De Erasmus Universiteit kan het niet maken om de lat voor eerstejaars op 1 september 2012 te verhogen van 40 naar 60 punten. Dat hebben de studenten en medewerkers in de universiteitsraad aan het College van Bestuur laten weten.

Te snel, te vaag en het is te onduidelijk wat de financiële risico’s zijn. De studenten en medewerkers van de universiteitsraad hebben zich tijdens de openbare vergadering op 1 november fel uitgesproken tegen het voornemen om de norm voor het bindend studieadvies (BSA) vanaf volgend jaar universiteitsbreed te verhogen van 40 naar 60 credits.

Het is ze in het verkeerde keelgat geschoten dat de voorlichtingsbrochures al gedrukt zijn, terwijl de plannen nog goedgekeurd moeten worden. Bovendien is de pilot bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), die begin dit collegejaar van start ging, nog niet afgelopen. Laat staan geëvalueerd.

Minder herkansingen

De ‘nominaal is normaal’-plannen, zoals ze in de wandelgangen genoemd worden, werden in april aangekondigd. Het College van Bestuur (CvB) van de Erasmus Universiteit wil het BSA bij alle faculteiten verhogen naar 60 credits, het aantal herkansingen drastisch terugbrengen en studenten de mogelijkheid geven om een aantal onvoldoendes te compenseren. Het moet een jaarklassensysteem worden, net als op het VWO. Met als doel: verbetering van de rendementen.

Effecten onduidelijk

De universiteitsraad stelt echter dat het helemaal niet duidelijk wat de effecten zullen zijn, te meer omdat een aantal faculteiten de invoering van kleinschalig onderwijs – oorspronkelijk onderdeel van het pakket aan maatregelen – achterwege laat. De juristen stappen over, en bij FSW werken ze al jaren in kleine groepjes. Maar bij faculteiten als de Rotterdam School of Management (RSM) en de Erasmus School of Economics (ESE) vinden ze het onpraktisch. Of gewoon te duur.

In gebreke

De bezwaren zijn geformuleerd in een met nipte meerderheid aangenomen motie, een instrument waar de universiteitsraad bij wijze van hoge uitzondering gebruik van maakt. Het CvB is volgens de raad in gebreke gebleven, omdat er geen adviesrecht is toegekend. Een ingrijpend, universiteitsbreed pakket aan maatregelen als ‘nominaal is normaal’ zou daar wel om vragen.

De overlegvergadering begon een fors half uur later, waardoor rector magnificus Henk Schmidt, de geestelijk vader van de onderwijskundige plannen, niet meer aanwezig was toen het agendapunt ter tafel kwam. Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr wilde niet op de bezwaren ingaan. “Maar ik hoor hier een serieus signaal. En dat zullen we altijd en per definitie serieus behandelen.”

Tijd gerekt

Het was een teleurstellende reactie, zowel voor de raadsleden als voor de massaal toegestroomde vertegenwoordigers van studieverenigingen en studentengezelligheidsclubs. “Het CvB heeft weer tijd gerekt”, aldus een studentraadslid na afloop. “Slim gespeeld.”

Deze maand liggen de wijzigingen in de examenreglementen al ter goedkeuring bij de faculteitsraden. De ingezonden brief, waarin de studentgeleding de bezwaren tegen ‘nominaal is normaal’ heeft samengevat, verschijnt op donderdag 3 november in Erasmus Magazine. GM