Nieuwe studenten moeten vanaf september volop aan de bak op de hele universiteit, want alle faculteiten willen dat zij zestig punten gaan halen in hun eerste jaar.

GEWIJZIGD 11-03-13 

Dit bindend studieadvies, in combinatie met onvoldoendes compenseren, minder herkansingen en activerend onderwijs zien alle decanen en het College van Bestuur (CvB) wel zitten vanaf komend studiejaar. Faculteiten blijven vrij om daar hun eigen invulling aan te geven. Dit jaar begonnen al bijna alle faculteiten – Geneeskunde en Wijsbegeerte uitgezonderd – met de pilot van Nominaal is Normaal (N=N), zoals rector magnificus Henk Schmidt het hele pakket noemt.

Meer studiesucces voorspeld

Het CvB en de decanen baseren zich op een tussenrapportage van onderzoeksinstituut Risbo, die de pilot over studievoortgang van eerstejaars studenten onderzocht. Risbo voorspelt dat bij het merendeel van de opleidingen eerstejaars studenten na één jaar net zoveel punten zullen halen als eerdere cohorten na twee jaar.

Pas twee tentamens gemaakt

Opvallend is dat het onderzoeksinstituut zich baseert op de uitslagen van slechts twee of drie tentamens (op het moment van toetsen half januari was het collegejaar nog niet eens op de helft). Op basis van eerder onderzoek naar studiesucces bij de sociale faculteit, waar N=N al voor het tweede jaar loopt, neemt Risbo aan dat 88 procent van de studenten die de eerste paar tentamens heeft gehaald, uiteindelijk het hele jaar zal halen.

Overigens lijkt het rendement bij de opleidingen Bestuurskunde, Pedagogische Wetenschappen en Sociologie dit jaar op een hoger niveau uit te komen dan in het eerste N=N-cohort (academisch jaar 2011-2012).

Instroom verbeterd

Een ander argument voor het voornemen om N=N EUR-breed in te voeren is dat de instroom van nieuwe studenten amper te lijden heeft gehad onder de invoering van N=N. Het marktaandeel voor de meeste opleidingen is zelfs wat gestegen ten opzichte van collegejaar 2011-2012. Als verklaring hiervoor oppert persvoorlichter Jacco Neleman dat scholieren die van het vwo komen niet bezig zijn met welk systeem de EUR hanteert.

Medezeggenschap oordeelt nog

Om alle opleidingen en aankomend eerstejaars studenten voor te bereiden op N=N moet er nog een hoop gebeuren. De Universiteitsraad zal binnen acht weken met een advies komen en daarna moeten de faculteitsraden nog instemmen met de veranderingen door wel of niet akkoord te gaan met de veranderingen in het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Daarin wordt per opleiding vermeld welke regels er gelden voor onder andere compenseren van onvoldoendes en het aantal herkansingen.

Model-OER

De afdeling Onderwijs, Onderzoek &  Studentzaken zal samen met de afdeling Juridische Zaken een model-OER schrijven en aanbieden aan de faculteiten. De examencommissies hadden daarom gevraagd, maar faculteiten zijn niet verplicht om de model-OER te volgen.

Voor Wijsbegeerte en Geneeskunde zal het erom spannen in hoeverre zij hun aankomend studenten al kunnen voorlichten over N=N op de open dag op 13 april. LJ