De sinds 2013 geldende Wet Normering Topinkomens heeft in het eerste jaar al vruchten afgeworpen. Toch verdienen tientallen bestuurders in het hoger onderwijs meer dan het ministerie van Onderwijs wenst.

In 2013 verdienden zes universitair bestuurders en negen hogeschoolbestuurders meer dan het in de wet vastgelegde maximumsalaris. In het hoger beroepsonderwijs gelden daarnaast aparte (lagere) bedragen, die afhankelijk zijn van de grootte van de instelling. Vierentwintig hogeschoolbestuurders kregen meer dan die zogeheten ‘klassenorm’ voorschreef.

 

Deze bestuurders gaan overigens niet per definitie over de schreef. De meesten zitten in de overgangsfase: een periode van vier jaar waarin er bij lopende contracten niet aan het salaris gemorreld mag worden. Of er in 2013 bestuurders waren die hun boekje te buiten gingen, wordt niet duidelijk.

 

Salaris bestuurders per sector

 

De gegevens over 2013 komen uit de eerste monitor over beloningscodes van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 1 januari 2013 werd de eerste Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht: bestuurders in de publieke sector mochten maximaal 130 procent van het maximumsalaris verdienen. Om te voorkomen dat bestuurders een wedstrijdje wie-verdient-het-meest zouden gaan spelen, werden er ook afspraken gemaakt per sector. In 2013 was het maximumsalaris voor hbo-bestuurders 198.279 euro, voor het wo was dat 228.599 euro.

 

In vergelijking met de nulmeting die het ministerie van Onderwijs in 2012 uitvoerde, blijkt het salaris van hbo en wo-bestuurders over het algemeen flink gedaald. Niet zo raar, concluderen de auteurs, want het aandeel bestuurders met een salaris boven de norm lag in 2012 nog erg hoog.

 

Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr van de Erasmus Universiteit zat in 2013 nog net iets onder het maximum: in het jaarverslag van 2013 staat zij vermeld met een bezoldiging van 226.600 euro. Per 1 januari 2015 geldt overigens alweer een nieuwe Wet Normering Topinkomens: waar de oude nog uitging van 130 procent van een ministerssalaris, mogen bestuurders op termijn niet meer verdienen dan honderd procent van een ministerssalaris. HOP