‘Compensatoir toetsen’ is bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid per 1 september 2010 een feit. Dat betekent dat studenten in hun eerste bachelorjaar maximaal twee vijven mogen compenseren met ten minste twee zevens.

In de nieuwe regeling mogen voltijd studenten vakken in het eerste bachelorjaar compenseren, maar alleen als zij na compensatie het totaal van 60 studiepunten hebben gehaald. Een negenpuntsvak mag gecompenseerd worden met een zespuntsvak, mits de student minimaal 60 punten behaalt. “Op deze manier ronden studenten in één keer hun eerste jaar af, zodat ze het tweede jaar kunnen beginnen zonder achterstand”, legt decaan Maarten Kroeze uit.

Doorstroom

Dit is meteen de belangrijkste reden waarom de faculteit start met compensatoir toetsen: het bevorderen van de doorstroom in de bachelor. Volgens de decaan is er een aantoonbaar effect dat studenten die compenseren in het eerste jaar aanzienlijk sneller en met meer succes hun tweede jaar afsluiten dan studenten die niet compenseren. “En wie nominaal studeert, heeft meer kans om na drie jaar het bachelordiploma te halen. Op deze manier zou het rendement dus ook stijgen.”

Uitzondering

Eén vak vormt een uitzondering op de regel: Burgerlijk Procesrecht. Dit vak in het eerste bachelorjaar is vereist voor het zogenoemde ‘civiel effect’: de kennis die een jurist nodig heeft om rechter of advocaat te mogen worden. De wet eist van studenten die deze togaberoepen willen uitoefenen, dat zij vakken hebben afgerond die gezamenlijk leiden tot civiel effect. Daarom neemt het faculteitsbestuur het zekere voor het onzekere en stelt dat studenten een vijf voor Burgerlijk Procesrecht niet mogen compenseren. Herkansen van het tentamen is dan de enige oplossing.

Herkansingen

Maar let op: de faculteit heeft ook besloten om het aantal herkansingen terug te brengen van drie naar twee per student (per studiejaar, per opleiding). “Uit onderwijskundig onderzoek blijkt dat door vermindering van de herkansingsmogelijkheden het uitstelgedrag van studenten wordt beperkt en de opkomst in de reguliere tentamenronde hoger ligt”, aldus Kroeze. Ook dit zal dus een gunstig effect op doorstroom moeten hebben. LJ

Lees gerelateerde artikelen:

Faculteitsraad tegen compensatoir toetsen – 4 mei 2010

Een 5 moeten kunnen bij rechten – 5 februari 2010