De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) gaat reorganiseren. EM stelde de volgende vragen daarover aan de decaan, Henk van der Molen.

Bestaat het gevaar niet dat medewerkers vertrekken, nu er kans op ontslag is en geen mogelijkheid meer om hogerop te komen?

“Dat gevaar bestaat bij iedere reorganisatie. We proberen via heldere en tijdige communicatie alle medewerkers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het reorganisatieproces. Tevens leggen we uit dat het doel van de reorganisatie is om via een breed gedragen visie naar een toekomstbestendige FSW toe te werken. Medewerkers die goed functioneren krijgen overigens nog wel steeds jaarlijks een periodiek erbij.”

Waarom zijn er nu minder studenten dan vroeger?

“Verklaringen die weleens gegeven worden, maar nooit goed zijn onderbouwd zijn ten eerste de verbouwing van de campus, ten tweede de invoering van ‘Nominaal is normaal’, ten derde het in vergelijking met andere sociale opleidingen in het land harder geraakt worden door de economische crisis, omdat Rotterdamse studenten makkelijk kunnen uitwijken naar de grote bedrijfseconomische opleidingen, en ten vierde verminderd arbeidsmarktperspectief door bezuinigingen van de overheid. De eerste, derde en vierde verklaring zijn overigens nooit onderzocht. Van de tweede verklaring hebben we via enquête-onderzoek, zoals gepresenteerd in het eindrapport van de pilot ‘Nominaal is normaal’ aan de FSW, niet kunnen vaststellen dat N=N een groot effect heeft gehad op de instroom. Om de instroom te bevorderen hebben we overigens het afgelopen jaar veel extra marketinginspanningen verricht. Mede daardoor is de instroom afgelopen september weer met ruim 20 procent toegenomen.”

Is het kleinschalige onderwijs nog wel te betalen?

“Ja, wij denken dat kleinschalig onderwijs nog te betalen is en we zijn overtuigd van de positieve effecten van kleinschalig onderwijs op de tevredenheid van de studenten en de kwaliteit van ons onderwijs. Een van de uitgangspunten in ons voornemen tot reorganisatie is daarom ook dat we het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) in ieder geval in de bachelorfase behouden.”

Waarom duurt het nog bijna een jaar voor duidelijk wordt of er gedwongen ontslagen gaan vallen?

“Op een zorgvuldige en gedegen manier reorganiseren is altijd lastig en tijdrovend. Ten eerste gaan we het visietraject in, daarna stellen we toekomst- en investeringsplannen op, om ten slotte met een reorganisatieplan te komen waaruit een personeelsplan en sociaal plan volgt. Pas op dat moment kunnen we individuele medewerkers informeren. Gedurende deze periode zullen de FSW en het College van Bestuur over deze onderwerpen overleggen met de medezeggenschapsorganen (Faculteitsraad en Universiteitsraad) en het Overleg Personeelsaangelegenheden van de EUR (EUROPA).” TL