Het is nu officieel: de universiteit gaat reorganiseren. Vandaag – 10 april – zijn alle leidinggevenden op de universiteit geïnformeerd, en is bekend geworden hoeveel banen er moeten verdwijnen, en wat het tijdpad gaat zijn waarover de reorganisatie gaat lopen.

Medewerkers hebben allemaal een mail ontvangen waarin de plannen worden toegelicht. Binnenkort volgen informatiesessies per organisatieonderdeel.

110 banen verdwijnen

Aan het begin van dit jaar werd al bekend dat er 11 miljoen moet worden bezuinigd, dat er 2 miljoen extra moet worden verdiend en dat er rond de 110 voltijdsbanen verdwijnen bij de ondersteunende diensten en faculteiten: 60 bij de generieke overhead en 50 bij onderwijs- en onderzoeksondersteuning. Aan die aantallen is de afgelopen maanden niets meer veranderd. De vraag die nog openstond, is hoe de pijn verdeeld gaat worden.

Grootste klap bij ICT

Vanochtend werd bekend waar de fte’s zullen gaan verdwijnen. [Zie kader onder dit bericht]. De grootste klap – 30 fte’s – valt bij ssc ICT. Daar zullen de meeste banen verdwijnen omdat deze ondersteuning wordt gebundeld in één ssc en door de invoering van SAP (bedrijfssoftware). Een ontwikkeling die de afgelopen jaren onder BV2013 al was ingezet.

Ook ssc Human Resources & Finance (HR&F) levert fors in met 12 fte’s. Ook hier speelt de invoering van software –  waarmee EUR-medewerkers een deel van het hr-werk zelf moeten doen – een rol. De derde grootste gedupeerde dienst is ssc Onderwijs- en Onderzoek- en Studentenzaken (OO&S), die gaat 8,7 fte’s in de min. Overigens blijft deze dienst buiten de grote shared service organisatie (sso) die gevormd gaat worden, en is de planning dat een deel van de beleidsmedewerkers onder Academische Zaken van de Algemene Bestuursdienst gaat vallen.

Ook faculteiten leveren in

De faculteiten krijgen een zogeheten ‘taakstelling’, een target waaraan ze vóór 2017 moeten voldoen. Faculteiten – ook die al in reorganisatie zijn – zullen extra moeten bezuinigen, maar de meeste hebben hiermee bij hun besluitvorming al zo veel mogelijk rekening gehouden. Voor de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) bijvoorbeeld – nu al in reorganisatie – betekent het naast het gat van 1,5 miljoen dat al moest worden gedicht, een extra bezuiniging van 1 miljoen euro. De FSW staat voor een reductie van 8,7 fte’s op de rol. De target kan ook worden gehaald door meer inkomsten te genereren.

Alle ondersteuning in één dienst

Zoals eerder al bekend werd, komt er één grote shared service organisatie (sso), waarin de ssc’s ICT, HR&F, Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB), de stafafdeling Marketing & Communicatie, de afdeling Archiefbeheer en het Bureau van de Pedel worden opgenomen. Alleen de Algemene Bestuursdienst (ABD, directe ondersteuning van het College van Bestuur), het ssc OOS en de Universiteitsbibliotheek blijven vooralsnog buiten de sso.  De ABD wordt verzwaard met een aantal beleidsmakers op onderwijs- en onderzoeksgebied.

Tijdpad

Het streven is om vóór de zomervakantie een voornemen tot reorganisatie op te stellen en dan in overleg met de medezeggenschapsorganen en het EUROPA (EUR-Overleg Personele Aangelegenheden) de vervolgplanning te maken. De reorganisatie vloeit voort uit het definitieve strategisch plan 2014-2018, Impact & Relevance. Dit plan laat zien dat de universiteit de komende jaren vooral gaat inzetten op verdergaande internationalisering, groei van het aanbod van masteronderwijs, blended learning (digitalisering van het onderwijs), samenwerking en het versterken van het huidige toponderzoek. De bezuinigingen zijn nodig om in die strategische doelstellingen te kunnen investeren, en ook vanwege de prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, en de verwachte daling van het aantal studenten in de toekomst (en dus minder inkomsten). WG

Lees hier interview met Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr: ‘We gaan niet met mensen sollen’

Meer informatie op EUR-website: www.eur.nl/strategie2018 en www.eur.nl/medewerkers/maatregelen_2014_2017/

De voorgenomen reductie in fte: