Het interview

 • De interviewer identificeert zich duidelijk als journalist van EM. Dit gebeurt in principe voorafgaand aan, of tijdens het gesprek.
 • De interviewer geeft in het gesprek een toelichting op het doel van het interview.
 • Tijdens het interview zijn de rollen helder: de interviewer bepaalt welke vragen er gesteld worden, de geïnterviewde bepaalt welke vragen wel of niet beantwoord worden en hoe die vraag beantwoord wordt.
 • Indien een interviewer zich geïdentificeerd heeft als journalist van EM, duidelijk gemaakt heeft dat het gesprek een interview is en de geïnterviewde vervolgens ingaat op vragen van de interviewer, dan geldt dat als impliciete toestemming voor het interview.
 • De geïnterviewde heeft geen invloed op en heeft geen zeggenschap over de gekozen publicatievorm. Dit kan bijvoorbeeld een video zijn, een geschreven artikel, maar ook een social media-post.
 • Op het moment dat een persoon instemt met een interview, stemt deze ook in met publicatie daarvan. Het is niet nodig deze toestemming schriftelijk vast te leggen. Instemming kan niet na het interview worden ingetrokken.

Opname voor geschreven artikelen

 • Interviews voor geschreven artikelen worden in sommige gevallen door de interviewer opgenomen, dit gebeurt (uitzonderlijke gevallen daargelaten) uitsluitend met toestemming vooraf van de geïnterviewde(n).
 • De opname voor een geschreven artikel wordt zonder expliciete toestemming van de geïnterviewde niet gepubliceerd.
 • De opname wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Opname voor video-items

 • Bij interviews met camera is geen andere toestemming nodig dan reeds vermeld over toestemmen met een interview.
 • Indien de geïnterviewde vooraf mondeling of schriftelijk wél toestemming heeft gegeven voor het interview, dan kan de opname gebruikt worden voor uitzending, óók als de geïnterviewde tijdens of na het interview die toestemming wil intrekken.

Inzage voor publicatie

 • Indien de geïnterviewde dat verzoekt, dan geeft de auteur van het artikel inzage op dat deel van het artikel waar de geïnterviewde aan bijgedragen heeft (in de vorm van feiten of citaten).
 • Correcties gaan enkel over de correcte weergave van feiten en citaten, niet over toon of context van het artikel.
 • Er wordt geen inzage verleend op de kop, de gekozen foto of illustratie, de subkop, de tussenkopjes of andere ornamenten aan de tekst (zoals streamers en links).
 • Het is voor de auteur van een artikel niet verplicht om inzage te verlenen voor publicatie. Bij audio- en videopublicaties wordt geen inzage voor publicatie verleend.
 • Bij inzage wordt de geïnterviewde in de gelegenheid gesteld om te controleren of de feiten en citaten correct zijn weergegeven in het artikel. Dit gebeurt – tenzij anders afgesproken – bij voorkeur met de functie ‘Wijzigingen bijhouden’ in Microsoft Word.
 • Het is niet mogelijk om gedane uitspraken tijdens het interview achteraf in te trekken of aan te passen. Voorgestelde wijzigingen in citaten in het artikel worden alleen overgenomen indien ze niet overeenkomen met de gedane uitspraken in het interview, of in een verkeerde context zijn geplaatst.
 • De opmerkingen en voorgestelde wijzigingen worden allemaal serieus en zorgvuldig door de auteur van het artikel bekeken en gewogen. Het is uiteindelijk aan de auteur om de voorstellen wel of niet over te nemen. Daar komt geen verdere terugkoppeling over.
 • Bij inzage wordt normaal gesproken een deadline afgesproken. Indien er geen deadline is gesteld, dan gaan wij uit van een reactie binnen 24 uur na het sturen van de inzage. Daarna kunnen we niet garanderen dat we ingestuurde opmerkingen nog verwerken in het artikel voor publicatie.
 • Uiteraard staat het belanghebbenden, inclusief de geïnterviewde, na publicatie vrij om per telefoon of e-mail kritiek te leveren op het artikel. Mocht er sprake zijn van een feitelijke onjuistheid en betreft het een significante wijziging, dan wordt deze als rectificatie in/bij het artikel opgenomen.
 • Weigert de auteur een volgens u cruciale wijziging over te nemen, dan kan u protest aantekenen bij de hoofdredactie. Is het besluit van de hoofdredactie in uw ogen teleurstellend? Dan is beroep mogelijk bij de Redactieraad, die onafhankelijk van de redactie een afweging maakt.

Heeft u vragen over dit reglement of over een ontmoeting die u met een EM-verslaggever heeft gehad? Neem dan contact op met de redactie via e-mail of telefoon: 010-4081155.