Nominaal = Normaal wordt niet universiteitsbreed ingevoerd. De pilot zoals die vorig jaar is gestart bij de FSW wordt verlengd en uitgebreid met de faculteiten die daar ‘klaar voor zijn’. Naar verluidt zijn dit in ieder geval de faculteiten economie en rechten.

Nominaal = Normaal (N=N) is de maatregel waarbij eerstejaars alle 60 studiepunten in één jaar moeten behalen, tevens hoort daarbij dat het aantal herkansingen vermindert en onvoldoendes met voldoendes gecompenseerd kunnen worden.

Negatief advies

De Universiteitsraad wilde eigenlijk voor de vergadering van dinsdag 27 maart een negatief advies uitbrengen over het besluit om N=N universiteitsbreed in te voeren. Echter het College van Bestuur heeft het voorleggen van dit besluit uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2013. Het college kiest er nu dus voor om de pilot te verlengen en uit te breiden. De raad heeft over de gang van zaken een motie ingediend, daarover zal later worden gediscussieerd.

Welke faculteiten?

Op de vraag van de Universiteitsraad welke faculteiten ‘klaar’ zijn voor de invoering van N=N en alle bijkomende maatregelen, wilde rector magnificus Henk Schmidt geen antwoord geven. “Wij zijn van mening dat we de pilot uit kunnen breiden tot díe faculteiten die zeggen – en waarvan wij zien – dat ze er klaar voor zijn.”

Onvoldoende resultaat

Het College van Bestuur wil eerst meer resultaten zien, en zegt daarbij goed geluisterd te hebben naar de bezwaren van de raad. De enige informatie waarover de universiteit nu beschikt, zijn de eerste resultaten van de pilot bij de sociale faculteit over het eerste half jaar. Daaruit blijkt dat het rendement waarschijnlijk zal stijgen. De raad vindt deze resultaten echter ‘niet robuust genoeg’ om een risicovol besluit als het universiteitsbreed invoeren van de 60-puntenregel te ondersteunen. Een risico is onder meer terugloop van de instroom, omdat aanstaande studenten uitwijken naar een minder strenge universiteit. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bekostiging van de opleidingen.

Raad dient motie in

De ‘draai’ van het college om niet de universiteitsbrede invoering in stemming te brengen, maar slechts de verlenging van de pilot ter informatie voor te leggen, leidde tot consternatie in de raad. Na een schorsing van de vergadering van ruim een half uur, kwam de raad unaniem met een motie met het verzoek van het college daar in een volgende vergadering op te reageren.

Allereerst wilde de raad toch nog benadrukken dat ze universiteitsbrede invoering komend collegejaar afkeurt. Verder vraagt de raad het college rekening te houden bij de verlengde pilot met de volgende zaken:

  • Er komen duidelijke criteria waaronder een faculteit de pilot mag invoeren,
  • Onderzocht moet worden of scholieren hun studiekeus laten afhangen van N=N,
  • Ook aan het einde van het tweede studiejaar worden de resultaten van N=N onderzocht,
  • En onderzocht moet worden wat het effect van compensatoir toetsen is op de rendementen.

Tot slot moeten de decanen van de faculteiten, van de raad, voor 14 april (open dag voor scholieren) duidelijkheid verschaffen of hun faculteit wel of niet ‘klaar’ is voor N=N. Tevens drukt de raad het college op het hart om vooral bij het ministerie van Onderwijs te vragen om financiële compensatie voor de invoering van de maatregel.

Wie zijn er klaar voor?

Geen definitieve namen van faculteiten die vanaf september N=N hanteren dus. Want veel faculteiten hebben hun definitieve beslissing uitgesteld tot na de Universiteitsraadsvergadering. Ondertussen is van de faculteiten zelf al wel het volgende bekend, en dit wijkt bij sommige faculteiten enigszins af van de weergave in Erasmus Magazine van donderdag 29 maart.

·    Rotterdam School of Management: De faculteitsraad had donderdag 29 maart haar vergadering. De faculteit herbergt met bedrijfskunde de grootste opleiding van de EUR met rond de duizend eerstejaars. Volgens Ad Scheepers, stafbureau onderwijs RSM, gaat N=N er komen volgend jaar. Maar hoe precies is nog niet duidelijk. De faculteitsraad was tijdens de vergadering nog niet overtuigd van de wenselijkheid om de plannen rond N=N integraal uit te voeren. De raad heeft gezegd zich kritisch op te stellen over de nadere invulling. Op 26 april vergaderen ze opnieuw om te reageren op plannen.

·    Erasmus School of Law: de faculteitsraad vergadert op dit moment (donderdagmiddag 29 maart) onder andere over N=N. Update volgt zo spoedig mogelijk. Van ESL is echter bekend dat N=N een integraal onderdeel vormt van de onderwijsherzieningen die per september worden ingevoerd. De verwachting is dat deze faculteit meegaat in de verlengde pilot.

·    iBMG: Men beoogt bij iBMG N=N in te voeren als onderdeel van een breed pakket maatregelen om eerstejaars studenten sneller door het eerste jaar te loodsen. Dit pakket behelst onder andere meer activerend onderwijs, meer samenhang tussen de vakken, en de voortgang van studenten beter monitoren. Intern denken verschillende werkgroepen na over de concrete invulling van de deelonderwerpen en ook maakt de faculteit gebruik van externe onderwijskundige expertise.

·    Faculteit der Sociale Wetenschappen: Hier is de grootste beslissing vorig jaar al gevallen. De FSW heeft een jaar als pilot gefungeerd: alle eerstejaars van de vier opleidingen moeten dit jaar al hun studiepunten halen. Begin maart werden de eerste resultaten gepresenteerd; die waren positief. De faculteitsraad blijft echter ‘enigszins sceptisch’, aldus vicevoorzitter Marco Stuij. De raad heeft daarom gevraagd om vergelijkend onderzoek bij faculteiten zonder N=N, en waarschuwde voor het gevaar van de dalende instroomcijfers.

·    Erasmus School of Economics: De ESE heeft sinds het najaar een voorgenomen besluit liggen om per september 2012 N=N in te voeren en dus het bsa te verhogen naar 60 punten. Er is een interne projectgroep bezig met voorbereidingen van de invoering. De faculteitsraad besluit definitief over invoering op 11 april. De verwachting is dat deze faculteit meegaat in de verlengde pilot.

·    Erasmus School of History, Communication and Culture:  De ESHCC heeft de intentie om het bsa voor het eerste bachelorjaar te verhogen naar 60 punten, maar wacht de faculteitsraad nog af.

·    Faculteit Wijsbegeerte: De filosofen stellen de invoering een jaar uit, tot studiejaar 2013. “We volgen ons eigen ritme en voeren het systeem geleidelijk in”, zei decaan Wiep van Bunge onlangs in een faculteitsraadvergadering. Komende tijd bekijkt de faculteit onder meer welk effect N=N zal hebben op studenten die twee studies tegelijk volgen.

·    Erasmus MC: De beleidsmakers van het Erasmus MC onderzoeken de mogelijkheden van N=N bij geneeskunde. De noodzaak is minder groot op campus Hoboken, omdat de rendementen al goed zijn bij de medici in spe. Volgens persvoorlichter David Drexhage is N=N vooral een ‘Woudestein-ding’. LJ/WG