Van 15 tot 23 mei kunnen medewerkers van de RSM, de ESPhil en Professional Services stemmen voor de Universiteitsraad. In de Universiteitsraad zitten twaalf studenten en twaalf medewerkers. De verkiezingen verschillen van elkaar: studenten worden door middel van algemene verkiezingen gekozen, bij de medewerkers wordt er gestemd per afdeling of faculteit. Medewerkers worden bovendien eens per twee jaar verkozen, studenten elk jaar.

Al zeven herkozen leden

Bij de RSM kunnen medewerkers kiezen tussen Katarzyana Lasak en Richard Brunnquell de Stachelski. De ESPhil kan een interessante verkiezingsrace tegemoet zien tussen Max Wagenaar, die al enkele jaren in de raad zit, en voormalig SP-Kamerlid en huidig hoogleraar Erasmiaanse waarden Ronald van Raak.

Bij Professional Services zijn twee zetels te verdelen onder drie kandidaten. Huidige raadsleden Jaap Cornelese en Sebastiaan Kamp hebben daarvoor concurrentie gekregen van Pedro van Gessel.

Bij de ESE (Albert Wagelmans), het Erasmus MC (Natascha Kraal), de ESHPM (Ernst Hulst), de ESL (Emese van Bóné), de ESSB (Linda Dekker), de ESHCC (Aleid Fokkema) en het ISS (Rosita Boedhai-Jansen) waren er precies evenveel kandidaten als zetels, deze kandidaten zijn daarmee automatisch verkozen. Bij het Erasmus University College is de zetel nog vacant.

Als medewerker kun je tussen maandag 15 mei en dinsdag 23 mei, 23:59 uur je stem uitbrengen op verkiezingen.eur.nl.

Hieronder presenteren de kandidaten voor de RSM, de ESPhil en Professional Services zich.

RSM: Richard Brunnquell de Stachelski

01. RSM Richard Brunnquell de Stachelski foto
Beeld door: Eigen foto

Deze rol zal mij niet alleen de bevoegdheid geven om de belangen van mijn collega’s te beschermen, maar zal mij ook in staat stellen deel te nemen aan de dagelijkse beslissingen van de universiteit over acties en beleid die een onberekenbare impact hebben op zowel RSM als de hele universiteit. Dit zijn de twee belangrijkste drijfveren voor mijn kandidatuur voor de Universiteitsraad.

Wat dat betreft zie ik de immense waarde van een actieve rol in de politieke arena van de universiteit, waar beleidsbeslissingen en regelgeving plaatsvinden die mijn faculteit en haar collega’s, respectievelijke medewerkers en niet te vergeten studenten raken.

Het is van vitaal belang beslissingen in de juiste richting te sturen, rekening houdend met onderwerpen die onze volle aandacht en diepste zorgen verdienen, zoals diversiteit, gelijkheid, toegankelijkheid, maatschappelijke impact en duurzaamheid. Als vooraanstaande onderzoeksuniversiteit is het onze verantwoordelijkheid om zo snel en doeltreffend mogelijk op deze uitdagingen in te spelen, namens de academische wereld maar ook namens het maatschappelijk middenveld.

Mijn wens als kandidaat is om mijn eigen standpunten, maar ook die van mijn collega’s te vertegenwoordigen en te verdedigen. Mijn inzet is te strijden voor ons allen, vooral voor degenen die dat niet kunnen, en altijd te streven naar het algemeen belang. Dit is een uitdaging waartoe ik in staat en bereid ben.

Deze rol zal mij niet alleen de bevoegdheid geven om de belangen van mijn collega’s te beschermen, maar zal mij ook in staat stellen deel te nemen aan de dagelijkse beslissingen van de universiteit over acties en beleid die een onberekenbare impact hebben op zowel RSM als de hele universiteit. Dit zijn de twee belangrijkste drijfveren voor mijn kandidatuur voor de Universiteitsraad.

Met het bovenstaande stel ik mij kandidaat voor de Universiteitsraad. Ik kijk uit naar de toekomstige taken die aan deze rol zijn toebedeeld en die ik van het grootste belang acht voor ons allen.

RSM: Katarzyna Lasak

02. RSM Katarzyana Lasak foto
Beeld door: Eigen foto

Mijn naam is Katarzyna (Kasia) Lasak. Ik ben Pools en woon bijna 12 jaar in Nederland.

Ik werk als docent statistiek bij de afdeling Technology and Operations Management, RSM.

Ik ben gepromoveerd in Econometrie aan de Universiteit Autonoma de Barcelona in Spanje. Ik heb aan 7 universiteiten in 4 verschillende landen gewerkt, en ik wil de Universiteitsraad graag helpen met mijn ervaring en expertise.

