Voor het collegejaar 2008-2009 kreeg 75 procent van de eerstejaars een positief, of voorlopig positief bindend studieadvies. Dit percentage is vergelijkbaar met collegejaar 2007-2008 (74 procent). Een kwart kreeg een negatief advies.

Studenten kregen gedurende het collegejaar een of meer preadviezen. Degenen die onvoldoende resultaten behaalden, werden uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur en kregen begeleiding aangeboden. Het percentage negatieve adviezen is gedaald van 27% naar 25%.

Twee jaar de tijd

De EUR hanteert het bindend studieadvies voor alle bacheloropleidingen sinds 2005-2006. Het bindend studieadvies bestaat uit twee fasen. In het eerste jaar moeten de studenten minimaal 40 van de 60 ECTS behalen. Studenten die minder dan 40 ECTS behalen krijgen een negatief bindend studieadvies. Studenten die tussen de 40-59 ECTS halen krijgen een voorlopig positief advies. Vervolgens moeten studenten het eerste jaar van hun bacheloropleiding (60 ECTS) binnen twee jaar afronden.

Studenten die na twee jaar het eerste jaar niet hebben afgerond krijgen alsnog een negatief bindend studieadvies. Bij Geneeskunde krijgen de studenten na twee jaar een bindend studieadvies.

Bezwaar aantekenen

De definitieve adviezen zijn in augustus verzonden. Een kleine groep studenten die een negatief bindend studieadvies heeft gekregen, heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Deze bezwaren worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door het College van Beroep voor de Examens.