Met de komst van het leenstelsel krijgt de medezeggenschap een nieuw machtsmiddel: instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. De Universiteitsraad vindt dat ook faculteitsraden dat recht moeten krijgen.

In de onderhandelingen over het leenstelsel boekte D66 een kleine overwinning: extra macht voor de medezeggenschap, door ze instemmingsrecht te geven op de begroting. Hoofdlijnen van de begroting, welteverstaan. De Universiteitsraad schrijft in een brief aan het College van Bestuur dat de Faculteitsraden daarmee ook instemmingsrecht zouden moeten krijgen op de hoofdlijnen van de facultaire begroting. De nieuwe wet blijft enigszins vaag over wat die hoofdlijnen van de begroting precies zijn:

‘Het college van bestuur behoeft eveneens de voorafgaande instemming van de gezamenlijke vergadering over de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de beoogde verdeling van de middelen over de beleidsterreinen onderwijs, onderzoek, huisvesting en beheer, investeringen en personeel.’

Er moet dus ten minste ingestemd worden met de verdeling van financiële middelen over de verschillende beleidsterreinen. Wat er verder onder hoofdlijnen valt is aan de universiteit zelf. Hoe het procedureel geregeld wordt, laat de wet ook over aan de instellingen.

Interessant aan de Rotterdamse situatie is dat de uiteindelijke verdeling van gelden eigenlijk pas plaatsvindt bij de faculteiten. Het College van Bestuur stelt vast hoeveel geld een faculteit krijgt. De faculteit maakt op basis daarvan een eigen begroting. Daarom verzoekt de Universiteitsraad nu om de faculteitsraden ook instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de facultaire begrotingen te geven. TF