Dit collegejaar investeert de EUR voor het eerst extra in onderwijs, als compensatie voor het afschaffen van de studiefinanciering in 2015. Het gaat om zes miljoen euro eenmalig en vier miljoen euro per jaar tot 2018.

De afschaffing van de studiefinanciering in 2015 levert de overheid maximaal een miljard euro op en dat geld wordt weer geïnvesteerd in het onderwijs. Maar dat geld komt pas vanaf 2018. Om de studenten die nu al moeten lenen er toch van mee te laten profiteren, doet de EUR zogenaamde ‘pre-investeringen’.

ISS buiten de boot

De miljoenen worden op basis van het aantal Nederlandse studenten verdeeld over de faculteiten, omdat het de Nederlandse studenten zijn die hun studiefinanciering kwijtraakten. Op basis van die verdeling krijgt de Erasmus School of Economics (ESE) 920.000 euro extra per jaar om te investeren in onderwijs, plus een eenmalig bedrag van 1,38 miljoen. De kleinste faculteit (Wijsbegeerte) krijgt 80.000 euro structureel en 120.000 euro eenmalig. Het International Institute of Social Studies (ISS) bijvoorbeeld valt vanwege het internationale karakter van het instituut buiten de boot.

Kleinschaliger onderwijs

In totaal ontstaan er iets meer dan 55 fte aan extra onderwijsbanen, verdeeld over 52 projecten op alle faculteiten. Ruim 70 procent van de plannen hebben betrekking op het kleinschaliger of intensiever maken van onderwijs, door bijvoorbeeld het aanstellen van extra docenten. Andere plannen richten zich op het verbeteren van studiefaciliteiten, digitalisering en talentprogramma’s. Zo gaat de Erasmus School of Law (ESL) extra investering in digitalisering, richt ESE een ‘tutor academy’ op om didactische vaardigheden van docenten te verbeteren en verkleint de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) de tutorengroepen.

Vertraging

De investeringen hadden eigenlijk al een collegejaar eerder van start moeten gaan, maar dat is niet gelukt. In eerste instantie werden de plannen van de faculteiten nog niet duidelijk genoeg omschreven. Omdat daarna ook alle lagen van de universiteit, van de faculteitsraden tot aan het College van Bestuur, akkoord moesten gaan met de plannen, leverde dat vertraging op. Daardoor is het geld niet vorig jaar geïnvesteerd, maar komt het nu pas.

Behalve voor de pre-investeringen in het onderwijs komt er ook twee miljoen euro per jaar beschikbaar voor een innovatiefonds voor het universiteitsbreed verbeteren van het onderwijs. De plannen hiervoor worden tegen het eind van 2016 verwacht.

Wat verandert er op jouw faculteit?

In totaal zijn er 52 onderwijsplannen ingediend. Kijk hieronder welke plannen bij jouw faculteit worden uitgevoerd.

Erasmus School of Economics

 • Tutor Academy: Beter kleinschalig onderwijs in bachelor-1 en 2.
 • Intensivering grootschalige mastervakken.
 • Parapluproject inclusief vaardigheden: betere verbinding tussen vakken in bachelor-1 en 2.
 • Innovatie Hub: meer gebruik van blended methodes en een in-house support team met website.
 • Blended learning en digitalisering.

Rotterdam School of Management

 • Double Degree-programma met ESL.
 • Het opzetten van een honoursprogramma.
 • Evaluatieprogramma van het nieuwe honoursprogramma.
 • Investeren in flipping the classroom en blended learning.
 • Innovatiefonds per master voor het ontwikkelen van vakken en extra personeel.
 • Sandwich year met veertig studenten.

Erasmus School of Law

 • Herzien en verbeteren van het vaardighedenonderwijs.
 • Doorontwikkelen didactisch model en onderwijsmateriaal voor bachelor-, master- en honoursstudenten en het Vrijdagmiddagonderwijs.
 • Uitbreiding van het onderwijsmateriaal ter ondersteuning van blended learning.
 • Invoeren van een Erasmus Law College Plusjaar
 • Erasmus Honours Law College uitbreiden met extra modules.
 • Ontwikkelen van uitdagende onderwijsactiviteiten in het mr. drs. programma.
 • Ontwikkelen van een double degree van Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht.
 • Toga aan de Maas: uitbreiding van werkvormen, masterclasses en stages bij de rechterlijke macht en advocatuur.
 • Verdubbelen capaciteit minor ‘Crossing Borders’.
 • Honoursprogramma Research Lab om onderzoeksresultaten sterker te vervlechten met onderwijs op masterniveau.
 • Double Degree met RSM.
 • Het pre-academic program structureel maken en uitbreiden.

Erasmus MC

 • Coaches voor studenten.
 • Betere integratie bij de opleiding Nanobiologie.
 • Multidisciplinair onderwijs ‘samen leren voor samen werken’.
 • Opzetten van Institute of Medical Education Research Rotterdam (IMERR).
 • ICT-onderwijs voor docenten.

Faculteit der Sociale Wetenschappen

 • Extra inzet vaardighedenonderwijs.
 • Nederlandstalige naast Engelstalige hoorcolleges in het eerste bachelorjaar.
 • Kleinere groepen bij de masters Bestuurskunde en Sociologie
 • Studieadvies voor internationale programma’s
 • Verbetering en digitalisering studievaardigheden bachelor-1 en probleemgestuurd onderwijs.
 • Extra scholing op het het gebied van toetsconstructie aan examinatoren.
 • Experiment met ‘flipping the classrooms‘.
 • Uitbreiding individuele scriptiebegeleiding.
 • Docentprofessionalisering bij het Erasmus University College.
 • Extra onderwijsuren van senior stafleden in de master.

Erasmus School of History, Culture and Communication

 • Terugbrengen van de grootte van tutorgroepen tot maximaal twintig studenten.
 • Invoeren van plannen voor het faciliteren van feedback, communicatie tussen stad, en verbeterde begeleiding van studenten.
 • Cursus ’teaching in an international classroom’ voor dertig docenten.
 • Buddyprogramma voor begeleiding van studenten.
 • Beschikbaar maken van meer stages, gastlezingen, excursies en scripties in samenwerking met externe organisaties en bedrijven.

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

 • Ontwikkelen van leerlijnen in bachelor en masters.
 • Betere aansluiting op de praktijk van het onderwijs.
 • Verdere verbetering van de onderwijsvormen door meer activerend, kleinschalig en intensief onderwijs.
 • Aansluiten bij EUR-brede ontwikkelingen op het vlak van de Battle App.
 • Verkennen mogelijkheden voor digitaal toetsen.
 • Ontwikkelen honoursprogramma.
 • Aanbieden van vaardighedenonderwijs.

Faculteit der Wijsbegeerte

 • Behoud kleinschaligheid werkcolleges, minder studenten per groep.
 • Double Degree community-vorming en promotie.