De proef met ‘Nominaal is normaal’ op de Faculteit der Sociale Wetenschappen lijkt een succes te zijn. Een fors groter aandeel van de studenten behaalde binnen een jaar 60 studiepunten. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde eindrapport.

Het eindrapport bevestigt de eerdere verwachtingen dat N=N zou leiden tot hogere studierendementen in het eerste jaar. Bij de eerstejaars uit 2011 van Bestuurskunde, Sociologie en Psychologie is het aandeel studenten dat binnen een jaar 60 studiepunten heeft gehaald veel hoger dan bij de studenten die in 2008, 2009 of 2010 startten. Het rendement van Pedagogische Wetenschappen kan niet worden afgezet tegen eerdere cijfers, omdat de opleiding in 2011 voor het eerst werd aangeboden. Wel ligt het aandeel studenten dat binnen een jaar alle studiepunten heeft gehaald bij alle FSW-opleidingen lager dan in maart 2012 werd verwacht.

 

 % studenten met 60 ECTS binnen 1 jaar (2011)

 % studenten met 60 ECTS binnen 1 jaar (2008-10)*

 % studenten met 60 ECTS binnen 2 jaar (2008-10)*

Bestuurskunde

62 %

30 %

54 %

Sociologie

55 %

16 %

48 %

Psychologie

72 %

50 %

68 %

 Pedagogische Wetenschappen 65 %

n.v.t.

n.v.t.

*De percentages zijn een gemiddelde over de cohorten 2008, 2009 en 2010. Voor Pedagogische Wetenschappen zijn geen cijfers beschikbaar, omdat de opleiding in 2011 startte.

Herkansen en compenseren

Onderdeel van N=N is dat het aantal toegestane herkansingen flink is teruggebracht. Bij Bestuurskunde mogen nog maximaal vijf modules worden herkanst en bij de overige studies is het aantal herkansingen teruggebracht tot twee bloktoetsen en twee practica. Daar staat wel een model van compensatoir toetsen tegenover. Studenten mogen een onvoldoende (niet lager dan een 4,0) halen, als het gemiddelde maar een 6,0 is. Bij Sociologie, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen zijn maar weinig herkansingen nodig. Van de studenten die binnen een jaar alle studiepunten haalde, heeft respectievelijk 78,4 procent, 80,6 procent en 76,7 procent geen herkansingen nodig gehad voor de bloktoetsen. Bij Bestuurskunde was dit slechts 16 procent van alle studenten. Van de compensatieregeling is veelvuldig gebruik gemaakt. Bij Sociologie en Psychologie had bijna de helft van de studenten die binnen een jaar 60 punten haalden de regeling nodig om een onvoldoende voor een bloktoets te compenseren. Voor Pedagogische Wetenschappen en Bestuurskunde ligt dat percentage op 56,7 en 63,3. Bij Bestuurskunde heeft zelfs vier op de tien studenten twee of meer onvoldoendes voor een bloktoets gecompenseerd.

Instroom

Wat verder opvalt is dat de instroom bij de FSW-opleidingen is afgenomen. Dat was vorig jaar al bekend, maar toen kon nog geen vergelijking worden getrokken met de instroom op andere universiteiten. Vooral bij Bestuurskunde en Sociologie ligt de instroom, met een daling van respectievelijk 30 procent en 46 procent, fors lager. Landelijk daalde de instroom van deze studies met 7 procent en 25 procent. De terugval in de instroom van studenten is bij FSW groter dan bij de rest van de EUR. Waar in 2010 het marktaandeel van FSW binnen de EUR nog 14,3 procent was, is dat in 2011 gedaald naar 12 procent. TF