Zie ook: handelswijze rondom interviews en de huisregels voor reageren op deze site.

2e Herziene Redactiestatuut

1. Algemeen

a. De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is uitgeefster van de titel EM, daaronder valt o.a. een blad genaamd Erasmus Magazine, dat 20 maal per jaar verschijnt en een website, EM Online, die dagelijks wordt ververst.

b. EM richt zich primair op studenten en medewerkers van alle onderdelen van de EUR, waaronder ook studenten en onderwijs- en onderzoeksmedewerkers van het Erasmus MC. Voorts worden tot de doelgroep gerekend: alumni, de media, het bedrijfsleven, gemeentelijke en provinciale overheden, onderwijsinstellingen voor VWO en HBO, bewindslieden, parlementariërs, beleidsambtenaren op de departementen, en leden van advies- en overlegorganen.

c. EM heeft ten doel de realisering casu quo bevordering van een zo breed mogelijke en geschakeerd mogelijke informatie, voorlichting en opinievorming, verband houdende met het universitaire leven te Rotterdam, aan, respectievelijk van allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij dit universitaire leven.

d. De doelstellingen van EM worden nagestreefd door toepassing van journalistieke werkvormen als: nieuwsbericht, beschouwing, reportage, interview, commentaar en column. Bovendien door een gevarieerde onderwerpkeuze, door bondig en helder taalgebruik, alsmede door een aantrekkelijke vormgeving. De redactionele onafhankelijkheid van de redactie is hierbij gewaarborgd.

e. De voorkeur gaat uit naar onderwerpen die een zo groot mogelijk deel van de onder b. genoemde doelgroepen interesseren. Daarnaast kan EM bijdragen bevatten voor een beperkte doelgroep.

f. Aan onderwijs en onderzoek aan de diverse faculteiten wordt op zodanige wijze aandacht besteed, dat alle faculteiten van de EUR gedurende een jaargang evenwichtig aan bod komen.

g. De te behandelen onderwerpen worden veelzijdig belicht, zodat de lezer zich op een verantwoorde wijze een mening kan vormen.

h. Het College van Bestuur kan aanspraak maken op plaatsruimte in EM voor mededelingen aan personeel en studenten.

2. Redactieraad

a. De redactieraad adviseert over het korte en lange termijnbeleid van EM, als het gaat om de globale inhoud van het blad, i.c. soort publicaties, spreiding artikelen over verschillende doelgroepen, etc. De raad komt vier keer per jaar bijeen.

b. De redactieraad kan desgewenst eens per drie jaar een beleidsnotitie vaststellen waarin de voornemens en plannen voor een periode van maximaal 3 jaar zijn vervat.

c. Jaarlijks evalueert de redactieraad in aanwezigheid van een lid (of meerdere leden) van het College van Bestuur, de inhoud van EM.

d. De redactieraadleden van EM vormen een afspiegeling van de faculteiten, en worden voor een periode van twee jaar benoemd door het College van Bestuur, dat tevens de voorzitter aanwijst.

e. Het lidmaatschap van een lid van de redactieraad eindigt na twee jaar en kan éénmaal voor twee jaar worden verlengd.

f. Behalve in het geval dat een lid van de redactieraad na zijn periodiek aftreden niet wordt herbenoemd, houdt zijn bestuurslidmaatschap op:
– bij zijn overlijden
– door zijn vrijwillige aftreden

g. De directeur Stafafdeling Marketing & Communicatie is toegevoegd lid van de redactieraad, maar heeft (om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen) in die hoedanigheid geen stemrecht.

3. Vervaardiging EM

a. De uitvoeringsverantwoordelijkheid berust, binnen het beschikbare budget en de redactionele uitgangspunten voor EM, bij de hoofdredacteur. De hoofdredacteur verricht deze taak, met inachtneming van de door de redactieraad gegeven korte en lange termijnadviezen en het gestelde onder l.c. t/m l.h. De hoofdredacteur van EM woont de vergaderingen van de redactieraad bij en heeft daarin een adviserende stem.

b. De hoofdredacteur en de overige redactieleden worden aangesteld door de Algemene Bestuursdienst (ABD) en zijn ambtelijk verantwoording schuldig aan de directeur van de ABD.

d. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen van EM en de plaatsing van artikelen door externe auteurs. De naar voren gebrachte opvattingen zijn niet noodzakelijkerwijs die van de redactie en/of die van de uitgeefster.

e. De hoofdredacteur stelt ten behoeve van EM jaarlijks een begroting op die, na overleg met de redactieraad, ter vaststelling wordt voorgelegd aan de directeur van de ABD.

4. Klachten en beroep

Klachten van lezers over de inhoud van EM, of over andere zaken verband houdend met EM worden in eerste instantie behandeld door de hoofdredacteur en – indien nodig – door de redactieraad.

Mr. P.F.M. van der Meer Mohr
Voorzitter College van Bestuur

Drs. A.D. van der Pijl
Directeur Algemene Bestuursdienst

(getekend exemplaar op redactie aanwezig)