Ik vertrouw erop dat we de realiteit waarin we leven en werken creëren. Voor mij is de grootste hulpbron een mens, zijn tijd gecombineerd met vaardigheden. Daarom sta ik voor kwaliteit van onderwijs, werkefficiëntie en een vriendelijke omgeving.

Mijn passies zijn kwantitatieve vakken, talen, leren en nieuwe dingen ontdekken, fietsen en wandelen in het vlakke land.

Ik spreek Engels, Nederlands, Spaans, Pools en Russisch. Ik hoop je snel te spreken!

ESPhil: Max Wagenaar

01. ESPhil Max Wagenaar foto

De afgelopen twee jaar heb ik de Erasmus School of Philosophy vertegenwoordigd in de Universiteitsraad van de EUR. In de loop van deze periode heb ik aandacht gehad voor Strategie, Convergentie, Leiderschapsontwikkeling, Onderwijsvisie, Vertrouwenszaken en nog veel meer opkomende grote en kleine zaken, zoals de Occupy-protesten, de herziening van de O&O-cyclus en het Slimmer Academisch Jaar. Als zogenaamde ‘kritische vriend’, of in ieder geval een redelijk vriendelijke criticus, heb ik mijn best gedaan om de EUR te steunen in de transities die zij maakt, en tegelijkertijd zo goed mogelijk trouw te blijven aan de waarden en belangen van mijn filosofiecollega’s. Aangezien de bestuursprocessen van onze universiteit in een bescheiden tempo verlopen en veel veranderingen over meerdere jaren plaatsvinden, versterkt het de positie van de raad – en daarmee van de academische gemeenschap – wanneer ten minste een deel van de leden langer dan één termijn aanblijft. Deze behoefte aan continuïteit is een groot deel van de reden waarom ik bereid en gemotiveerd ben om de komende twee jaar verder te gaan.

ESPhil: Ronald van Raak

02. ESPhil Ronald van Raak foto

Studenten, docenten, onderzoekers en professional services staff zijn druk bezig met hun eigen studie en werk, maar samen vormen we op de Erasmus ook een gemeenschap. Wat deze universitaire gemeenschap is, hoe we die organiseren – en hoe we met elkaar omgaan, daar zou elke erasmiaan over moeten meepraten en meedenken. Wat mij betreft is de Universiteitsraad een plek waar ideeën en meningen samenkomen en de EUR-gemeenschap mede vorm krijgt.

Mijn naam is Ronald van Raak en ik ben hoogleraar Erasmiaanse waarden aan de Erasmus School of Philosophy (ESPhil). Het behartigen van belangen van mensen vind ik een waardevolle en eervolle taak. Dit was een van de redenen waarom ik 15 jaar actief ben geweest als lid van de Tweede Kamer. Beleid kan de beste bedoelingen hebben, maar ook heel anders uitpakken – en grote gevolgen hebben. De Universiteitsraad is een plek om het over dat beleid en die gevolgen te hebben.

Ieder mens maakt fouten en elke organisatie zal dat ook doen. De kracht van onze universiteit blijkt uit de manier waarop we van die fouten leren. Hoe we verschillende stemmen en meningen laten horen. Als lid van de Universiteitsraad wil ik ervoor zorgen dat deze polyfonie van klanken gehoord wordt. Bevorderen dat de Erasmus Universiteit een open en uitnodigende gemeenschap is, waaraan iedere erasmiaan kan bijdragen.

PRO: Jaap Cornelese

01. PRO Jaap Cornelese
Beeld door: Eigen foto

In oktober 2015 ben ik in dienst getreden bij de Erasmus Universiteit als Manager Project Management & Consultancy bij de toenmalige afdeling IT-Development. Sinds januari 2022 vervul ik de functie van Beleidsadviseur IT voor de CIO / Directeur IT van EDIS.

In beide functies ben ik intensief betrokken geweest bij Professional Services brede ontwikkelingen en projecten, zowel organisatorisch als meer technisch. Dit strekt zich uiteraard ook uit tot de ontwikkelingen binnen de faculteiten. Een tijdelijke aanstelling van een jaar als interimmanager bij Marketing & Communicatie heeft mij in staat gesteld een nog meer overkoepelende blik te ontwikkelen. Dit alles heeft mij een brede kijk gegeven op zaken en ontwikkelingen aan onze universiteit.

Sinds 2021 bied ik namens mijn collega’s mijn inzichten in en kennis van de werking van de EUR aan als lid van de Dienstraad Professionele Dienstverlening.

