Fraude tijdens multiple choice tentamens in de bacheloropleidingen van de Erasmus School of Economics (ESE) neemt toe, zo blijkt uit een interne e-mail die vorige week naar alle medewerkers van de faculteit is verstuurd.

De ESE beschouwt dit als een dringend probleem en zoekt naar oplossingen, zoals het intensiveren van de surveillance en het uitdelen van verschillende kleuren kladblaadjes tijdens de tentamens, om zo het doorgeven van antwoorden te voorkomen.

Over de wijze waarop er fraude zou worden gepleegd wil prof. dr. M.A. van Hoepen, voorzitter van de Examencommissie, vooralsnog geen uitspraak doen, maar hij wil wel benadrukken dat recentelijk studenten zelf de kwestie bij de Examencommissie hebben aangegeven.

Twee versies

Van Hoepen: “De ins en outs lijken mij op dit moment niet relevant, vooral omdat het onderzoek zich nog in de inventarisatiefase bevindt.” Hij vervolgt: “We denken dat de staf een waardevolle bijdrage kan leveren aan het reduceren van fraude, door tenminste twee versies van ieder meerkeuze tentamen te maken. De intentie is om dit toe te voegen aan de Onderwijs- en Examenregelingen (OER).”

EUR-brede oplossing

Het probleem van toenemende fraude wordt gedeeld door andere faculteiten op de EUR. De Examenadministratie en de voorzitters van de diverse examencommissies onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor EUR-brede oplossingen op de lange termijn, aldus de interne memo.

Niet meer sjoemelen

Vooruitlopend op de aanpassing van de OER per september 2010, wordt werknemers dringend verzocht om de multiple choice tentamens in blok 5 en de herkansingsperiode in minimaal twee versies aan te bieden. Dit zou het voor studenten moeilijker maken om sjoemelen met hun antwoorden. TG