De Raad voor de Volksgezondheid en de Zorg wil dat de afspraken over het maximale aantal geneeskundestudenten minder rigide worden. Universiteiten moeten straks extra studenten kunnen toelaten die “tot op zekere hoogte” meebetalen aan hun opleiding.

Op dit moment bepalen de universiteiten en de overheid op voorhand hoeveel basisartsen er worden opgeleid. De Raad bepleit een liberalisering door de overheid het aantal bekostigde

opleidingsplaatsen te laten bepalen en de universiteiten de mogelijkheid te geven om ook niet (volledig) bekostigde studenten op te leiden. Bijvoorbeeld door een grotere particuliere bijdrage van hen te vragen. Die mogelijkheid is er nu alleen voor studenten uit het buitenland.

Decentrale selectie

De universiteiten zullen zich goed moeten voorbereiden op het loslaten van de numerus fixus. Het nationale lotingsysteem moet worden vervangen door honderd procent decentrale selectie,  een systeem dat minister Plasterk afgelopen najaar al bepleitte. Het Erasmus MC laat sinds 1999 een deel van haar studenten al toe via decentrale selectie.

Verdere liberalisering

De uitbreiding van de instroom van 2850 naar 3100, zoals onlangs geadviseerd door het Capaciteitsorgaan, beschouwt de Raad als een eerste stap op weg naar verdere liberalisering. HOP

Lees ook Gemotiveerde studenten door decentrale selectie van 27-01-09