De Universiteitsraad adviseert het College van Bestuur positief over het universiteitsbreed invoeren van Nominaal=Normaal, waarbij studenten alle 60 studiepunten moeten halen in het eerste jaar. De raad stelt wel enkele aanpassingen en voorwaarden voor.

Dit jaar is op bijna alle faculteiten – uitgezonderd Geneeskunde en Wijsbegeerte – begonnen met een pilot van Nominaal=Normaal (N=N). Dit omvat een bindend studieadvies, in combinatie met het compenseren van onvoldoendes, minder herkansingen en activerend onderwijs. Het College van Bestuur wil het vanaf september universiteitsbreed invoeren. De Universiteitsraad ziet, zo schrijft hij in het advies, de positieve effecten van N=N op het studierendement.

Faculteiten niet dwingen


De raad steunt dus het plan om het systeem op alle faculteiten in te voeren, maar vraagt het College van Bestuur om faculteiten die zelf nog niet menen klaar te zijn voor N=N niet te dwingen toch tot invoering over te gaan.

Beperkte compensatiemogenlijkheden


Verder stelt de raad enkele aanpassingen voor. Zo wil het het ongelimiteerd compenseren van onvoldoendes zoals dat nu in sommige faculteiten mogelijk is, beperken. En moeten studenten met twee studies of andere talenttrajecten een uitzonderingspositie krijgen. Wie een onvoldoende wil en kan herkansen moet hiertoe bovendien de mogelijkheid krijgen, ook als dit niet noodzakelijk is door compensatie.

Geen eisen voor jaar twee en drie

De universiteitsraad is bezorgd over de combinatie van N=N en punteneisen in verdere studiejaren, zoals bindend studieadvies in jaar twee of drie en jaarklassensystemen. Dat zou het verenigingsleven op de EUR kunnen ondermijnen. Verschillende faculteiten hebben juist tot dergelijke maatregelen besloten. Het College wordt gevraagd deze systemen te ontmoedigen.

Evaluatie


Het voornemen van het College van Bestuur is gebaseerd op een pilot die nog bezig is. De Raad is van mening dat een definitief besluit daarom eigenlijk vraagt om meer informatie dan nu voorhanden is. Daarom wil ze een grondige evaluatie in de komende jaren.

Medezeggenschap op faculteiten


Met het advies van de universiteitsraad is de generieke invoering van N=N nog niet helemaal beklonken. Invoering zal nu in de verschillende faculteitsraden aan de orde komen, aangezien delen van de Onderwijs en Examen Reglementen zullen moeten worden aangepast. Daarin wordt per opleiding vermeld welke regels er gelden voor onder andere compenseren van onvoldoendes en het aantal herkansingen.

MF