Wie zijn de rechtenstudenten? Welke studenten lopen vertraging op of vallen uit? Welke beleidsmaatregelen werken positief op de studievoortgang? Deze vragen hoopt de rechtenfaculteit te beantwoorden met een langlopend onderzoek naar het profiel van de rechtenstudent. De eerste resultaten staan vermeld in het recent verschenen rapport Uitval, vertraging en succes.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FRG), begon het onderzoek in 2007 samen met het onderzoeksinstituut Risbo en het loopt tot 2014. De faculteit wil de kwaliteit en het rendement van de bacheloropleidingen verhogen. Dit laatste is een probleem; relatief veel rechtenstudenten lopen studievertraging op of vallen uit.

Uniek onderzoek

Onderwijsdecaan Dick Mentink noemt het onderzoek ‘uniek’, omdat studenten op vier momenten in hun studie worden ondervraagd: voor aanvang van de bachelorstudie, tijdens hun studie en bij de afronding ervan. Deze gegevens worden vergeleken met studieresultaten en hierdoor krijgt de faculteit een helder beeld hoe de student zich heeft ontwikkeld. Hierop kan nieuw beleid gemaakt worden.

Resultaten

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat het gemiddelde vwo-cijfer, het moment van studiekeuze en de verwachting van de student de belangrijkste voorspellers van de studievoortgang in het eerste jaar zijn. Een lage verwachting levert vaak studievertraging op. Verder blijkt dat een snelle integratie op de campus een positieve invloed heeft op de studievoortgang. Denk daarbij aan sporten op de campus, met medestudenten werken aan opdrachten en actief worden in het verenigingsleven.

Mentink is tevreden met de uitkomsten. Het blijkt dat de uitvallers, vertraagde studenten, nominale studenten en ‘februaristakers’ een eigen profiel hebben. Dit biedt volgens de onderwijsdecaan goede aangrijpingspunten voor beleid in de fase ‘voor de poort’, dus voordat een student de studie begint. “We moeten potentiële rechtenstudenten duidelijk maken hoe belangrijk motivatie en inzet zijn. Dat kan in kennismakingsgesprekken en we zullen actief moeten optreden naar de schooldecanen van de aanleverende onderwijsinstellingen. Dat is nieuw voor ons, maar blijkt wel noodzakelijk te zijn.”

Minder massaliteit

Of de ingrijpende curriculumherziening, die dit collegejaar is doorgevoerd, zorgt voor een hoger rendement zal ook uit het langlopende onderzoek blijken. In het nieuwe curriculum zitten studenten in vaste studiegroepen en krijgen verplicht vaardighedenonderwijs. Mentink kan al zeggen dat minder massaliteit, minder vrijblijvendheid en regelmatig studeren positief uitpakken voor de studievoortgang en uitval.

De Erasmus School of Economics doet met ingang van het huidige collegejaar ook mee met dit onderzoek. LS