Aan de EUR waren eind 2020 de uhd’s met het zogeheten ius promovendi op de vingers van twee handen te tellen: 7 van de 215 (exclusief het Erasmus MC). Terwijl aan sommige andere universiteiten de meeste, zo niet alle uhd’s dit promotierecht toegekend kregen. Reden voor de EUR om vanaf komend collegejaar het promotierecht actiever te gaan verlenen.

Geen bewust beleid

Volgens Nick den Hollander, beleidsmedewerker Academische zaken van de EUR, was het voor de EUR geen bewust beleid om terughoudend te zijn met het toekennen van promotierecht aan uhd’s. “We hebben de handreiking gebruikt die was afgesproken door de Universiteiten van Nederland. Wel zijn er twee universiteiten (Universiteit Maastricht en Universiteit van Amsterdam, red.) die hun eigen route hebben gekozen, namelijk het generiek toekennen van promotierecht aan alle uhd’s. Aan de EUR is ervoor gekozen de toekenning steeds per individu te bekijken: heeft iemand succesvol promovendi begeleid, is het een goede onderzoeker?”

Toch zijn de lage aantallen voor rector magnificus Annelien Bredenoord – ooit als lid van de Jonge Akademie warm pleitbezorger van erkenning van de bijdrage van uhd’s aan een promotietraject – reden om het rapport komend academisch jaar te bespreken in het College voor Promoties (waarin de rector overlegt met decanen). “Het ruimer toekennen van het promotierecht zien we als een aantrekkelijker carrièreperspectief voor mid-career wetenschappers en bovendien reflecteert het beter het werk dat mensen in de begeleiding stoppen en hun expertise”, zegt de rector in een reactie op de evaluatie.

Intensieve begeleiding

Uit de evaluatie blijkt dat de kwaliteit van de begeleiding van promovendi er niet op achteruit is gegaan. Een groter aantal promotoren biedt vooral kansen, stellen de onderzoekers. De specifieke expertise van een promotor kan bijvoorbeeld leiden tot ‘gerichtere en intensievere begeleiding’.

Het is niet bekend of de verruiming ook zorgde voor een toename van uhd’s uit het buitenland, één van de doelstellingen van de nieuwe maatregel. Wel voelen universiteiten zich ‘gesteund in hun wervingsbeleid’ nu ze het promotierecht aan meer sollicitanten in het vooruitzicht kunnen stellen.

De onderzoekers geven onderwijsminister Dijkgraaf ook een aantal aanbevelingen mee. Onder andere dat het belangrijk is dat er eenduidige standaarden komen voor de toekenning van het promotierecht. Als universiteiten er verschillende regels op nahouden, kan dat de ‘samenwerking en mobiliteit tussen universiteiten’ bemoeilijken, stellen de onderzoekers. Minister Dijkgraaf heeft al laten weten dat hij met de aanbevelingen aan de slag gaat.

iss 200e promotie den haag inge hutter (9)

Lees meer

Voor het eerst meer vrouwen dan mannen gepromoveerd

Afgelopen studiejaar zijn er meer vrouwen dan mannen gepromoveerd aan de universiteit.…