De kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs is goed, maar niet meer dan dat. Er zijn weinig excellente opleidingen en het aantal allochtone studenten moet verder omhoog.

Dat staat in het verslag ‘De staat van het onderwijs’, over het jaar 2007/2008 van de Onderwijsinspectie. Tevreden stelt die vast dat het merendeel van de opleidingen geaccrediteerd is en dat studentenaantallen blijven groeien. Maar van het streven naar grotere diversiteit komt weinig terecht: opleidingen die zich profileren of excelleren zijn ver te zoeken.

Niet-westerse studenten switchen vaker

Net als vorig jaar uit de inspectie haar zorgen over de deelname van allochtonen aan het hoger onderwijs. Die neemt weliswaar toe, maar weerspiegelt nog steeds niet het aandeel allochtonen in de Nederlandse samenleving. Niet-westerse studenten stoppen bovendien eerder met hun studie, veranderen vaker van opleiding en halen minder vaak een diploma. De inspectie raadt opleidingen daarom aan een actief diversiteitbeleid te voeren, dat “de verschillen tussen studenten onderkent”.

Diplomavervalsing

Intussen wordt diplomavervalsing een steeds groter probleem. Sommige instellingen beweren ten onrechte dat hun diploma’s erkend zijn maar ook het omgekeerde komt voor: studenten die zich op basis van een vals diploma bij een hogeschool of universiteit inschrijven. De inspectie ijvert daarom voor het opstellen van een diplomaregister. Werkgevers en onderwijsinstellingen zouden aan de hand van zo’n register de authenticiteit van een diploma kunnen toetsen. HOP