Veel vwo’ers maken een verkeerde keuze voor een universitaire opleiding. Ruim een kwart stapt binnen een jaar over naar een andere opleiding en nog een tien procent maakt de overstap naar het hbo of stopt helemaal.

In totaal komt 35 procent van de studiekiezers dus terug op de oorspronkelijke keuze. Dit blijkt uit het rapport Kennis in kaart 2008 van het ministerie van OCW, dat inzicht geeft in de studiekeuzes van middelbare scholieren. Er lijkt sprake van een stijgende lijn: het aandeel uitvallers en switchers is 1,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Duidelijkheid over de redenen van studiestaken geeft de Studentenmonitor 2007, die al eerder verscheen. Bij ruim de helft van de uitvallers bleek hun gebrek aan motivatie hen parten te spelen. Een derde van de vwo’ers gaf simpelweg aan een verkeerde studiekeuze te hebben gemaakt.

Nadruk op leuke kanten

Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Hidde Terpoorten denkt dat universiteiten zich te veel richten op het binnenhalen van studenten. “De nadruk ligt vooral op de leuke kanten van een studie. Tijdens een meeloopdag komen de leukste vakken aan bod. Op studiebeurzen en open dagen zouden ook de minder leuke kanten van een studie moeten worden belicht. Want psychologie is een leuke studie, maar vergeet de wiskundige vakken als statistiek niet.”

Daarnaast pleit ISO voor intensievere begeleiding van studenten. Als iemand niet deelneemt aan tentamens of slechte resultaten behaalt, zou in een eerder stadium een gesprek met een studieadviseur moeten plaatsvinden. Ook intakegesprekken zijn volgens Terpoorten een goed voorlichtingsmiddel. “Studiebegeleiders, maar ook ouderejaars, kunnen met een aanstaande student praten om erachter te komen of het beeld van de opleiding klopt en de keuze juist is.”

Uitval vwo valt mee

Toch zijn het niet de vwo’ers die de meeste zorgen baren: zij vallen het minst uit. De meest recente cijfers, die gaan tot 2005, tonen aan dat 13 procent van de vwo’ers uitvalt bij een wetenschappelijke opleiding en 17 procent bij een hoger beroepsopleiding. Er is een lichte stijging zichtbaar vanaf 2002, die mogelijk toe te schrijven is aan de invoering van het bindend studieadvies. De uitval van vwo’ers blijft hoe dan ook een stuk lager dan onder havo’ers uit het hbo (29 procent) en mbo’ers uit het hbo (37 procent). MM