Er is nog steeds geen besluit genomen over het instellen van opleidingscommissies voor de masters aan de RSM. Het hele collegejaar zijn er gesprekken gaande tussen de Faculteitsraad en het faculteitsbestuur en in de laatste vergadering is er geen beslissing genomen.

De Faculteitsraad van de RSM wil dat studenten beter worden vertegenwoordigd in de medezeggenschap op de faculteit. Het faculteitsbestuur ziet op zich in dat een betere vertegenwoordiging noodzakelijk is om de zorgen van studenten beter te signaleren, maar is vooral bang voor meer bureaucratie. De F-raad en het bestuur zoeken al het hele jaar naar een oplossing. Eerder stelde de raad nog voor om de masteropleidingen te clusteren in vier of vijf opleidingscommissies, maar dat zag de decaan niet zitten. Vorige maand benadrukte de decaan nog dat hij voor de zomer een oplossing wilde. Maar ook in de laatste faculteitsraadsvergadering is er geen besluit genomen.

Voorstel

Inmiddels ligt er wel een voorstel om de veertien masteropleidingen beter te incorporeren in de medezeggenschap. Het plan is om voor iedere master een Programme Advisory Committe in te stellen en de huidige opleidingscommissie waar alle masters onder vallen uit te breiden naar acht student- en acht personeelsleden. Momenteel bevat die commissie vier student- en vier personeelsleden. De PAC’s moeten advies uitbrengen aan de overkoepelende opleidingscommissie, en de leden van de opleidingscommissie zijn ook allemaal lid van een van de PAC’s. Zo zou de directe toegang van de PAC’s tot de opleidingscommissie moeten hebben.

Nog niet tevreden

De F-raad is nog niet tevreden met het voorstel en heeft onder andere nog zorgen over de precieze rol van de opleidingscommissie. Hoe handelt de commissie wanneer een van de PAC’s een probleem heeft en een meerderheid van de commissie dat niet als een issue ziet? Ook vraagt de raad zich af of er wel studenten te vinden zijn die zowel de vergaderingen van de PAC’s als de vergaderingen van de opleidingscommissie willen bijwonen. De discussie zal volgend collegejaar worden voortgezet. TF