De Universiteitsraad gaat vanaf half oktober op proef in het Engels vergaderen. Na een aantal maanden bekijkt de raad of de proef geslaagd is, en het Engels voortaan de vaste voertaal wordt in de universitaire medezeggenschap.

Dit heeft de Universiteitsraad, in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen in het voorjaar, begin september besloten. Aanleiding is het feit dat er een niet-Nederlandstalige student (RSM) en personeelslid (ESE) zitting hebben genomen in de raad. Vorig jaar waren er ook reeds twee niet-Nederlandstalige studentleden, maar toen koos de raad ervoor om met een tolk te werken. Met deze pilot wil de raad onderzoeken of alle leden ook in het Engels volledig actief kunnen zijn en mee kunnen doen.

Toegankelijkheid

Andere belangrijke reden voor de overstap is het toegankelijk maken van de vergaderingen voor internationals. Vorig jaar werd nog niet op het Engels overgestapt, omdat de vrees was

dat het niveau van de debatten zou afnemen.

‘Relaxed omgaan’

Universiteitsraadsvoorzitter René Karens wil ‘relaxed omgaan’ met de overgang van het Nederlands naar het Engels. “In principe is de voertaal straks Engels, maar ik heb liever dat iemand z’n punt goed maakt in Nederlands dan het niet maakt, als dat nodig is.”

Evalueren

Naast de overlegvergadering met het College van Bestuur, zal ook de commissievergadering over onderwijs, onderzoek en studentenzaken in het Engels worden gehouden, omdat de twee internationale raadsleden lid zijn van deze commissie. ‘Na drie volledige Engelstalige vergadercycli zal de raad deze manier van werken evalueren’, aldus de raad op haar website. Overigens is het Engels alleen de voertaal als de internationale leden aanwezig zijn, danwel als er zich anderstaligen in het publiek bevinden.

De meeste faculteitsraden zijn al eerder overgestapt op het Engels als voertaal tijdens de vergaderingen in de vergaderstukken. RSM, ESE en ESHCC maakten al eerder de overstap.WG