De Erasmus Universiteit gaat serieus aan de slag met de aanpak van klimaatverandering. Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr heeft een groep EUR-medewerkers, verenigd in de actiegroep EURfossilfree, daarover toezeggingen gedaan.

Zo is het College van Bestuur (CvB) bereid om pensioenfonds ABP aan te spreken op de 10 miljard euro aan investeringen in fossiele-energiebedrijven, en zal de actiegroep een onderzoek opzetten om de relatie tussen de universiteit en de fossiele-energie-industrie kritisch te evalueren.

EURfossilfree

Student Vatan Hüzeir schreef eind februari een kritische brief in Erasmus Magazine, waarin hij de universiteit vroeg om de banden met energiebedrijven te herzien. De brief werd ondertekend door dertig vooraanstaande wetenschappers, die binnen hun vakgebied met duurzaamheid te maken hebben. Het CvB reageerde door Hüzeir en zijn ondersteuners uit te nodigen voor een gesprek.

ABP

In dat gesprek, op 13 mei jl., werd gezocht naar een manier waarop de universiteit op institutionele basis iets kan doen tegen klimaatverandering. De actiegroep kreeg de vraag om een kader op te stellen aan de hand waarvan het CvB pensioenfonds ABP kan aanspreken op haar investeringsbeleid. “We willen in beeld brengen welke risico’s er verbonden zijn aan de 10 miljard euro die het ABP investeert in fossiele energie. Dat gaan we proberen te onderbouwen om een duidelijk signaal af te geven aan het pensioenfonds”, vertelt Hüzeir.

Kritische analyse

Daarnaast gaat EURfossilfree een opzet maken voor een kritische analyse van de banden tussen de universiteit en fossiele-energiebedrijven. Hüzeir: “Denk aan de financiële stromen, maar ook aan kwalitatieve banden. Zitten er bijvoorbeeld medewerkers van energiebedrijven in toezichts- of adviesraden? Waar komt de energievoorziening van de campus vandaan en kunnen we daar alternatieven voor vinden?”

Duurzaam onderwijs

EURfossilfree heeft ook het initiatief genomen om te onderzoeken op welke manier duurzaamheid kan worden verweven in de curricula van de verschillende opleidingen. De groep gaat het CvB adviseren over een manier om de opleidingen door te lichten op een aantal duurzaamheidscriteria.

Hüzeir hoopt nog voor de zomer samen met de 50 mensen die EURfossilfree ondersteunen met een plan te komen, zowel voor de kritische evaluatie als voor het aanspreken van het ABP.

Geen extra middelen

Hoe de EUR verder gaat met de voorstellen van EURfossilfree is nog niet duidelijk. Dat zal afhangen van de kwaliteit en de inhoud van de voorstellen, laat persvoorlichter Jacco Neleman weten. Vooralsnog worden er geen extra middelen beschikbaar gesteld. “Als er budgettaire consequenties aan verbonden zijn moeten we dat ook bezien in het licht van de prioriteiten binnen het bestaande budget.” TF