Het College van Bestuur wil meer investeren in de centrale vertrouwenspersonen die zich bezig houden met klachten over intimidatie, agressie en geweld. Daarnaast kent de EUR ook nog een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit.

Die investering is natuurlijk mooi. De tijd die het College tot nu toe ter beschikking stelde voor de centrale vertrouwenspersonen was zo weinig dat ze ternauwernood hun gesprekken konden voeren met medewerkers en studenten. De communicatie over wat ze kunnen bieden, het analyseren van problemen en verslaglegging schieten er vaak bij in. Ook is er haast geen tijd voor communicatie met collega-vertrouwenspersonen op faculteiten, die in feite als een eerste opvang kunnen optreden. Voor al die zaken komt nu iets meer tijd.

Heeft de Erasmus Universiteit daarmee nu alles rond klachten goed genoeg geregeld? Nou neen. Eigenlijk mis ik nog de onafhankelijke en onpartijdige ombudsman of beter: ombudsfunctionaris.

Het College en de Universiteitsraad bespraken bij de laatste overlegvergadering een nota over de Ombudsfunctie. De HR/personeelsafdeling heeft die nota opgesteld vanwege een afspraak in de CAO dat iedere universiteit dat zou doen. Volgens de nota kon de meerwaarde van een ombudsfunctie niet hard gemaakt worden. Bovendien voorspelde de nota een toename in ‘shopgedrag’, het indienen van klachten bij meerdere instanties, van studenten en medewerkers als er nog een loket bij kwam voor klachten.

Een ombudsfunctionaris heeft echter wel degelijk meerwaarde. Die functionaris is onpartijdig. Ook biedt die nieuwe functie de mogelijkheid van het doen van onafhankelijk onderzoek.  Die onafhankelijkheid en onpartijdigheid is er bij vertrouwenspersonen formeel niet.

Het shopgedrag dat de nota voorspelt, kun je voorkomen door goede communicatie over de verschillende procedures en bevoegdheden van vertrouwenspersonen, ombudsfunctie, personeelsadviseurs en studentendecanen. Het mes snijdt dan bovendien aan twee of misschien nog wel meer kanten. De drempel voor het melden van klachten wordt lager en als organisatie krijg je daardoor ook een beter inzicht in je eigen functioneren en in mogelijke risico’s. Ook ga ik ervan uit dat de instelling van een ombudsfunctie kan bijdragen aan het verminderen van de nu vaak puur juridische benadering van klachten.

Het College doet er dus goed aan een ombudsfunctie in te stellen!