GEWIJZIGD 11-11-2011

Het Profileringfonds vervangt het Afstudeerfonds en wordt uitgebreid. Dat betekent onder andere dat niet alleen Nederlandse studenten in besturen en medezeggenschap een vergoeding ontvangen, maar ook studenten van buiten de EU.

De Universiteitsraad heeft meebeslist over de invulling van het Profileringsfonds en hier op 1 november mee ingestemd. De raad vond dat deze regeling ook moet gelden voor internationale studenten en heeft hier aan vastgehouden. De nieuwe regels gaan in per september 2011, met terugwerkende kracht. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Internationale studenten hebben dezelfde rechten als de Nederlandse: een bestuursbeurs, financiële steun bij persoonlijke omstandigheden en een vergoeding als zij in de medezeggenschap gaan (opleidingscommissie, faculteits- of universiteitsraad).
  • Alle studenten kunnen een vergoeding krijgen voor maatschappelijk relevante inspanningen of topsportactiviteiten.
  • Studenten die meerdere jaren actief zijn in een bestuur, medezeggenschap of met maatschappelijk relevante activiteiten, krijgen hier ook een volledige bestuursbeurs voor. In het oorspronkelijke voorstel van het College van Bestuur kregen zij gedurende hun hele studie maximaal 12 maanden een beurs.
  • Aansluitend op het vorige punt is de voorgenomen regel dat de bestuursbeurs hoger wordt naarmate studenten meer studiepunten halen geschrapt, omdat het elkaar tegenspreekt. Wie studeert en bestuurt, kan niet beide goed doen, redeneert de U-raad.
  • De U-raad heeft zich tenslotte ook verzet tegen het CvB-voornemen om het aantal maanden studievertraging dat de student opliep voordat die aan een bestuurs- of medezeggenschapsjaar begon, in mindering zouden worden gebracht op je beursmaanden. Wel is afgesproken dat met ingang van studiejaar 2012-2013 een studentbestuurder of lid van een medezeggenschapsorgaan pas in aanmerking komt voor een bestuursbeurs als deze over een positief bindend studieadvies beschikt.
  • Excellente studenten, die niet uit de Europese Economische Ruimte (EER) komen, kunnen een studiebeurs krijgen voor de eerste studie die zij op de EUR doen. Deze regel geldt niet voor wel-EER-studenten. Over de precieze voorwaarden en aanvraagprocedure moeten nog afspraken worden gemaakt tussen CvB en faculteiten.
  • Wat ook is veranderd, maar niet binnen Profileringsfonds valt, is dat excellente EUR-studenten die een tweede bachelor of master doen op de Erasmus Universiteit niet het instellingscollegegeld, maar het wettelijke collegegeld te betalen. LJ