Veel opleidingen beweren dat ze ondernemerschap belangrijk vinden, maar doen er in de praktijk weinig tot niets mee. Het is zacht gezegd een ‘ontluikend thema’, concludeert staatssecretaris Marja van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van OCW heeft in 2007 een ‘nulmeting’ laten doen. Toen zeiden elf van de vijftien ondervraagde hbo-opleidingen dat ‘ondernemerschap’ een duidelijke plek had in hun onderwijsvisie. Maar slechts zeven opleidingen durfden te stellen dat het ook daadwerkelijk was verankerd in het lesprogramma.

Uit een enquête onder studenten bleek destijds dat hbo-studenten meer belangstelling hebben voor het ondernemerschap dan universitaire studenten. Bijna dertig procent van de hbo’ers zou een eigen bedrijf willen starten, tegen twintig procent van de academici.

Van pas komen

Toch beginnen maar weinig jongeren een eigen bedrijf. Dat is jammer, vindt de regering, die kleine ondernemers als bron van innovatie en economische groei ziet. Bovendien zouden ‘ondernemende’ werknemers ook in grotere bedrijven van pas komen.

Op allerlei manieren wil het kabinet het ondernemerschap aanjagen. Docenten mogen zich erin scholen, er komen meer ‘centers of entrepreneurship’ in het hoger onderwijs en er wordt onderzoek verricht naar het effect van ondernemerschap in het onderwijs. HOP