Ook sinds september 2022, toen ik toetrad tot de Universiteitsraad als vervanger van een collega die met pensioen ging, had ik de eer om het personeel van PRO-Services te vertegenwoordigen in de Universiteitsraad. De komende twee jaar wil ik graag mijn vertegenwoordigende taken als lid van de Universiteitsraad voortzetten.

PRO: Pedro van Gessel

02. PRO Pedro van Gessel – Copy
Beeld door: Eigen foto

Ik geloof in onze Erasmiaanse waarden. Dat maakt de EUR uniek. Het is fundamenteel om maatschappelijk geëngageerd, kritisch en verbindend te zijn. Het zijn ook mijn persoonlijke waarden. Dat betekent voor mij dat iedereen zich vrij moet voelen om die dingen te zeggen die hij of zij wil of vindt, om zo het eerlijke en open debat met elkaar aan te gaan, en dat zonder de angst ‘gecanceld’ te worden. Die vrijheid heeft iedereen! En dat moet ook, zolang opvattingen niet discriminerend of bedreigend zijn en geen strafrechtelijk vervolging vereisen. Ik merk in het hedendaagse maatschappelijke debat dat die vrijheid niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Ik ben van mening dat wij met elkaar ervoor moeten zorgen dat deze waarden binnen onze universiteit altijd bewaakt blijven.

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier deel uitgemaakt van de Universiteitsraad en de specifieke belangen van ondersteunend personeel behartigd naast (of als onderdeel van) bijdragen aan meer algemene onderwerpen als werkdruk, gemengd werken, welzijn, diversiteit en inclusie, en medezeggenschap van personeel en studenten. Vaak gaat het daarbij om de basisvragen “doen we als universiteit de juiste dingen?”, “heeft dit zin?”, “kunnen personeel en studenten dit begrijpen?”, “hebben we hier tijd/geld voor?”, maar ook zijn de rechten van medezeggenschapsorganen goed gewaarborgd? Deze laatste vraag wordt steeds belangrijker in projecten als Convergence, LDE en Culturele campus (EUR / Hogeschool Rotterdam / Codarts / WdK). Ik kijk uit naar een nieuwe kans om bij te dragen aan deze onderwerpen en de belangen van werknemers te vertegenwoordigen.

Als ik gekozen word als lid van de personeelsgeleding van de Universiteitsraad dan wil ik mij hard maken voor o.a. een daling van tijdelijke arbeidscontracten en voor maatregelen die de werkdruk in het Hoger Onderwijs verminderen, in het bijzonder uiteraard de werkdruk op onze instelling. De bekostiging per student vanuit het Rijk vertoont al jaren een dalende trend. Dat heeft zonder twijfel al heel lang een negatieve impact op de werkdruk. En dat kent een grens. Ik geloof echt dat de rek er nu wel uit is. Extra taken die vanuit Den Haag opgelegd worden, moeten wat mij betreft ook door Den Haag worden voorzien van extra Fte’s en bekostiging. Dat is eerlijk, en doet recht aan onze betekenis en maatschappelijke impact als EUR.

Daarnaast ben ik van plan om, binnen de grenzen van de privacywetgeving, contact met onze ombudsfunctionaris te onderhouden om zo op de hoogte te blijven van wat er speelt en waar de Universiteitsraad mogelijk een rol in zou kunnen spelen. Ik denk daarbij vooral aan een veilige werk- en studie-omgeving. Dat is van belang voor iedereen die werkt of studeert op de campus. En dat brede belang, daar sta ik voor!

Hoewel ik van mening ben dat de EUR een prettige instelling is om voor te werken, kan het natuurlijk altijd beter.

PRO: Sebastiaan Kamp

03. PRO Sebastiaan Kamp1

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier deel uitgemaakt van de Universiteitsraad en de specifieke belangen van ondersteunend personeel behartigd naast (of als onderdeel van) bijdragen aan meer algemene onderwerpen als werkdruk, gemengd werken, welzijn, diversiteit en inclusie, en medezeggenschap van personeel en studenten. Vaak gaat het daarbij om de basisvragen “doen we als universiteit de juiste dingen?”, “heeft dit zin?”, “kunnen personeel en studenten dit begrijpen?”, “hebben we hier tijd/geld voor?”, maar ook zijn de rechten van medezeggenschapsorganen goed gewaarborgd? Deze laatste vraag wordt steeds belangrijker in projecten als Convergence, LDE en Culturele campus (EUR / Hogeschool Rotterdam / Codarts / WdK). Ik kijk uit naar een nieuwe kans om bij te dragen aan deze onderwerpen en de belangen van werknemers te vertegenwoordigen.