Verschillende faculteitsraden maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Ze vrezen dat het beleid te veel wordt gewaardeerd aan de hand van rendementscijfers.

In het VSR Medezeggenschapsoverleg, een maandelijks overleg tussen de studentgeledingen van de medezeggenschapsorganen, bleek dat raadsleden van de faculteiten EMC, ESHCC, ESL, FW en RSM zich zorgen maken over het niveau van het onderwijs.

Rendementscijfers

In een brief aan de decanen en opleidingsdirecteuren schrijft Jochem Streefkerk, voorzitter van de Vereniging Studentenbelang Rotterdam (VSR), namens de studenten uit de F-raden en de U-raad: “De directe aanleiding van de ongerustheid van de raadsleden verschilt per faculteit. De oorzaak en gemene deler bestaan er echter uit dat op veel faculteiten de neiging lijkt te bestaan om rendementscijfers (en andere kwantitatieve criteria) als maatstaf voor de waardering van het onderwijsbeleid te hanteren.”

Kritische reflectie

VSR nodigt de decanen en opleidingsdirecteuren uit om met het bijbehorende medezeggenschapsorgaan te reflecteren op de onderwijskwaliteit. “De introductie van cijfercompensatie nodigt uit tot een dergelijke kritische reflectie, alsook de verplichtstelling van onderwijs en de mogelijkheden bonuspunten te halen.”

Nominaal is Normaal

De brief is niet zozeer een statement tegen Nominaal is Normaal (N = N), legt Streefkerk uit. “Veel veranderingen in de curricula hangen inderdaad samen met N = N, maar de bedoeling is om openbaar te signaleren dat er op bijna alle faculteiten zorgen heersen over de onderwijskwaliteit.” De raadsleden willen zich dan ook niet gezamenlijk uitspreken tegen bijvoorbeeld een bsa van 60 EC of compensatoir toetsen. “Ook binnen de maatregelen van N = N kan goed onderwijs worden gewaarborgd”, aldus Streefkerk. “Ik hoop dat dit een steen in de vijver is en leidt tot discussie.”

Reactie faculteiten

Uit een rondgang langs de decanen van de faculteiten waar de brief aan gericht is, blijkt dat de zorgen niet worden gedeeld. Wel geven ze aan bereid te zijn tot een gesprek met de faculteitsraad en de opleidingscommissies. TF