Studiepunten van studenten van de Erasmus Universiteit kunnen straks nog steeds vervallen. Ook zullen reeds vervallen studiepunten niet opnieuw geldig worden verklaard, ondanks een maas in de wet. Dat zegt het College van Bestuur.

De EUR bevestigt dat door een onhandige formulering in de wet de juridische grondslag voor de beperkte geldigheidsduur van studiepunten vervallen is per 1 januari. Maar dat is geen reden om daar nu helemaal niets meer over in de Onderwijs- en Examenreglementen (OER) te zetten, laat het CvB schriftelijk weten. “Het CvB verwacht dat op termijn de beperking van de geldigheidsduur op grond van aantoonbare veroudering van kennis, inzicht en vaardigheden wel mogelijk wordt – wellicht zelfs met terugwerkende kracht.” Het ministerie van Onderwijs ondersteunt die visie.

Alvast nieuwe richtlijn

Daarom zullen de onderwijsreglementen voor 2017-2018 alvast zó aangepast worden, dat de geldigheidsduur van tentamens onbeperkt is en alleen bij aantoonbare veroudering van kennis, inzicht en vaardigheden kan worden beperkt. Het college adviseert de faculteiten om die lijn ook alvast in het lopende collegejaar aan te houden.

Wat betreft reeds vervallen studiepunten smoort het CvB de stille hoop van trage studenten in de kiem. “De opvatting dat studiepunten die in het verleden zijn vervallen, opnieuw geldig zouden kunnen worden verklaard, wordt door de universiteit niet gedeeld. De toen genomen besluiten zijn immers rechtmatig genomen. Deze besluiten zijn ook niet meer aan te vechten voor het College van Beroep voor de Examens (CBE) of het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).”