Bij Geschiedenis moeten komend jaar naar verwachting vijf à zes fulltime wetenschappelijke banen verdwijnen. De faculteit heeft te maken met structurele tekorten doordat er minder studenten dan vroeger zijn en relatief veel personeel.

Ingrijpen is volgens de faculteit, de Erasmus School of History, Culture and Communication, ‘onontkoombaar om het evenwicht tussen baten en lasten te herstellen’. Welke docenten precies zullen verdwijnen wordt in de loop van 2014 bekend.

Meer studenten

Ondertussen wordt geprobeerd meer studenten aan te trekken, onder andere door meer Engelstalig onderwijs aan te bieden. De faculteit hoopt ook het studiesucces te vergroten door de invoering van de onderwijsaanpak ‘Nominaal is normaal’ en door komend studiejaar te gaan werken met kleine werkgroepen en serieel blokkenonderwijs.

Het ‘concept voornemen tot reorganisatie’ is afgelopen vrijdag in de faculteitsraad van de ESHCC besproken en ligt nu bij de universiteitsraad. TL