De studie-uitval van allochtone studenten moet worden verminderd. Om te bepalen hoe dit kan gebeuren en bij wie welke verantwoordelijkheden liggen, is sinds een klein half jaar de werkgroep diversiteit studenten bezig.

Dat universiteit is momenteel bezig de strategische visie voor 2013 vorm te geven. Daarin zal meer aandacht voor de stad en voor allochtone studenten in het bijzonder zijn, vertelt secretaris van de werkgroep Ruud Liesker. “Daarnaast stelt het ministerie van onderwijs vanaf 2011 geld beschikbaar aan universiteiten in de Randstad om de instroom en het studiesucces van allochtone studenten te vergroten.”

Waar gaat het mis?

Momenteel loopt bij de faculteiten RSM en FSW een onderzoek naar studiesucces. “We willen erachter komen waar in het studietraject zich de ongelukken voordoen”, zegt Liesker. Tot dusver kwam uit onderzoeken geen genuanceerd beeld. Enkel feiten als: allochtone studenten vallen vaker uit, hebben minder studiesucces, halen minder vaak een graad en doen langer over hun universitaire studie. Dat moet duidelijker worden.

Resultaten komen in december

“We verwachten in de loop van december de resultaten. Dan rapporteren we aan het College van Bestuur. We adviseren het College in feite, zodat de leden een visie voor 2013 kunnen formuleren.” Begin 2010 zullen de resultaten openbaar worden gemaakt. MM