschappen beschik en dat mijn ervaring als bestuurslid, passie voor de universiteit, sterke communicatievaardigheden, en vooral goede energie een mooi begin vormen voor het aangaan van deze uitdaging.

5. Sami Ibourk El Idrissi

05. Sami Ibourk El Idrissi
Beeld door: Eigen foto

(Lijst Erasmus Student Coalition)

Mijn naam is Sami Ibourk El Idrissi, tweedejaars student Business Administration en mentor van eerstejaars studenten. Als student aan deze universiteit ben ik me bewust van de uitdagingen waarmee onze studentengemeenschap geconfronteerd wordt. Iedereen, ongeacht hun achtergrond, verdient dezelfde kansen om te slagen en hun potentieel te bereiken. Ik wil daarom graag samenwerken met de universiteitsraad om te kijken naar manieren waarop we dit kunnen bereiken. Ik geloof dat het van groot belang is dat de universiteit een veilige en inclusieve omgeving biedt aan studenten van alle culturele achtergronden. We moeten streven naar het creëren van een omgeving waarin culturele verschillen worden gewaardeerd.

Daarnaast denk ik dat het van cruciaal belang is dat we streven naar het bieden van hoogwaardig onderwijs aan onze studenten. We moeten continu werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze programma’s en ervoor zorgen dat we studenten voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst.

Het is belangrijk dat we ons blijven richten op het vergroten van de toegankelijkheid van ons onderwijsprogramma en dat we ons blijven inzetten voor het welzijn van onze studenten. Samen kunnen we werken aan een betere universiteit die zich richt op de behoeften van haar studenten en die hoogwaardig onderwijs biedt.