De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) moet gaan reorganiseren. De reorganisatie geldt voor zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel.

In het document ‘Voornemen tot reorganisatie’ wordt gemeld dat rekening gehouden moet worden met een ‘vermindering van de vaste formatie met 25-35 fte’. Maar hoeveel banen precies en welke functies daadwerkelijk zullen verdwijnen is pas in de tweede helft van 2014 bekend. Het is de bedoeling gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken.

Minder studenten

Redenen zijn onder andere minder aanmeldingen van studenten (zie de tabel hieronder) met daartegenover stijgende personeelslasten. De salarissen zijn in de periode 2008-2013 door nieuwe cao-afspraken met 4,15 procent toegenomen.   

Ook heeft de FSW, net als andere faculteiten, te maken met een achterblijvende prestatiebekostiging, het bedrag van de overheid op basis van de instroom van studenten en het aantal behaalde bachelor- en masterdiploma’s. In 2008 kregen faculteiten per student voor het gehele traject van instroom, bachelor-en masterdiploma € 24.010; in 2014 nog maar € 23.570.

Hierdoor ontstaat in de meerjarenbegroting 2014-2016 een substantieel financieel tekort, jaarlijkse gemiddeld rond € 1,3 miljoen. Daarbovenop wordt rekening gehouden met extra bezuinigingen voor de hele universiteit, voor de FSW een bedrag van ongeveer € 1 miljoen.

Geen promotie

Op dit moment heeft de FSW 278 wetenschappelijk medewerkers (225,37 fte) en 65 ondersteunende en  beheermedewerkers (53,93 fte), zowel vast als tijdelijk personeel. Al eerder is besloten een vacaturestop in te stellen en in ieder geval  tot september 2014 het bevorderingsbeleid te bevriezen, waarbij bijvoorbeeld een Universitair Docent bevorderd kan worden tot Universitair Hoofddocent.

Ook andere onderdelen van de universiteit zijn bezig met reorganisaties: de Erasmus School of History, Culture and Communication, het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, de Erasmus School of Law, het International Institute of Social Studies en de afdeling Informatie & Communicatie Technologie. TL

 

Aantal studenten op de FSW

(Cijfers zijn driejaarlijkse gemiddelden; B: bachelor; M: master; IMP: International Public Management and Policy )