Maak kennis met de voorzitter van de Eurekaweek 2015…

Naam: Nadia Dijkstra
Functie: Voorzitter Eurekaweek
Leeftijd: 23
Studeert: Sociologie: Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid.
Was actief bij: Cedo Nulli, International Committee, Eurekaweek 2014

Meet the president of the Eurekaweek Committee…

Name: Nadia Dijkstra
Position: President Eurekaweek
Age: 23
Studying: Sociology: Urban Issues and Policy.
Was actively engaged in: Cedo Nulli, International Committee, Eurekaweek 2014

Ze vindt het een grote eer om de eerste voorzitter van de Eurekaweekcommissie te zijn, een functie die vorig jaar nog niet bestond. “Voorheen was er een projectleider, iemand die het jaar ervoor commissielid was geweest en alles overzag, maar vanwege de komst van het leenstelsel en strengere studievoortgangseisen is het veel gevraagd van iemand om ook het tweede jaar zo betrokken te zijn.”

Zelf solliciteerde Dijkstra naar andere functies binnen de commissie en werd toen gevraagd als voorzitter. “Ik houd ervan om alles uit te denken en ben veel bezig met details.” Naar aanleiding van de jaarlijkse enquête over de Eurekaweek besloot de commissie dit jaar aanpassingen te doen. “Sommigen vonden de onderdelen teveel op elkaar lijken omdat alle typen verenigingen bij elke activiteit aanwezig waren. Dit jaar hebben we dat los getrokken en krijgen ze elk een dag om zich te profileren.

Ook de City & Port tour is anders, in plaats van een vaste route zijn er nu vier gebieden in Rotterdam met verschillende activiteiten en rondleidingen, zo kan iedereen zelf bepalen wat ze willen doen.” De Rotterdamse Dijkstra deed in 2011 zelf ook mee aan de Eurekaweek: “Het meest waardevolle aan die week was dat ik bij het eerste college meteen bij een groep mensen kon gaan zitten die ik kende.”

She feels greatly honoured to be the first President of the Eurekaweek Committee, a position that did not yet exist last year. “In the past there was a project manager, someone who had been a committee member the year before and who oversaw everything, but because of the introduction of the loan system and the stricter progress requirements it is too much to ask of someone to be that involved in the second year as well.”

Dijkstra herself applied for other positions within the committee and was then asked to be President. “I enjoy thinking everything out and concentrate a great deal on the details.” In response to the annual survey about Eurekaweek the committee decided to make some adjustments this year. “Some people thought that items of the programme were too similar to each other because all the different kinds of associations were present at each activity. This year we have pulled this apart and they each have a day to present themselves.

Some changes have also been made to the City & Port tour. Instead of a fixed route there are now four areas in Rotterdam with various activities and tours, so everyone can decide for themselves what they want to do.” Dijkstra, from Rotterdam, also took part in Eurekaweek in 2011: “The most valuable part of that week was that I could go and sit with a group of people that I knew during the very first lecture.”