De vier capaciteitsgroepen Bestuurskunde, Sociologie, Pedagogiek en Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen worden teruggebracht naar twee. De opleidingen moeten veel nauwer gaan samenwerken en vakken delen. 

Dat is het plan van het faculteitsbestuur om de noodzakelijke bezuiniging van 2,5 miljoen euro per jaar mogelijk te maken. In het plan, dat nog voorgelegd wordt aan de Faculteitsraad, worden de opleidingen Bestuurskunde en Sociologie samen één departement. De besturen van de twee opleidingen worden samengevoegd. Datzelfde geldt voor Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Er zullen daardoor minder mensen actief zijn op bestuursfuncties.

Zelfstandige bachelors en masters blijven behouden, maar meer vakken worden gezamenlijk ingevuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om algemene vaardigheidsvakken, zoals schrijfvaardigheid, presenteren en diagnostiek. Statistiek is al hetzelfde bij de verschillende opleidingen.

‘Minder mensen weg dan gedacht’

Eerder werd geschat er dat er tussen de 25 en 35 fte´s zullen verdwijnen. Van de banen die verdwijnen is volgens decaan Henk van der Molen een deel al door natuurlijk verloop opgelost. Donderdag is er een bijeenkomst voor het personeel, waar de decaan de plannen verder zal toelichten. “De boodschap zal dan zijn dat er minder mensen weg moeten dan tot nu toe gedacht wordt”, zei de decaan tijdens de faculteitsraadvergadering op maandag 19 januari.

Transitieteam

Ondertussen is er een ’transitieteam’ in het leven geroepen. Die gaat een adviserende rol spelen tijdens het reorganisatieproces. In het team zitten twee vertegenwoordigers per opleiding, en ook een vertegenwoordiging van het ondersteunend personeel. Econometrist Henk ten Cate is ingehuurd als extern adviseur. Het transitieteam zal blijven bestaan totdat de reorganisatie is afgerond.

‘Weinig draagvlak’

Voorzitter van de Faculteitsraad Jacko van Ast heeft het idee dat er weinig draagvlak is op de faculteit  voor de fusieplannen.  Van Ast is bang dat de werkdruk nog verder toe  zal nemen. “Dat merk je nu al: veel mensen zijn in afwachting van de reorganisatie al  vertrokken.”  Hij vraagt zich af of de voordelen van een verbeterde efficiency wel opwegen tegen de nadelen. “Het is nog niet duidelijk hoeveel het precies gaat opleveren.” Getallen kon Van der Molen tijdens de vergadering nog niet noemen. Onduidelijk is dus nog hoeveel mensen er precies uit moeten en hoeveel geld de fusie gaat opleveren.

Reorganisatieplan nog niet rond

“Dat maakt het ook zo lastig om alles te beoordelen. We weten nog steeds niet het hele plan. Veel medewerkers hebben het gevoel dat er elke keer maar een tipje van de sluier wordt opgelicht”,  zegt Huib Tabbers, lid van de personeelsgeleding van de raad.

Van der Molen belooft dat het plan begin februari aan de raad wordt voorgelegd. Dat plan zou er in het najaar van 2014 al zijn, maar is volgens de decaan vertraagd door problemen rondom de meerjarenbegroting. Als de raad met het plan akkoord gaat, zullen in april alle medewerkers worden ingelicht. Begin juli zou er dan toestemming moeten komen van het College van Bestuur.

Of het ook allemaal op die termijn lukt, is nog onzeker. Van der Molen: “We zijn ten eerste afhankelijk van de tijd die de faculteitsraad nodig heeft om de plannen te bekijken. Daarnaast moet het College van Bestuur de plannen nog aan het vakbondsoverleg EUROPA voorleggen.” ES