Voor aanvang van deze overlegvergadering vindt al een plenaire vergadering plaats met alleen leden van de raad, en die bijeenkomst was tot nu toe niet toegankelijk voor externen. EM pleitte al eerder bij de raad om deze vergadering ook openbaar te maken, tot nu toe zonder succes.

Tijdens het formuleren van een wijzigingsvoorstel van het reglement van de raad ontdekte de griffier echter dat deze beslotenheid in strijd is met de eigen regels. Daarin staat namelijk dat de vergadering in principe openbaar is, op enkele uitzonderingen na, zoals discussies over individuen. Daarop is onmiddellijk besloten tot het openstellen van de raadsvergadering. Wel blijft een deel van de vergadering besloten, waarin de raad de ’tactiek’ bespreekt voor het overleg met het College van Bestuur.

'Moeilijk verenigbaar met de wet'

Onlangs publiceerde Profielen, het zusterblad van EM bij de Hogeschool Rotterdam (HR), een artikel over de beslotenheid van stemmingen bij de Centrale Medezeggenschapsraad van de HR. Dat lijkt volgens jurist Peter Kwikkers moeilijk verenigbaar met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), die voorschrijft dat een medezeggenschapsraad in de openbaarheid vergadert en besluit. Uit een rondgang van het Hoger Onderwijs Persbureau bleek de HR geen uitzondering: van de negen benaderde hbo-instellingen stemden er vijf in beslotenheid.