De master Media Studies is onvoldoende bevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Susanne Janssen, afdelingshoofd Media en Communicatie reageert.

Wat vindt u van de onvoldoende die de master Media Studies heeft gekregen?

“De kritiek van de commissie valt met een beperkt aantal maatregelen te verbeteren. De opleiding neemt het oordeel echter uiterst serieus en heeft de gelegenheid aangegrepen om nog een aantal extra verbeteringen door te voeren.

De opleiding staat nu al zeer goed aangeschreven bij vakgenoten en studenten en alumni komen op uitstekende plekken terecht. Hoewel we de uitkomst van deze visitatie betreuren, is de verwachting dat de opleiding alleen nog maar sterker uit het verbetertraject voorschijn zal komen.”

Bent u het eens met de kritiek?

“We hebben als opleiding en universiteit overigens de nodige kanttekeningen geplaatst bij het rapport en de procedure, maar dit heeft niet tot een bijstelling van het oordeel geleid. De commissie heeft 27 masterscripties bekeken (van de in totaal 186 afstudeerscripties uit de jaren 2011 en 2012); meer dan de helft van de onderzochte steekproef was ook door de opleiding zelf met een laag cijfer (5.5-6) beoordeeld. Dat geldt ook voor de vijf scripties die de commissie als onvoldoende beoordeelde.

Over het geheel genomen week het oordeel van de commissie dus niet veel af van dat van de staf.  De commissie was positief over het merendeel van de scripties en was het ook eens met de hoogte van het cijfer dat aan deze scripties was toegekend.”

Wat gaat er concreet gebeuren om het programma te verbeteren?

“De staf heeft een omvattend plan van aanpak opgesteld. De maatregelen in dit plan sluiten grotendeels aan bij initiatieven die de opleiding zelf al veel eerder in gang heeft gezet. Het betreft een eerdere start met het afstudeerproject en expliciete toetsing van het onderzoeksvoorstel op kwaliteit. Ook krijgt de methodologische scholing van de studenten nog meer gewicht in het onderwijsprogramma.

Hoewel de commissie vol lof was over de beoordelingsprocedures van de opleiding en deze zelfs voorbeeldig achtte voor andere opleidingen, zijn ook de procedures rondom de begeleiding en beoordeling van afstudeerscripties aangescherpt en is de betrokkenheid van de facultaire examencommissie versterkt.”

Media Studies krijgt een jaar om verbeteringen door te voeren. Gaat dat wel lukken?

“De opleiding heeft tot najaar 2015 om verbeteringen door te voeren. Er is geen enkele reden om er aan te twijfelen of dit zal lukken. Ten eerste liggen de aanbevelingen van de beoordelingscommissie in het verlengde van acties die de opleiding zelf al heeft genomen en met grote voortvarendheid ten uitvoer brengt. 

De commissie heeft bovendien grote waardering voor andere aspecten van de opleiding en heeft expliciet uitgesproken dat zij er van overtuigd is dat de gewenste verbeteringen binnen een jaar zijn doorgevoerd. De NVAO heeft dit positieve advies vorige week overgenomen. We zien de toekomst van de master Media Studies dus vol vertrouwen tegemoet.” TL